resource.ctgroupvietnam.com - /PaymentRequest/


[To Parent Directory]

5/25/2017 9:55 AM 500474 0000187-636299203085589132-636313029468302715.pdf
5/25/2017 10:07 AM 500474 0000187-636299203085589132-636313036586206983.pdf
5/25/2017 10:16 AM 500474 0000187-636299203085589132-636313041783365622.pdf
5/9/2017 9:51 AM 500474 0000187-636299203085589132.pdf
5/25/2017 9:55 AM 490517 0000420-636299203085599136-636313029468312741.pdf
5/25/2017 10:07 AM 490517 0000420-636299203085599136-636313036586216987.pdf
5/25/2017 10:16 AM 490517 0000420-636299203085599136-636313041783375626.pdf
5/9/2017 9:51 AM 490517 0000420-636299203085599136.pdf
5/25/2017 9:55 AM 502379 0000421-636299203085609149-636313029468322731.pdf
5/25/2017 10:07 AM 502379 0000421-636299203085609149-636313036586226995.pdf
5/25/2017 10:16 AM 502379 0000421-636299203085609149-636313041783385616.pdf
5/9/2017 9:51 AM 502379 0000421-636299203085609149.pdf
5/25/2017 9:55 AM 504158 0009072-636299203085619157-636313029468332757.pdf
5/25/2017 10:07 AM 504158 0009072-636299203085619157-636313036586247016.pdf
5/25/2017 10:16 AM 504158 0009072-636299203085619157-636313041783395647.pdf
5/9/2017 9:51 AM 504158 0009072-636299203085619157.pdf
1/4/2017 5:08 PM 1015450 002-a1.09F Thach Nguyen Kim Duy-636191464824779728.pdf
1/4/2017 5:08 PM 1003467 004 A1.09F Thach Nguyen Kim Duy BB thoa thuan thue can ho mau-636191464824789732.pdf
1/6/2017 3:43 PM 1055193 005- B.09G thoa thuan thue can ho mau-636193142140586716.pdf
5/25/2017 9:55 AM 433507 0079045-636299203085619157-636313029468332757.pdf
5/25/2017 10:07 AM 433507 0079045-636299203085619157-636313036586257024.pdf
5/25/2017 10:16 AM 433507 0079045-636299203085619157-636313041783405660.pdf
5/9/2017 9:51 AM 433507 0079045-636299203085619157.pdf
1/5/2017 9:42 AM 492750 01. DNTT-636192061382618347.pdf
1/5/2017 9:58 AM 162291 01. DNTT-636192070876080364.jpg
1/5/2017 10:20 AM 207077 01. DNTT-636192084341396542.pdf
1/5/2017 10:23 AM 239242 01. DNTT-636192086186885440.pdf
1/5/2017 10:28 AM 481621 01. DNTT-636192088969523494.pdf
1/5/2017 9:53 AM 632412 01. TT duyet thanh toan-636192068059797492.pdf
1/17/2017 9:17 AM 45568 01_MBAI_2017-636202414550983865.xls
1/5/2017 9:46 AM 515141 02. Giay DNTT-636192063845454040.pdf
2/10/2017 9:45 AM 1260544 02.06022017- TT theo HĐ-636223167108246028.doc
2/16/2017 4:29 PM 257956 05 Bien lai-636228593469709229.pdf
7/6/2017 1:36 PM 1948955 1 BQLTN_Đề xuất phương án thi công cổng vòm_ T06.2017-636349449866912927.pdf
6/7/2017 3:52 PM 3091679 1 thanh toan 07.06.2017-636324475296424405.PDF
11/30/2017 2:17 PM 1307173 1 to trinh sua thang hang 07.07.2017-636476482761887464.pdf
5/29/2017 11:43 AM 339618 1-636316550061489605.PNG
6/27/2017 11:33 AM 339618 1-636341600286201915.PNG
4/7/2017 9:51 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271554726179736.pdf
4/7/2017 9:51 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271554864780078.pdf
4/7/2017 9:51 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271554945611676.pdf
4/7/2017 9:51 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271554964993222.pdf
4/7/2017 9:51 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271555043110650.pdf
4/7/2017 9:52 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271555643611715.pdf
4/7/2017 9:53 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271555859003686.pdf
4/7/2017 9:53 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271556191120274.pdf
4/7/2017 9:54 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271556760703972.pdf
4/7/2017 10:48 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589197098875.pdf
4/7/2017 10:48 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589369234407.pdf
4/7/2017 10:48 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589381133492.pdf
4/7/2017 10:48 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589383617204.pdf
4/7/2017 10:48 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589385729175.pdf
4/7/2017 10:48 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589389002248.pdf
4/7/2017 10:48 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589392435476.pdf
4/7/2017 10:48 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589395848905.pdf
4/7/2017 10:48 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589397724760.pdf
4/7/2017 10:48 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589399586505.pdf
4/7/2017 10:49 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589401958995.pdf
4/7/2017 10:49 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589405331928.pdf
4/7/2017 10:55 AM 54450 1. Bang ke chi tiet_HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271593309979126.pdf
4/7/2017 9:51 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271554726189495.pdf
4/7/2017 9:51 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271554864780078.pdf
4/7/2017 9:51 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271554945621671.pdf
4/7/2017 9:51 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271554965003213.pdf
4/7/2017 9:51 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271555043120658.pdf
4/7/2017 9:52 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271555643611715.pdf
4/7/2017 9:53 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271555859013485.pdf
4/7/2017 9:53 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271556191130314.pdf
4/7/2017 9:54 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271556760703972.pdf
4/7/2017 10:48 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589197118905.pdf
4/7/2017 10:48 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589369234407.pdf
4/7/2017 10:48 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589381143501.pdf
4/7/2017 10:48 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589383617204.pdf
4/7/2017 10:48 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589385729175.pdf
4/7/2017 10:48 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589389002248.pdf
4/7/2017 10:48 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589392445480.pdf
4/7/2017 10:48 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589395858923.pdf
4/7/2017 10:48 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589397734768.pdf
4/7/2017 10:48 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589399596518.pdf
4/7/2017 10:49 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589401958995.pdf
4/7/2017 10:49 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271589405341963.pdf
4/7/2017 10:55 AM 91766 1. HĐ GTGT_0000159_Van phong pham_507.100-636271593309979126.pdf
3/6/2017 2:18 PM 103989 1. HĐ GTGT_0002037_VPP 365_293.000-636244067093755480.pdf
3/6/2017 2:18 PM 133374 1. Phiếu xuất kho_Phiếu thu_HĐ_0002037_VPP 365_293.000-636244067093755480.pdf
4/7/2017 9:51 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271554726189495.pdf
4/7/2017 9:51 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271554864790100.pdf
4/7/2017 9:51 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271554945621671.pdf
4/7/2017 9:51 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271554965013252.pdf
4/7/2017 9:51 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271555043120658.pdf
4/7/2017 9:52 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271555643621438.pdf
4/7/2017 9:53 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271555859013485.pdf
4/7/2017 9:53 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271556191130314.pdf
4/7/2017 9:54 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271556760713967.pdf
4/7/2017 10:48 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589197118905.pdf
4/7/2017 10:48 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589369244420.pdf
4/7/2017 10:48 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589381143501.pdf
4/7/2017 10:48 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589383627217.pdf
4/7/2017 10:48 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589385739175.pdf
4/7/2017 10:48 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589389012256.pdf
4/7/2017 10:48 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589392445480.pdf
4/7/2017 10:48 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589395858923.pdf
4/7/2017 10:48 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589397734768.pdf
4/7/2017 10:48 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589399596518.pdf
4/7/2017 10:49 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589401968999.pdf
4/7/2017 10:49 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271589405341963.pdf
4/7/2017 10:55 AM 59320 1. PXK_Van phong pham_507.100-636271593309988894.pdf
11/21/2017 9:28 AM 279290 1. Quy_A2.03H-636468533044349247.pdf
12/18/2017 8:44 AM 279290 1. Quy_A2.03H-636491834603864294.pdf
1/11/2017 10:50 AM 504753 10 diên thoai IP-636197286305378555.pdf
6/10/2017 9:04 AM 254441 10A_GDTV-636326822821018863.pdf
2/13/2017 5:15 PM 39419 1213-636226029528111913.jpg
9/7/2017 5:04 PM 143239 123-636404006487317416.docx
2/10/2017 3:22 PM 67691 1486714063449_1205-636223369378735974.jpg
2/10/2017 3:22 PM 67691 1486714063449_1205-636223369481250603.jpg
2/10/2017 3:22 PM 67691 1486714063449_1205-636223369500998183.jpg
2/10/2017 3:22 PM 69328 1486714063656_1206-636223369378735974.jpg
2/10/2017 3:22 PM 69328 1486714063656_1206-636223369481250603.jpg
2/10/2017 3:22 PM 69328 1486714063656_1206-636223369500998183.jpg
2/10/2017 3:22 PM 77591 1486714063715_1207-636223369378745982.jpg
2/10/2017 3:22 PM 77591 1486714063715_1207-636223369481260392.jpg
2/10/2017 3:22 PM 77591 1486714063715_1207-636223369500998183.jpg
2/10/2017 3:46 PM 67810 1486715442377_1208-636223384186196250.jpg
2/10/2017 3:46 PM 77026 1486715442602_1209-636223384186206271.jpg
3/1/2017 9:40 AM 63587 17028662_685786534916431_1537803395_n-636239580562677864.jpg
3/1/2017 9:41 AM 63587 17028662_685786534916431_1537803395_n-636239580754481323.jpg
3/16/2017 3:21 PM 63587 17028662_685786534916431_1537803395_n-636252745123869168.jpg
7/8/2017 12:39 PM 689550 170708- IHOME- HD- HÓA ĐƠN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN THÁNG 06.2017-636351143551080192.pdf
7/27/2017 10:14 AM 404851 170727- IHOME- HD- HÓA ĐƠN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KỲ 8.2017 TỪ 16.07.2017 ĐẾN 25.07.2017-636367472577417379.pdf
8/8/2017 5:00 PM 687433 170808- IHOME- HD- HÓA ĐƠN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KỲ 9.2017 TỪ 26.07.2017 ĐẾN 05.08.2017-636378084365378668.pdf
8/18/2017 4:44 PM 647808 170818- IHOME- HD- HÓA ĐƠN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KỲ 9.2017 TỪ 06.08.2017 ĐẾN 15.08.2017-636386714862244548.pdf
8/28/2017 4:57 PM 346603 170828- IHOME- HD- HÓA ĐƠN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KỲ 9.2017 TỪ 16.08.2017 ĐẾN 25.08.2017-636395362748664061.pdf
9/7/2017 11:24 AM 391676 170907- IHOME- HD- HÓA ĐƠN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KỲ 9.2017 TỪ 26.08.2017 ĐẾN 05.09.2017-636403802821580136.pdf
9/19/2017 8:27 AM 392313 170919- IHOME- HD- HÓA ĐƠN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KỲ 02 T9.2017 TỪ 06.09.2017 ĐẾN 15.09.2017-636414064322007088.pdf
6/5/2017 3:05 PM 225695 175.IHOME - TT PHE DUYET CHI PHI TIEP CAC SO BAN NGANH DEN NGHIEM THU CONG TRINH 30.05.2017-636322719308863185.pdf
6/1/2017 1:51 PM 1395348 17J_BBCT18-BBCT 2016 12 30-636319219133136409.pdf
7/26/2017 8:45 AM 857112 17J_BBCT76-636366555312454381.pdf
2/17/2017 9:36 AM 1506944 18 02 2016 - Tam cap len Viila3-636229209674968196.pdf
3/3/2017 2:24 PM 4766208 18.01 THANH TOAN DOT 3-636241478523890455.xls
9/8/2017 2:24 PM 2065979 1955-CT PHUONG NAM-636404774551065466.pdf
11/30/2017 2:17 PM 295591 2 ho don-636476482762043697.PDF
6/7/2017 3:52 PM 1612364 2 Hoa don 07.06.2017-636324475296454434.pdf
7/6/2017 1:36 PM 805200 2 Hợp đồng thi công cổng vòm-636349449866942956.PDF
5/29/2017 11:43 AM 394593 2-636316550061509621.PNG
4/7/2017 9:51 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271554726189495.pdf
4/7/2017 9:51 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271554864790100.pdf
4/7/2017 9:51 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271554945631701.pdf
4/7/2017 9:51 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271554965013252.pdf
4/7/2017 9:51 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271555043130671.pdf
4/7/2017 9:52 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271555643621438.pdf
4/7/2017 9:53 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271555859013485.pdf
4/7/2017 9:53 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271556191140300.pdf
4/7/2017 9:54 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271556760713967.pdf
4/7/2017 10:48 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589197128691.pdf
4/7/2017 10:48 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589369244420.pdf
4/7/2017 10:48 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589381143501.pdf
4/7/2017 10:48 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589383627217.pdf
4/7/2017 10:48 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589385739175.pdf
4/7/2017 10:48 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589389012256.pdf
4/7/2017 10:48 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589392455488.pdf
4/7/2017 10:48 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589395868922.pdf
4/7/2017 10:48 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589397744776.pdf
4/7/2017 10:48 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589399606531.pdf
4/7/2017 10:49 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589401968999.pdf
4/7/2017 10:49 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589405351958.pdf
4/7/2017 10:55 AM 31793 2. Bill chi tiet_HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271593309988894.pdf
11/21/2017 9:28 AM 276191 2. Huong A1.07B-636468533044349247.pdf
12/18/2017 8:44 AM 276191 2. Huong A1.07B-636491834604176836.pdf
3/6/2017 2:18 PM 104381 2. HĐ GTGT_0002173_VPP 365_330.000-636244067093765479.pdf
4/7/2017 9:51 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271554726199499.pdf
4/7/2017 9:51 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271554864800099.pdf
4/7/2017 9:51 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271554945631701.pdf
4/7/2017 9:51 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271554965013252.pdf
4/7/2017 9:51 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271555043130671.pdf
4/7/2017 9:52 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271555643621438.pdf
4/7/2017 9:53 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271555859023485.pdf
4/7/2017 9:53 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271556191140300.pdf
4/7/2017 9:54 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271556760723989.pdf
4/7/2017 10:48 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589197128691.pdf
4/7/2017 10:48 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589369244420.pdf
4/7/2017 10:48 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589381153509.pdf
4/7/2017 10:48 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589383637221.pdf
4/7/2017 10:48 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589385739175.pdf
4/7/2017 10:48 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589389022269.pdf
4/7/2017 10:48 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589392455488.pdf
4/7/2017 10:48 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589395868922.pdf
4/7/2017 10:48 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589397744776.pdf
4/7/2017 10:48 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589399606531.pdf
4/7/2017 10:49 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589401968999.pdf
4/7/2017 10:49 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271589405351958.pdf
4/7/2017 10:55 AM 80661 2. HĐ GTGT_0019885_Tiep khach_2.992.825-636271593309998885.pdf
3/6/2017 2:18 PM 123655 2. Phiếu xuất kho_Phiếu thu_HĐ_0002173_VPP 365_330.000-636244067093765479.pdf
10/5/2017 4:09 PM 5392181 20160805_HOP DONG DAU NOI CSHT, TKCS, TK PCCC-636428165586917227.pdf
10/5/2017 4:10 PM 5392181 20160805_HOP DONG DAU NOI CSHT, TKCS, TK PCCC-636428166352142021.pdf
1/4/2017 10:22 AM 58222 20170103033230971-636191221509136027.pdf
1/7/2017 10:16 AM 1284056 20170106191618416-636193810192805662.pdf
1/7/2017 10:36 AM 1132546 20170106193604896-636193822067099831.pdf
1/7/2017 10:41 AM 1129016 20170106193947880-636193824615961621.pdf
1/7/2017 10:51 AM 979448 20170106195041089-636193830653858995.pdf
1/7/2017 12:03 PM 744394 20170106205425705-636193874306175263.pdf
1/9/2017 2:33 PM 286279 20170108191943301-636195692030634894.pdf
1/10/2017 10:24 AM 1896520 20170109183544291-636196406844384008.pdf
1/12/2017 12:28 PM 2243538 20170111212638113-636198208946201094.pdf
1/12/2017 6:10 PM 1715702 20170112001945098-636198414393185055.pdf
1/13/2017 1:38 PM 2716560 20170112221850983-636199114809444078.pdf
1/13/2017 1:48 PM 2527102 20170113_110913-636199121090771862.jpg
1/13/2017 1:48 PM 2527102 20170113_110913-636199121173451316.jpg
1/16/2017 9:07 AM 518696 20170115180353164-636201544550430203.pdf
1/16/2017 9:20 AM 552380 20170115181857304-636201552338161778.pdf
1/16/2017 9:31 AM 552380 20170115181857304-636201558780982143.pdf
1/16/2017 11:19 AM 53731 20170115201058345-636201623824585023.pdf
1/16/2017 12:03 PM 52843 20170115204603947-636201650114326896.pdf
1/16/2017 2:21 PM 641310 20170115231446324-636201732816157525.pdf
1/16/2017 5:10 PM 322049 20170116015926296-636201834049307214.pdf
1/16/2017 5:28 PM 411530 20170116022017715-636201844801906297.pdf
1/19/2017 9:49 AM 4005568 20170117_120423 (1)-636204161797737507.jpg
1/19/2017 9:49 AM 4005568 20170117_120423 (1)-636204161826999071.jpg
1/17/2017 12:16 PM 4070543 20170117_120437-636202521813011228.jpg
1/19/2017 9:44 AM 3903286 20170117_120450 (1)-636204158909986827.jpg
1/17/2017 12:13 PM 4056654 20170117_120508-636202520358785771.jpg
1/19/2017 3:57 PM 4477451 20170118_154102 (1)-636204382360769226.jpg
1/18/2017 4:07 PM 4477451 20170118_154102-636203524739182528.jpg
1/20/2017 12:25 PM 376100 20170119212318816-636205119137703584.pdf
1/20/2017 12:28 PM 376100 20170119212318816-636205121152414066.pdf
1/19/2017 10:52 AM 4250704 20170119_103407-636204199682752914.jpg
1/24/2017 12:25 PM 480656 20170123212147398-636208575254889562.pdf
2/3/2017 9:43 AM 1352158 20170202183622907-636217117923864250.pdf
2/3/2017 2:02 PM 4146508 20170203_094744-636217273278269492.jpg
2/3/2017 2:02 PM 4146508 20170203_094744-636217273294314310.jpg
2/3/2017 12:06 PM 4447352 20170203_120211-636217203748473622.jpg
2/3/2017 12:06 PM 4447352 20170203_120211-636217203755285617.jpg
2/3/2017 12:06 PM 4447352 20170203_120211-636217203806875071.jpg
2/6/2017 8:09 PM 790484 20170206050556240-636220085732532272.pdf
2/6/2017 8:21 PM 790484 20170206050556240-636220093098220204.pdf
2/6/2017 8:33 PM 447848 20170206053242953-636220100132439557.pdf
2/6/2017 8:37 PM 794989 20170206053546911-636220102587192979.pdf
2/8/2017 2:34 PM 129847 20170207232138748-636221612719577808.pdf
2/8/2017 2:34 PM 101229 20170207232344064-636221612719587820.pdf
2/8/2017 2:34 PM 141172 20170207232502091-636221612719587820.pdf
2/8/2017 6:46 PM 1261393 20170208033744628-636221764105956024.pdf
2/13/2017 12:26 PM 789405 20170212202922803-636225856151406948.pdf
2/13/2017 12:42 PM 828755 20170212203141266-636225865551078269.pdf
2/16/2017 6:11 PM 1872924 20170216030138304-636228654900794962.pdf
2/21/2017 3:04 PM 1293217 20170220232004254-636232862776925440.pdf
2/23/2017 11:42 AM 1071017 20170222203844885-636234469441805696.pdf
2/23/2017 11:48 AM 569993 20170222204544478-636234473270641992.pdf
2/23/2017 1:24 PM 1227379 20170222211823828-636234530560980231.pdf
2/23/2017 1:24 PM 1227379 20170222211823828-636234530680832598.pdf
2/25/2017 1:21 PM 841029 20170224220932161-636236256876560182.pdf
2/25/2017 1:28 PM 837785 20170224222552026-636236261195697464.pdf
2/28/2017 3:57 PM 838787 20170228005037951-636238942788901347.pdf
2/28/2017 6:18 PM 484728 20170228030802683-636239027245377241.pdf
3/9/2017 1:54 PM 268564 20170309003312442-636246644594881683.pdf
3/10/2017 2:27 PM 889825 20170309230246707-636247528674908408.pdf
3/10/2017 4:29 PM 575683 20170310011712875-636247601886269062.pdf
3/10/2017 4:37 PM 725951 20170310013529142-636247606789627350.pdf
3/10/2017 4:52 PM 3006672 20170310043028536-636247615459227156.pdf
3/13/2017 3:46 PM 668100 20170313014250051-636250167978095977.pdf
3/13/2017 3:55 PM 626401 20170313015241699-636250173078139572.pdf
3/13/2017 5:36 PM 133375 20170313033323835-636250233748636995.pdf
3/17/2017 8:38 AM 480961 20170316183542713-636253367020040526.pdf
3/17/2017 8:48 AM 415866 20170316184238641-636253373027471635.pdf
3/17/2017 8:53 AM 480888 20170316185202962-636253376108512030.pdf
3/20/2017 9:06 AM 982094 20170319181410598-636255975654649131.pdf
3/20/2017 10:49 AM 1056933 20170319203145244-636256037724382724.pdf
3/22/2017 10:19 AM 1248664 20170321191223319-636257747646177416.pdf
3/22/2017 10:24 AM 593037 20170321202339304-636257750605680337.pdf
3/22/2017 10:30 AM 570617 20170321202711319-636257754491791722.pdf
3/22/2017 10:34 AM 600842 20170321203337878-636257756516311396.pdf
3/24/2017 2:41 PM 551406 20170324003742626-636259632837011764.pdf
3/28/2017 10:59 AM 1325653 20170327205731741-636262955653700044.pdf
3/28/2017 2:17 PM 482605 20170328001716022-636263074734346004.pdf
3/28/2017 4:45 PM 418615 20170328024215704-636263163379880038.pdf
3/29/2017 7:26 PM 922466 20170329052250187-636264123868779076.pdf
3/30/2017 11:19 AM 2141589 20170329211923891-636264695966506857.pdf
3/30/2017 6:25 PM 830239 20170330042200988-636264951495436827.pdf
3/30/2017 6:53 PM 1405883 20170330045314094-636264968359535476.pdf
3/30/2017 6:05 PM 252903 20170330051238070-636264939496299517.pdf
3/30/2017 6:05 PM 252903 20170330051238070-636264939516843845.pdf
3/30/2017 6:05 PM 584911 20170330051245570-636264939496309525.pdf
3/30/2017 6:05 PM 584911 20170330051245570-636264939516853608.pdf
3/30/2017 7:31 PM 3281796 20170330052858715-636264990828464842.pdf
4/3/2017 3:51 PM 383602 20170403014932575-636268314688982169.pdf
4/3/2017 4:47 PM 1548188 20170403024755220-636268348782361456.pdf
4/4/2017 2:32 PM 2650887 20170404003110520-636269131346861328.pdf
4/4/2017 6:26 PM 432263 20170404042602936-636269271880928225.pdf
4/5/2017 2:55 PM 736506 20170405005335916-636270009261912270.pdf
4/7/2017 11:21 AM 991723 20170406212022441-636271608829756330.pdf
4/7/2017 4:34 PM 954836 20170407022841858-636271796974771905.pdf
4/7/2017 5:23 PM 1811063 20170407032331988-636271826276300831.pdf
4/7/2017 4:23 PM 277452 20170407051345460-636271790015093793.pdf
4/8/2017 11:42 AM 217287 20170408002301917-636272485519812754.pdf
4/10/2017 2:05 PM 1290517 20170409235733283-636274299272435146.pdf
4/10/2017 2:51 PM 5741563 20170410004245940-636274326800220581.pdf
4/11/2017 2:52 PM 1846939 20170411004844006-636275191508201555.pdf
4/12/2017 9:13 AM 4375531 20170411191347177-636275852220968426.pdf
4/12/2017 2:19 PM 679919 20170411213020313-636276035508784220.pdf
4/13/2017 11:37 AM 422727 20170412213712742-636276802339670983.pdf
4/13/2017 10:56 AM 574048 20170412235338890-636276777848963916.pdf
4/15/2017 11:34 AM 794761 20170414213216265-636278528811583754.pdf
4/17/2017 9:53 AM 7940893 20170416195145364-636280195914141527.pdf
4/17/2017 10:29 AM 800552 20170416202605022-636280217935277255.pdf
4/17/2017 10:34 AM 1093135 20170416203532954-636280220598177909.pdf
4/19/2017 9:43 AM 412257 20170418194336276-636281918008128453.pdf
4/20/2017 10:42 AM 913649 20170419203307967-636282817335869963.pdf
4/20/2017 11:14 AM 424549 20170419204957429-636282836591280919.pdf
4/20/2017 3:18 PM 903135 20170420011739974-636282982973269351.pdf
4/21/2017 7:30 PM 572869 20170421_191225-636283998396121649.jpg
4/22/2017 3:36 PM 1600867 20170422013717333-636284722118746636.pdf
4/22/2017 4:14 PM 2269951 20170422021440058-636284744931587542.pdf
4/24/2017 10:15 AM 3673019 20170423200516978-636286257528406596.pdf
4/24/2017 11:09 AM 7520782 20170423204928245-636286289625027991.pdf
4/24/2017 3:23 PM 579021 20170424011042798-636286442186763476.pdf
4/25/2017 10:50 AM 825052 20170424204506034-636287142074445241.pdf
4/24/2017 4:42 PM 644510 20170424_164211-636286489435910613.jpg
4/25/2017 2:37 PM 478162 20170425003756581-636287278525965195.pdf
4/25/2017 4:09 PM 1534028 20170425020608026-636287333565774471.pdf
5/4/2017 2:31 PM 619988 20170504002610397-636295051136391467.pdf
5/4/2017 2:37 PM 596004 20170504003556457-636295054487314784.pdf
5/4/2017 5:49 PM 435655 20170504034921975-636295169535307398.pdf
5/4/2017 6:24 PM 2493604 20170504042151477-636295190763800545.pdf
5/5/2017 2:27 PM 2550887 20170505002748019-636295912647961729.pdf
5/6/2017 1:48 PM 403938 20170505234901023-636296753138113717.pdf
5/8/2017 11:28 AM 732193 20170507212631435-636298397114622796.pdf
5/8/2017 11:35 AM 538484 20170507213250167-636298401172867511.pdf
5/8/2017 11:39 AM 588376 20170507213924378-636298403606115132.pdf
5/9/2017 3:19 PM 885896 20170509011914474-636299399885095648.pdf
5/9/2017 4:47 PM 2291621 20170509024522394-636299452382265048.pdf
5/9/2017 5:23 PM 996332 20170509032236535-636299474066235002.pdf
5/10/2017 9:32 AM 336033 20170509192443970-636300055314696261.pdf
5/10/2017 11:24 AM 2426593 20170509212000910-636300122594836799.pdf
5/10/2017 11:41 AM 622380 20170509214144761-636300132639783937.pdf
5/10/2017 1:28 PM 1005026 20170509232639900-636300196948045502.pdf
5/12/2017 8:29 AM 475760 20170511182724925-636301745958938678.pdf
5/13/2017 11:17 AM 1382017 20170512210750786-636302710637968414.pdf
5/13/2017 12:24 PM 1271853 20170512222152353-636302750551357711.pdf
5/15/2017 2:31 PM 886103 20170514234844099-636304554830969496.pdf
5/15/2017 2:38 PM 2977116 20170515003720033-636304559324126945.pdf
5/15/2017 2:51 PM 1806155 20170515004547655-636304567046643624.pdf
5/15/2017 3:03 PM 907622 20170515010319476-636304573949432076.pdf
5/15/2017 3:15 PM 919234 20170515011231275-636304581028490019.pdf
5/15/2017 5:42 PM 382917 20170515034142263-636304669432838735.pdf
5/15/2017 5:57 PM 1675427 20170515035802840-636304678305950431.pdf
5/15/2017 6:21 PM 3809447 20170515042230947-636304693032834435.pdf
5/15/2017 6:38 PM 1452214 20170515043729117-636304702960841359.pdf
5/16/2017 9:05 AM 1748472 20170515185229595-636305223546677471.pdf
5/16/2017 9:02 AM 468587 20170515185345707-636305221472816045.pdf
5/16/2017 9:01 AM 2203725 20170515185628514-636305220771870318.pdf
5/17/2017 10:16 AM 235289 20170516201646967-636306129804984925.pdf
5/17/2017 2:43 PM 2779667 20170517004335384-636306289903363645.pdf
5/17/2017 4:00 PM 608043 20170517020042674-636306336288154598.pdf
5/18/2017 9:26 AM 1729296 20170517220030594-636306963838352907.pdf
5/18/2017 2:02 PM 600413 20170517235837870-636307129204167314.pdf
5/18/2017 2:12 PM 588463 20170518001009440-636307135659320623.pdf
5/18/2017 2:19 PM 594631 20170518001830196-636307139748355531.pdf
5/18/2017 2:27 PM 584695 20170518002545815-636307144637998812.pdf
5/18/2017 2:42 PM 588818 20170518004126331-636307153486031816.pdf
5/19/2017 2:20 PM 854552 20170519002144592-636308004300751419.pdf
5/19/2017 4:52 PM 2338148 20170519024054184-636308095696416598.pdf
5/20/2017 10:22 AM 582355 20170519201805905-636308725404340557.pdf
5/24/2017 1:33 PM 1245138 20170523204531420-636312296052558469.pdf
5/24/2017 1:38 PM 726427 20170523233752945-636312299126607107.pdf
5/24/2017 1:44 PM 666828 20170523234353076-636312302465900730.pdf
5/24/2017 1:51 PM 669752 20170523234933658-636312306693122185.pdf
5/24/2017 2:48 PM 411520 20170524004824365-636312341121522683.pdf
5/27/2017 12:39 PM 1349086 20170526223931906-636314855851568737.pdf
5/27/2017 2:15 PM 2677525 20170527001356384-636314913572020542.pdf
5/29/2017 2:27 PM 1445846 20170529002851127-636316648701976259.pdf
5/29/2017 4:20 PM 1314324 20170529022006639-636316716582723111.pdf
5/29/2017 4:44 PM 386637 20170529024306420-636316730641788669.pdf
5/29/2017 4:58 PM 3871884 20170529025352545-636316739107145865.pdf
5/29/2017 5:29 PM 2090693 20170529032806752-636316757843000009.pdf
5/30/2017 1:43 PM 1190997 20170529232804475-636317485902411396.pdf
5/30/2017 2:19 PM 1642606 20170529235543141-636317507760622052.pdf
5/30/2017 2:43 PM 1305788 20170530003636313-636317521941206283.pdf
5/30/2017 4:27 PM 759430 20170530021525689-636317584276099104.pdf
5/30/2017 4:49 PM 440633 20170530024913876-636317597928598106.pdf
6/1/2017 9:32 AM 430463 20170531193110577-636319063650950770.pdf
6/1/2017 3:29 PM 1301997 20170601012642002-636319277522093858.pdf
6/3/2017 11:46 AM 631461 20170602214229433-636320871612975574.pdf
6/3/2017 1:36 PM 784471 20170602233552092-636320938058787027.pdf
6/5/2017 5:39 PM 605671 20170605033625065-636322811611201732.pdf
6/6/2017 10:24 AM 3123084 20170605201911130-636323414989190772.pdf
6/7/2017 8:52 AM 1118911 20170606184723831-636324223450188721.pdf
6/7/2017 2:57 PM 1453496 20170607004509877-636324442513910885.pdf
6/7/2017 4:30 PM 3312865 20170607015903634-636324498360084598.pdf
6/12/2017 3:37 PM 620028 20170612011729230-636328786235257081.pdf
6/13/2017 3:22 PM 1334701 20170613011903103-636329641341862546.pdf
6/14/2017 5:07 PM 4863652 20170614024643924-636330568791337369.pdf
6/14/2017 5:16 PM 1366764 20170614031432153-636330573678604381.pdf
6/14/2017 5:35 PM 2727054 20170614033353475-636330585259533681.pdf
6/14/2017 6:13 PM 1094004 20170614041249832-636330608168733878.pdf
6/15/2017 5:03 PM 1793941 20170615030417249-636331429924637872.pdf
6/16/2017 4:00 PM 606611 20170616015856774-636332256565640251.pdf
6/20/2017 10:22 AM 5559516 20170619201708036-636335509223410542.pdf
6/21/2017 4:58 PM 1011148 20170621025935741-636336610973330784.pdf
6/26/2017 3:46 PM 761739 20170626013741764-636340888141583885.pdf
6/26/2017 5:03 PM 4398401 20170626022242922-636340934186959477.pdf
6/28/2017 10:23 AM 1247148 20170627201037003-636342422387395835.pdf
6/30/2017 10:51 AM 1049439 20170629205033747-636344167107553535.pdf
6/30/2017 11:00 AM 595174 20170629210002919-636344172133154778.pdf
7/24/2017 9:41 AM 1028550 20170630 to trinh don cay gonn-636364860684720100.pdf
7/3/2017 10:47 AM 4276807 20170702183639555-636346756371623830.pdf
7/4/2017 9:59 AM 2593951 20170703193535355-636347591429483011.pdf
7/4/2017 10:44 AM 471365 20170703204500934-636347618870179513.pdf
7/4/2017 3:55 PM 501887 20170704015650799-636347805366253026.pdf
7/4/2017 5:35 PM 207139 20170704052013301-636347865468740723.pdf
7/5/2017 8:56 AM 207139 20170704052013301-636348417821782687.pdf
7/5/2017 4:29 PM 376440 20170705022935881-636348689645558748.pdf
7/5/2017 4:32 PM 372418 20170705023325290-636348691704504812.pdf
7/5/2017 4:37 PM 381960 20170705023640076-636348694542462497.pdf
7/5/2017 4:41 PM 363660 20170705024137432-636348696897287069.pdf
7/5/2017 4:45 PM 753965 20170705024551109-636348699393262470.pdf
7/6/2017 2:26 PM 2741364 20170706002200751-636349480029233640.pdf
7/7/2017 9:32 AM 2590071 20170706185547349-636350167506110166.pdf
7/10/2017 10:53 AM 2052083 20170709204738583-636352808031655618.pdf
7/10/2017 3:46 PM 368717 20170710013811802-636352983629267481.pdf
7/12/2017 9:44 AM 6729510 20170711010549454-636354494647612958.pdf
7/14/2017 2:42 PM 1772661 20170714003444931-636356401454689855.pdf
7/14/2017 4:29 PM 1034714 20170714021744802-636356465729583814.pdf
7/17/2017 12:21 PM 5779445 20170717_115305-636358909016942988.jpg
7/17/2017 12:21 PM 4575363 20170717_115317-636358909017002956.jpg
7/17/2017 12:21 PM 4632507 20170717_115341-636358909017043086.jpg
7/17/2017 12:21 PM 4055374 20170717_115350-636358909017083114.jpg
7/17/2017 12:21 PM 3112326 20170717_115357-636358909017113151.jpg
7/17/2017 12:21 PM 3082799 20170717_115403-636358909017142913.jpg
7/19/2017 10:24 AM 350092 20170718201200127-636360566508658262.pdf
7/21/2017 2:01 PM 2141366 20170720235415335-636362424963513709.pdf
7/21/2017 2:39 PM 675863 20170721002701172-636362447552465449.pdf
7/24/2017 3:10 PM 1770808 20170724010231289-636365058377232571.pdf
7/25/2017 4:01 PM 2224801 20170725015319484-636365952842658670.pdf
7/26/2017 10:49 AM 1345129 20170725204129757-636366629655712207.pdf
7/26/2017 11:18 AM 820915 20170725211405608-636366647129362554.pdf
7/27/2017 3:56 PM 7038554 20170727015052890-636367677835621326.pdf
7/29/2017 8:09 AM 312417 20170727225254890-636369125949304061.pdf
7/29/2017 8:10 AM 312417 20170727225254890-636369126014043299.pdf
7/31/2017 1:46 PM 426895 20170730234210108-636371055751959714.pdf
7/31/2017 2:15 PM 2881870 20170731001037804-636371073279226216.pdf
8/4/2017 4:27 PM 1573624 20170803 Báo giá + Đề nghị thanh toán điện Quý Dần -636374608406998486.pdf
8/4/2017 4:27 PM 1573624 20170803 Báo giá + Đề nghị thanh toán điện Quý Dần -636374608421722206.pdf
8/4/2017 4:27 PM 1573624 20170803 Báo giá + Đề nghị thanh toán điện Quý Dần -636374608422052481.pdf
8/4/2017 4:27 PM 1573624 20170803 Báo giá + Đề nghị thanh toán điện Quý Dần -636374608423113442.pdf
8/4/2017 4:27 PM 1573624 20170803 Báo giá + Đề nghị thanh toán điện Quý Dần -636374608424094350.pdf
8/4/2017 4:27 PM 1573624 20170803 Báo giá + Đề nghị thanh toán điện Quý Dần -636374608429299451.pdf
8/4/2017 4:27 PM 1573624 20170803 Báo giá + Đề nghị thanh toán điện Quý Dần -636374608439228490.pdf
8/4/2017 4:27 PM 1573624 20170803 Báo giá + Đề nghị thanh toán điện Quý Dần -636374608445034082.pdf
8/4/2017 4:27 PM 1573624 20170803 Báo giá + Đề nghị thanh toán điện Quý Dần -636374608445434454.pdf
8/4/2017 4:27 PM 1573624 20170803 Báo giá + Đề nghị thanh toán điện Quý Dần -636374608450268932.pdf
8/4/2017 4:39 PM 1573624 20170803 Báo giá điện Quý Dần -636374615934865301.pdf
8/4/2017 4:48 PM 1573624 20170803 Báo giá điện Quý Dần -636374621225650471.pdf
8/4/2017 4:48 PM 1573624 20170803 Báo giá điện Quý Dần -636374621357676545.pdf
8/4/2017 12:12 PM 261861 20170804010340931-636374455693564907.pdf
8/8/2017 11:41 AM 750371 20170807011829622-636377893183874992.pdf
8/9/2017 10:45 AM 7811512 20170808203850094-636378723496545027.pdf
8/9/2017 10:56 AM 7811512 20170808203850094-636378730063646819.pdf
8/9/2017 9:05 AM 1046863 20170808214608534-636378663143162843.pdf
8/9/2017 4:01 PM 3050310 20170809014427733-636378913026946489.pdf
8/9/2017 4:20 PM 347578 20170809021337610-636378924464536252.pdf
8/9/2017 4:40 PM 799967 20170809051240993-636378936358111588.pdf
8/9/2017 4:49 PM 792173 20170809052034158-636378941431426054.pdf
8/10/2017 4:56 PM 3737758 20170810025024010-636379809825942373.pdf
8/15/2017 8:46 AM 2289538 20170810034354968-636383835853272940.pdf
8/10/2017 5:15 PM 297787 20170810055801933-636379821530110837.pdf
8/10/2017 5:30 PM 297787 20170810055801933-636379830103733640.pdf
8/11/2017 3:10 PM 1606283 20170811010711634-636380610567347373.pdf
8/11/2017 3:17 PM 1606283 20170811010711634-636380614528429574.pdf
8/11/2017 3:25 PM 1606283 20170811010711634-636380619007653705.pdf
8/11/2017 3:45 PM 1135690 20170811013609931-636380631522820029.pdf
8/14/2017 1:57 PM 1973636 20170813235115816-636383158290266025.pdf
8/14/2017 4:27 PM 1922346 20170814022251720-636383248726199292.pdf
8/14/2017 4:42 PM 4738189 20170814023355436-636383257296556920.pdf
8/15/2017 8:33 AM 5710418 20170814182723102-636383828017844603.pdf
8/16/2017 4:53 PM 4327479 20170816024858953-636384992234564185.pdf
8/18/2017 10:43 AM 2670370 20170817203618024-636386498039696004.pdf
8/18/2017 4:40 PM 349886 20170818023511072-636386712375568722.pdf
8/18/2017 4:53 PM 800963 20170818024630027-636386719804801104.pdf
8/19/2017 8:41 AM 777261 20170818183736927-636387289164310330.pdf
8/19/2017 8:50 AM 621623 20170818184308034-636387294081616478.pdf
8/19/2017 10:49 AM 826850 20170818204315433-636387365531874881.pdf
8/21/2017 3:59 PM 1520224 20170821015439655-636389279545321267.pdf
8/24/2017 3:55 PM 225719 20170824044913078-636391869480215959.pdf
8/25/2017 10:18 AM 232822 20170824230802225-636392531284058886.pdf
8/25/2017 10:18 AM 266454 20170824230908353-636392531284178732.pdf
8/26/2017 9:45 AM 1714597 20170825194033427-636393375083121898.pdf
8/28/2017 5:01 PM 666608 20170828025601117-636395364952802615.pdf
9/30/2017 11:34 AM 1482524 20170828_PLHD 01_NAGECCO_ITOWN-636423680673965459.pdf
9/30/2017 11:34 AM 1482524 20170828_PLHD 01_NAGECCO_ITOWN-636423680885381950.pdf
9/30/2017 11:35 AM 1482524 20170828_PLHD 01_NAGECCO_ITOWN-636423681107950626.pdf
9/30/2017 11:42 AM 1482524 20170828_PLHD 01_NAGECCO_ITOWN-636423685244858446.pdf
10/5/2017 4:10 PM 1482524 20170828_PLHD 01_NAGECCO_ITOWN-636428166352311962.pdf
8/29/2017 3:10 PM 925437 20170829010653160-636396162407949426.pdf
8/29/2017 3:19 PM 831663 20170829011459655-636396167540687914.pdf
8/29/2017 3:28 PM 723386 20170829012317304-636396173233272617.pdf
8/29/2017 3:37 PM 695644 20170829013240159-636396178294526575.pdf
8/30/2017 4:44 PM 759985 20170830022552120-636397082624070948.pdf
9/6/2017 3:06 PM 295914 20170905-Ban NLCD-TB huong dan cung ngay 16.07.17 (Am lich) (1)-636403072028209436.pdf
9/6/2017 1:43 PM 1836256 20170905233928075-636403022364279914.pdf
9/6/2017 2:01 PM 434302 20170905235527109-636403033003200819.pdf
9/6/2017 5:00 PM 465107 20170906 HD Tham tra-636403140283737542.pdf
9/6/2017 5:01 PM 465107 20170906 HD Tham tra-636403140824442032.pdf
9/6/2017 5:02 PM 465107 20170906 HD Tham tra-636403141651939399.pdf
9/6/2017 4:29 PM 729747 20170906022510879-636403121801946022.pdf
9/7/2017 11:44 AM 8316036 20170906213406423-636403814550957933.pdf
9/30/2017 11:34 AM 2101255 20170907_THU BAO LANH BIDV 3251_TAM UNG NAGECCO-636423680674145626.pdf
9/30/2017 11:34 AM 2101255 20170907_THU BAO LANH BIDV 3251_TAM UNG NAGECCO-636423680885502055.pdf
9/30/2017 11:35 AM 2101255 20170907_THU BAO LANH BIDV 3251_TAM UNG NAGECCO-636423681108060728.pdf
9/30/2017 11:42 AM 2101255 20170907_THU BAO LANH BIDV 3251_TAM UNG NAGECCO-636423685244978556.pdf
10/5/2017 4:10 PM 2101255 20170907_THU BAO LANH BIDV 3251_TAM UNG NAGECCO-636428166352422055.pdf
9/8/2017 5:01 PM 358537 20170908025726775-636404868919433275.pdf
9/8/2017 5:06 PM 862173 20170908030121486-636404871912567342.pdf
9/9/2017 10:30 AM 3348715 20170908202644279-636405498240659632.pdf
9/30/2017 11:34 AM 428387 20170908_DNTT TAM UNG HD 280_NAGECCO ITOWN-636423680674275749.pdf
9/30/2017 11:34 AM 428387 20170908_DNTT TAM UNG HD 280_NAGECCO ITOWN-636423680885632164.pdf
9/30/2017 11:35 AM 428387 20170908_DNTT TAM UNG HD 280_NAGECCO ITOWN-636423681108170808.pdf
9/30/2017 11:42 AM 428387 20170908_DNTT TAM UNG HD 280_NAGECCO ITOWN-636423685245098657.pdf
10/5/2017 4:10 PM 428387 20170908_DNTT TAM UNG HD 280_NAGECCO ITOWN-636428166352532152.pdf
9/11/2017 3:58 PM 2652205 20170911015509094-636407423039500340.pdf
9/12/2017 11:27 AM 9215516 20170911212312029-636408124477560402.pdf
9/12/2017 4:32 PM 2889788 20170912022521350-636408307519763156.pdf
9/13/2017 2:24 PM 3419736 20170913002033055-636409094820870650.pdf
9/13/2017 2:30 PM 3419736 20170913002033055-636409098203163938.pdf
9/14/2017 4:21 PM 624181 20170914021715108-636410029008438926.pdf
9/15/2017 4:00 PM 2609170 20170915015452885-636410880082533919.pdf
9/15/2017 4:04 PM 2609170 20170915015452885-636410882824638783.pdf
9/15/2017 5:46 PM 398296 20170915_HD IN AN HO SO TKKT-636410943898379067.pdf
9/19/2017 12:19 PM 594129 20170918215826759-636414203442757608.pdf
9/19/2017 12:19 PM 568693 20170918215849281-636414203442867703.pdf
9/19/2017 1:35 PM 4872930 20170918232948945-636414249202351957.pdf
9/19/2017 5:05 PM 2752592 20170919030052353-636414375447527853.pdf
9/20/2017 3:50 PM 1095540 20170920014632880-636415194449932844.pdf
9/21/2017 2:45 PM 1504787 20170921003914723-636416019585669954.pdf
9/22/2017 9:15 AM 731920 20170921190733739-636416685404380635.pdf
9/22/2017 9:44 AM 331891 20170921193923293-636416702848305862.pdf
9/22/2017 10:54 AM 387462 20170921204950235-636416744930471364.pdf
9/22/2017 11:07 AM 295676 20170921210329224-636416752581936510.pdf
9/25/2017 10:33 AM 610602 20170924202805683-636419324342605054.pdf
9/25/2017 9:39 AM 508976 20170924222538412-636419291520024820.pdf
9/25/2017 9:33 AM 2849128 20170924222629605-636419288328831704.pdf
9/25/2017 2:47 PM 2003906 20170925004226204-636419476351061848.pdf
9/25/2017 3:07 PM 2230617 20170925010139903-636419488229675646.pdf
9/27/2017 8:44 AM 1213233 20170926183900248-636420986801997935.pdf
9/27/2017 9:47 AM 1116084 20170926194135315-636421024489182734.pdf
9/27/2017 12:06 PM 1385283 20170926215058086-636421107744650535.pdf
9/28/2017 11:07 AM 3509804 20170927204634782-636421936405468239.pdf
10/3/2017 5:37 PM 653972 20170928_DNTU TT QUN TRAC TNMT_HD 33.2017-636426490532055737.pdf
10/2/2017 2:55 PM 2084534 20171002005114393-636425529273179964.pdf
10/2/2017 3:42 PM 4041716 20171002013754332-636425557561365527.pdf
10/2/2017 3:11 PM 868539 20171002025759932-636425539078591416.pdf
10/2/2017 3:29 PM 514304 20171002041421735-636425549942039999.pdf
10/5/2017 10:38 AM 1229754 20171004203510234-636427967220573119.pdf
10/5/2017 11:21 AM 405794 20171004210922341-636427992961908302.pdf
10/5/2017 11:41 AM 4515433 20171004213627864-636428004823420309.pdf
10/6/2017 10:44 AM 225965 20171005232605189-636428834488873538.pdf
10/6/2017 10:44 AM 541680 20171006-636428834488763448.pdf
10/10/2017 2:18 PM 6748817 20171010001155497-636432418849149072.pdf
10/10/2017 3:20 PM 686176 20171010011527140-636432456446534412.pdf
10/10/2017 3:31 PM 1717588 20171010012313487-636432462699976336.pdf
10/12/2017 8:34 AM 2641544 20171011182806860-636433940558012945.pdf
10/13/2017 3:11 PM 4424131 20171013010608862-636435043148023522.pdf
10/13/2017 3:47 PM 598830 20171013014427536-636435064736289579.pdf
10/14/2017 11:56 AM 2380386 20171013214046364-636435789899983012.pdf
10/16/2017 11:39 AM 1400059 20171015213401405-636437507708474412.pdf
10/16/2017 11:45 AM 701587 20171015214221992-636437511552493455.pdf
10/16/2017 12:18 PM 703089 20171015214530243-636437531215660204.pdf
10/16/2017 1:39 PM 2505865 20171015233355406-636437579785312039.pdf
10/16/2017 3:46 PM 1608094 20171016014330951-636437656106367110.pdf
10/19/2017 3:59 PM 4734838 20171019015611673-636440255510298165.pdf
10/20/2017 9:55 AM 3591326 20171019195030112-636440901440986558.pdf
10/28/2017 10:52 AM 7125729 20171027203906758-636447847283381639.pdf
10/30/2017 10:02 AM 2802629 20171029224510984-636449545583362911.pdf
10/31/2017 1:54 PM 8370711 20171030234844715-636450548468566719.pdf
11/3/2017 3:30 PM 409752 20171103012549569-636453198049201712.pdf
11/3/2017 3:39 PM 882855 20171103013434655-636453203710318959.pdf
11/3/2017 4:34 PM 1317992 20171103023042919-636453236727081697.pdf
11/3/2017 5:00 PM 4889668 20171103025456130-636453252505990665.pdf
11/6/2017 9:43 AM 4751692 20171105183922237-636455581860234169.pdf
11/7/2017 11:16 AM 1257724 20171106200101676-636456501709622294.pdf
11/7/2017 4:09 PM 5055664 20171107010426897-636456677682570016.pdf
11/8/2017 4:13 PM 2610600 20171108010738637-636457543809454116.pdf
11/11/2017 9:39 AM 1841242 20171110183353741-636459899741043188.pdf
11/11/2017 10:01 AM 1841242 20171110183353741-636459913115764848.pdf
11/11/2017 9:44 AM 305675 20171110184144402-636459902911040459.pdf
11/11/2017 10:06 AM 305675 20171110184144402-636459915880828830.pdf
11/14/2017 9:14 AM 5596236 20171113180932447-636462476423125646.pdf
11/14/2017 9:42 AM 1502189 20171113183929169-636462493773475628.pdf
11/14/2017 9:57 AM 5199704 20171113185325809-636462502233180154.pdf
11/14/2017 10:54 AM 1608776 20171113194614260-636462536425158577.pdf
11/14/2017 1:18 PM 1096241 20171113203024029-636462623393770352.pdf
11/16/2017 2:30 PM 1268310 20171115225650886-636464394021259592.pdf
11/16/2017 3:22 PM 2434999 20171116001315408-636464425283370095.pdf
11/17/2017 11:10 AM 1601183 20171116200600854-636465138490147205.pdf
11/20/2017 9:11 AM 376681 20171117 - De xuat chi phi-636467658941816320.pdf
11/17/2017 3:33 PM 1309751 20171117002350267-636465296274780651.pdf
11/17/2017 4:08 PM 4446678 20171117010047613-636465316848274955.pdf
11/18/2017 8:26 AM 1124388 20171117172353819-636465904164995746.pdf
11/20/2017 9:11 AM 370482 20171119205203849-636467658941972824.pdf
11/28/2017 10:27 AM 965482 20171127192248252-636474616566197501.pdf
11/28/2017 12:24 PM 8954693 20171127211858642-636474686959054209.pdf
11/29/2017 9:10 AM 3676399 20171128180628592-636475434359844074.pdf
11/29/2017 2:26 PM 2060915 20171128231618508-636475623732431547.pdf
11/29/2017 3:21 PM 315340 20171129001808943-636475657145842216.pdf
11/30/2017 11:02 AM 4106814 20171129195752799-636476365442783039.pdf
12/2/2017 9:48 AM 853054 20171201183141050-636478048851397480.pdf
12/5/2017 4:32 PM 3765724 20171205012817037-636480883659377903.pdf
12/6/2017 3:38 PM 8564436 20171206003338957-636481715202938280.pdf
12/6/2017 4:25 PM 8564436 20171206003338957-636481743180416884.pdf
12/7/2017 3:40 PM 7251213 20171207003333630-636482580526427983.pdf
12/11/2017 3:41 PM 741753 20171211003832082-636486037194969974.pdf
12/11/2017 3:44 PM 598192 20171211004121255-636486038958720311.pdf
12/12/2017 2:23 PM 2250082 20171211231923842-636486853894703500.pdf
12/12/2017 3:56 PM 5276989 20171212005241375-636486909931193346.pdf
3/23/2017 10:44 AM 4767744 21.01 THANH TOAN DOT 4 -636258626940447059.xls
11/30/2017 2:17 PM 2126590 3 ho so thanh toan 30.11.2017-636476482762199962.PDF
5/29/2017 11:43 AM 392369 3-636316550061519630.PNG
6/27/2017 11:33 AM 392369 3-636341600286322022.PNG
3/6/2017 2:18 PM 64224 3. HĐ_Dấu mộc tên_70.000-636244067093775487.pdf
11/21/2017 9:28 AM 280182 3. Tam_B09H-636468533044505466.pdf
12/18/2017 8:44 AM 280182 3. Tam_B09H-636491834604176836.pdf
3/6/2017 2:18 PM 72894 4. Bảng kê chi tiết_HĐ_0001112_Tiếp KH_3.008.500-636244067093775487.pdf
11/21/2017 9:28 AM 278107 4. Hang_A2.05E-636468533044661707.pdf
12/18/2017 8:44 AM 278107 4. Hang_A2.05E-636491834604489419.pdf
3/6/2017 2:18 PM 89786 4. HĐ GTGT_0001112_Tiếp KH_3.008.500-636244067093785500.pdf
3/6/2017 2:18 PM 50744 5. Bảng kê chi tiết_HĐ_0019353_Tiếp KH_2.460.700-636244067093785500.pdf
3/6/2017 2:18 PM 87478 5. HĐ GTGT_0019353_Tiếp KH_2.460.700-636244067093785500.pdf
8/15/2017 5:59 PM 219201 50Z 7368-636384167962918748.pdf
8/15/2017 5:51 PM 210880 51F 07051-636384162901198261.pdf
3/6/2017 2:18 PM 135628 6. HĐ GTGT_0013349_Hoa chúc mừng khai trương KH_2.100.000-636244067093795504.pdf
11/30/2017 12:15 PM 149669 abc-636476409216198626.pdf
12/5/2017 6:49 PM 125586 An phi 1-636480965451276103.pdf
12/5/2017 6:49 PM 124632 An phi 2-636480965451432358.pdf
12/5/2017 6:49 PM 117319 An phi 3-636480965451588616.pdf
12/5/2017 6:49 PM 126669 An phi 4-636480965451744866.pdf
12/27/2016 8:42 AM 2201816 Bai005-636184249392610000.docx
12/27/2016 9:07 AM 2201816 Bai005-636184264669610000.docx
1/5/2017 2:13 PM 0 Bai9-636192224283100000.html
1/5/2017 2:13 PM 0 Bai9-636192224370650000.html
1/5/2017 2:14 PM 0 Bai9-636192224485730000.html
1/5/2017 2:14 PM 0 Bai9-636192224531410000.html
1/5/2017 2:14 PM 0 Bai9-636192224721680000.html
1/5/2017 2:14 PM 0 Bai9-636192224779820000.html
1/5/2017 2:16 PM 0 Bai9-636192225826390000.html
12/16/2016 9:25 AM 595440 Ban CNTT - DX Thanh toan cho NCC-636174771006796177.pdf
12/27/2016 8:36 AM 884725 bao-cao-thuc-tap-636184246022130000.docx
12/27/2016 8:53 AM 884725 bao-cao-thuc-tap-636184256075650000.docx
12/27/2016 8:53 AM 884725 bao-cao-thuc-tap-636184256358520000.docx
12/27/2016 8:54 AM 884725 bao-cao-thuc-tap-636184256412330000.docx
12/27/2016 8:54 AM 884725 bao-cao-thuc-tap-636184256478920000.docx
12/27/2016 9:07 AM 884725 bao-cao-thuc-tap-636184264502300000.docx
12/27/2016 10:29 AM 884725 bao-cao-thuc-tap-636184313527040000.docx
8/14/2017 9:46 AM 1581579 BARWORKS (GIAO) - TT - Gop von dot 2 - 20170807(1)-636383007655038633.pdf
8/14/2017 3:02 PM 1581579 BARWORKS (GIAO) - TT - Gop von dot 2 - 20170807(1)-636383197678724466.pdf
8/14/2017 9:31 AM 1581579 BARWORKS (GIAO) - TT - Gop von dot 2 - 20170807-636382999035633185.pdf
1/18/2017 5:14 PM 363727 BBTL hợp đồng dịch vụ sự kiện lễ tổng kết 2016-636203564569594573.pdf
4/10/2017 11:45 AM 2520147 BBTT CTCN - TO TRINH - BBBG A1.16B 27032017-636274215066176102.pdf
4/10/2017 11:58 AM 2520147 BBTT CTCN - TO TRINH - BBBG A1.16B 27032017-636274223372530380.pdf
4/10/2017 12:13 PM 2654562 BBTT CTCN - TO TRINH DUYET - BANG TINH - BBBG 03042017-636274232325314467.pdf
4/10/2017 12:15 PM 2654562 BBTT CTCN - TO TRINH DUYET - BANG TINH - BBBG 03042017-636274233120749051.pdf
6/1/2017 3:40 PM 789769 BCC-DVBV-T5-2017-636319284289969262.pdf
1/16/2017 9:23 AM 1190267 BCD- ĐÈ NGHỊ TẠM ỨNG 20 TRIỆU ỦNG HỘ UBND P.NTB-636201554128800549.pdf
1/16/2017 9:23 AM 1190267 BCD- ĐÈ NGHỊ TẠM ỨNG 20 TRIỆU ỦNG HỘ UBND P.NTB-636201554188163118.pdf
1/10/2017 10:20 AM 2828562 BCD- ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THÁNG 12.2016-636196404288989060.pdf
8/22/2017 2:07 PM 666618 BDB-Tam ung chi phi-636390076601449562.pdf
4/8/2017 9:57 AM 2546281 BDS-636272422462357498.JPG
4/8/2017 11:21 AM 2546281 BDS-636272473047215106.JPG
4/19/2017 10:58 AM 2546281 BDS-636281963266654364.JPG
5/31/2017 10:52 AM 549785 BIDV_Banle-636318247671021688.pdf
5/31/2017 10:46 AM 608431 BIDV_C&T-636318243706085973.pdf
6/1/2017 8:55 AM 651299 BIEN BAN THANH LY 8H HA THI THU HONG & TRAN TRUNG NAM-636319041019260058.pdf
6/1/2017 10:38 AM 651299 BIEN BAN THANH LY 8H HA THI THU HONG & TRAN TRUNG NAM-636319103323457035.pdf
1/19/2017 4:51 PM 160102 BIEN LAI THU TIEN THAM DINH TKKT_DA 22 VVK-636204414977616798.pdf
1/9/2017 4:58 PM 390164 Bill - HD 901 CT Land-636195779066579108.pdf
1/9/2017 5:00 PM 383277 Bill - HD 902 RH-636195780010138429.pdf
1/9/2017 4:56 PM 577457 Bill - HD 905 900 C&T-636195778167082912.pdf
1/16/2017 3:36 PM 588924 Bill - HD 916 921 C&T-636201777840624191.pdf
1/16/2017 3:38 PM 371940 Bill - HD 917 CT Land-636201779074198046.pdf
1/24/2017 2:31 PM 418563 Bill - HD 936 C&T-636208650985937444.pdf
1/5/2017 9:43 AM 296654 Bill C&T-636192061953699695.jpg
2/8/2017 2:49 PM 305813 Bill C&T-636221621653957563.jpg
2/13/2017 5:03 PM 297771 Bill C&T-636226022283046350.jpg
2/22/2017 10:11 AM 309878 Bill C&T-636233550606915715.jpg
3/1/2017 4:24 PM 44291 Bill C&T-636239822959755143.jpg
3/1/2017 4:24 PM 44291 Bill C&T-636239822973945695.jpg
1/5/2017 9:47 AM 190222 Bill CT Land-636192064232737707.jpg
1/24/2017 3:19 PM 2309530 Bill CT Land-636208679440026476.JPG
2/8/2017 3:01 PM 316435 Bill CT Land-636221629112660985.jpg
2/13/2017 5:05 PM 289980 Bill CT Land-636226023136673720.jpg
2/22/2017 10:12 AM 291628 Bill CT Land-636233551565400379.jpg
3/1/2017 4:31 PM 281250 Bill CT Land-636239826975787904.jpg
1/24/2017 3:16 PM 2280772 Bill GS-636208677655457347.JPG
2/8/2017 2:43 PM 280554 Bill GS-636221618232521785.jpg
2/13/2017 4:59 PM 280224 Bill GS-636226019855493945.jpg
2/13/2017 5:06 PM 285682 Bill Retail-636226024065103825.jpg
1/16/2017 3:39 PM 155786 Bill RH-636201779982841153.pdf
1/24/2017 3:11 PM 2253199 Bill RH-636208674840838164.JPG
2/8/2017 2:36 PM 295000 Bill RH-636221613885886364.jpg
2/22/2017 10:17 AM 293284 Bill RH-636233554713632495.jpg
3/1/2017 4:30 PM 281787 Bill RH-636239826057448896.jpg
5/13/2017 1:22 PM 2351799 Bill RH-636302785678529941.JPG
5/13/2017 1:26 PM 2439369 Bill_BDS-636302788109813685.JPG
5/30/2017 9:21 AM 2576771 Bill_BDS-636317329192685737.JPG
6/7/2017 4:24 PM 2640894 Bill_BDS-636324494862647120.JPG
6/12/2017 4:42 PM 2640894 Bill_BDS-636328825254511614.JPG
6/22/2017 1:37 PM 2767178 Bill_BDS-636337354234316346.JPG
5/13/2017 1:37 PM 2308201 Bill_C&T-636302794474960654.JPG
5/30/2017 9:18 AM 2746491 Bill_C&T-636317327207403518.JPG
6/7/2017 4:27 PM 2533395 Bill_C&T-636324496648095388.JPG
6/12/2017 4:44 PM 2533395 Bill_C&T-636328826812573835.JPG
6/22/2017 1:39 PM 2719147 Bill_C&T-636337355751941796.JPG
4/26/2017 5:59 PM 2233074 Bill_CT-636288263455914374.jpg
4/26/2017 5:57 PM 2392564 Bill_RH-636288262252769784.jpg
5/30/2017 9:15 AM 2347917 Bill_RH-636317325280477264.JPG
6/7/2017 3:54 PM 2428464 Bill_RH-636324476589068664.JPG
6/12/2017 4:46 PM 2428464 Bill_RH-636328828153180500.JPG
6/22/2017 1:37 PM 2820044 Bill_RH-636337354667712179.JPG
10/10/2017 4:10 PM 388814 BIÊN BẢN THỎA THUẬN-636432486495743128.PDF
10/10/2017 4:11 PM 388814 BIÊN BẢN THỎA THUẬN-636432486700610980.PDF
10/11/2017 9:40 AM 388814 BIÊN BẢN THỎA THUẬN-636433116552988968.PDF
10/11/2017 10:03 AM 388814 BIÊN BẢN THỎA THUẬN-636433129973183370.PDF
3/6/2017 2:26 PM 567576 BKD_101016_Phieu de xuat dinh phi hang thang BKD-636244072107158346.pdf
4/7/2017 9:14 AM 567576 BKD_101016_Phieu de xuat dinh phi hang thang BKD-636271532853123463.pdf
5/5/2017 11:17 AM 567576 BKD_101016_Phieu de xuat dinh phi hang thang BKD-636295798617015850.pdf
6/6/2017 1:32 PM 567576 BKD_101016_Phieu de xuat dinh phi hang thang BKD-636323527434778297.pdf
6/6/2017 1:44 PM 567576 BKD_101016_Phieu de xuat dinh phi hang thang BKD-636323534924515014.pdf
8/10/2017 10:02 AM 567576 BKD_101016_Phieu de xuat dinh phi hang thang BKD-636379561522869000.pdf
11/22/2017 4:21 PM 567576 BKD_101016_Phieu de xuat dinh phi hang thang BKD-636469644828054529.pdf
3/6/2017 2:18 PM 39010 BKD_Bảng kê chi tiết hóa đơn_Đề nghị thanh toán Định phí T02.2017-636244067093795504.pdf
7/29/2017 11:58 AM 171319 BKD_Hỗ trợ chi phí khách sạn cho KH Pascal Pichon 2-636369262864604041.PDF
7/29/2017 11:58 AM 620820 BKD_Hỗ trợ chi phí khách sạn cho KH Pascal Pichon-636369262864614040.PDF
3/25/2017 4:52 PM 111947 BL CT-636260575374006470.jpg
4/17/2017 2:56 PM 2089261 Bo Ho so Thanh toan Lu doan 550-636280377721111574.pdf
4/17/2017 2:57 PM 589869 Bo Ho so, Hoa Đon Thanh Toan Phi Thue Container T03-636280378270306517.pdf
3/1/2017 10:16 AM 330593 BOD duyệt MKT Plan của Leman_25.02 - 16.03-636239601876804053.pdf
3/8/2017 3:44 PM 330593 BOD duyệt MKT Plan của Leman_25.02 - 16.03-636245846976882511.pdf
4/11/2017 2:15 PM 4482175 BOD thuận duyệt kế hoạch tổ chức-636275169356779295.pdf
7/7/2017 11:22 AM 220491 BQLTN _DNTT chi phi dien dot 1 ky 08 ma PE1966 tu ngay 26.06-05.07.2017-636350233294354123.pdf
11/17/2017 12:04 PM 220051 BQLTN _DNTT chi phi dien dot 2 ky 12 tu ngay 06.11-15.11.2017 ma PE1977-636465170746340142.pdf
10/9/2017 11:50 AM 227798 BQLTN _DNTT chi phi dien ky 11 dot 1 ma PE1977 tu ngay 16.9-5.10.2017-636431466215260468.pdf
11/28/2017 8:57 AM 366800 BQLTN- Bản vẽ xây dựng quầy Cafe Trường Sơn 17.11.2017-636474562675089185.PDF
11/28/2017 8:57 AM 668614 BQLTN- Tờ trình thiết kế quầy cafe Trường Sơn 17.11.2017-636474562675401710.PDF
11/15/2017 9:54 AM 555960 BQLTN_ CHI PHÍ LÂP ĐẶT MÁY KHỬ MÙI-636463364734204969.pdf
11/15/2017 9:55 AM 555960 BQLTN_ CHI PHÍ LÂP ĐẶT MÁY KHỬ MÙI-636463365219705629.pdf
11/15/2017 9:55 AM 555960 BQLTN_ CHI PHÍ LÂP ĐẶT MÁY KHỬ MÙI-636463365536137610.pdf
11/15/2017 9:56 AM 555960 BQLTN_ CHI PHÍ LÂP ĐẶT MÁY KHỬ MÙI-636463365973482876.pdf
11/15/2017 10:03 AM 555960 BQLTN_ CHI PHÍ LÂP ĐẶT MÁY KHỬ MÙI-636463369940823853.pdf
11/15/2017 10:05 AM 555960 BQLTN_ CHI PHÍ LÂP ĐẶT MÁY KHỬ MÙI-636463371378477821.pdf
11/13/2017 3:31 PM 528868 BQLTN_ Chi phí vệ sinh tháng 10.2017-636461838937314113.pdf
11/13/2017 3:31 PM 528868 BQLTN_ Chi phí vệ sinh tháng 10.2017-636461839058186250.pdf
7/11/2017 3:56 PM 973125 BQLTN_ DNTT chi phi bao ve thang 06.2017-636353853870069931.pdf
7/7/2017 11:18 AM 213668 BQLTN_ DNTT chi phi dien dot 1 ky 08.2017 ma PE1977 tu ngay 26.06-05.07.2017-636350230874882045.pdf
7/18/2017 11:42 AM 211465 BQLTN_ DNTT chi phi dien dot 2 ky 08.2017 ma PE1977 tu ngay 6.7-15.7.2017-636359749780445309.pdf
8/28/2017 12:06 PM 224279 BQLTN_ DNTT chi phi dien dot 3 ky 09.2017 tu ngay 16.08-25.08.2017 mã PE 1966-636395188053743648.pdf
9/7/2017 11:04 AM 217774 BQLTN_ DNTT chi phi dien ky 1 dot 10.2017 ma PE1966 tu ngay 26.08.2017-05.09.2017-636403790523359888.pdf
9/7/2017 11:46 AM 218138 BQLTN_ DNTT chi phi dien ky 1 dot 10.2017 ma PE1977 tu ngay 26.08.2017-05.09.2017-636403815867687607.pdf
9/27/2017 3:04 PM 230707 BQLTN_ DNTT chi phi dien ky 10 dot 3 ma PE 1966tu ngay 16.09-25.09.2017-636421214435352526.pdf
10/16/2017 5:43 PM 1922514 BQLTN_ DNTT chi phi Gas dot 1 thang 10.2017 -636437725867161925.pdf
8/10/2017 10:46 AM 202619 BQLTN_ DNTT chi phi nuoc Tan Hoa ky 08.2017 tu ngay 26.06-26.07.2017-636379588155944271.pdf
7/21/2017 9:01 AM 3637494 BQLTN_ DNTT chi phi xit con trung Trung Tin năm 2016-636362245049216460.pdf
7/21/2017 8:54 AM 1256378 BQLTN_ DNTT chi phi xit con trung Trung Tin T01,02,03,04.2017-636362240632514419.pdf
6/22/2017 11:29 AM 841366 BQLTN_ DNTT gas Petrolimex dot 1 thang 06.2017-636337277472322855.pdf
6/23/2017 1:47 PM 486559 BQLTN_ DNTT Gas Petrolimex dot 1 tháng 6.2017-636338224592135895.pdf
6/19/2017 12:24 PM 242766 BQLTN_ DNTT TIEN DIEN KY 7_ dot 2 cua ma PE1977 tu ngay 06.06-15.06.2017-636334718620174326.pdf
6/8/2017 9:49 AM 286832 BQLTN_ DNTT truy thu dien ky 06.2017 ma PE 14000201966 tu ngay 24.04.2017-16.05.2017-636325121720772289.pdf
10/6/2017 11:47 AM 891381 BQLTN_ HĐ gia công lắp đặt bảng quảng cáo tại Tòa nhà C.T Plaza CTG-HPR-636428872444084762.pdf
1/10/2017 11:49 AM 422131 BQLTN_checklist chương trình lễ tổng kết và đại hội cổ đông năm 2016 (Tiểu ban hậu cần)-636196457880899385.pdf
1/10/2017 11:54 AM 422131 BQLTN_checklist chương trình lễ tổng kết và đại hội cổ đông năm 2016 (Tiểu ban hậu cần)-636196460693959789.pdf
12/15/2017 12:14 PM 2059620 BQLTN_Chi phi Gas đợt 1 thang 12.2017-636489368946092925.pdf
12/7/2017 4:20 PM 266799 BQLTN_CHI PHÍ DỊCH VỤ BẢO VỆ UY DŨNG T11.2017-636482604174977406.pdf
8/15/2017 2:43 PM 763090 BQLTN_DNTT chi phi bao ve thang 07.2017-636384050148342253.pdf
9/11/2017 12:08 PM 981692 BQLTN_DNTT chi phi bao ve thang 08.2017-636407284876679545.pdf
11/14/2017 10:55 AM 974702 BQLTN_DNTT chi phi bao ve Uy Dung tháng 10.2017-636462537132795356.pdf
12/18/2017 11:12 AM 217841 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 02 ky 01.2018 ma PE1966 -636491923474666723.pdf
12/8/2017 10:11 AM 221520 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 1 ky 01.2018 ma PE1977-636483246646689986.pdf
8/8/2017 11:29 AM 217225 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 1 ky 09.2017 tu ngay 26.07-05.08.2017 ma PE 1966-636377885499981394.pdf
8/8/2017 11:36 AM 213166 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 1 ky 09.2017 tu ngay 26.07-05.08.2017 ma PE 1977-636377890128212752.pdf
11/7/2017 10:31 AM 225595 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 1 ky 12 ma PE 1966-636456474856284717.pdf
11/7/2017 10:27 AM 222375 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 1 ky 12 ma PE1977-636456472319247469.pdf
12/8/2017 10:06 AM 221754 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 1 kỳ 01.2018 ma PE 1966-636483244153459975.pdf
12/18/2017 11:09 AM 214326 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 2 ky 01.2018 ma PE1977-636491921879837714.pdf
7/18/2017 11:37 AM 215248 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 2 ky 08.2017 ma PE1966 tu ngay 6.7-15.7.2017-636359746741540946.pdf
8/19/2017 10:45 AM 215035 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 2 ky 09.2017 ma PE1966 tu ngày 06.08-15.08.2017-636387363322049515.pdf
8/19/2017 10:38 AM 211627 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 2 ky 09.2017 ma PE1977 tu ngay 06.08-15.08.2017-636387359151386237.pdf
9/18/2017 2:50 PM 221475 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 2 ky 10 ma PE 1977 tu ngay 06.09-15.09.2017-636413430191221588.pdf
11/17/2017 12:00 PM 222322 BQLTN_DNTT Chi phi dien dot 2 ky 12 tu ngay 06.11-15.11.2017 ma PE1966-636465168315957909.pdf
9/18/2017 2:42 PM 221846 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 2 kỳ 10 ma PE1966 từ ngày 06.09-15.09.2017-636413425433423510.pdf
7/27/2017 5:23 PM 221474 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 3 ky 08.2017 tu ngay 16.07-25.07.2017 ma PE 1966-636367729844309349.pdf
8/28/2017 12:11 PM 218042 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 3 ky 09.2017 tu ngay 16.08-25.08.2017 ma PE 1977-636395191099137945.pdf
10/27/2017 10:12 AM 231993 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 3 ky 11.2017 tu ngay 16.10-25.10.2017 ma PE1966-636446959608269531.pdf
10/27/2017 10:16 AM 230404 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 3 ky 11.2017 tu ngay 16.10-25.10.2017 ma PE1977-636446962034970000.pdf
11/27/2017 10:58 AM 225435 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 3 ky 12 tu ngay 16.11-25.11.2017 ma PE 1977-636473771235708725.pdf
11/27/2017 11:01 AM 229701 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 3 ky 12 tu ngay 16.11-25.11.2017 ma PE1966-636473773002695283.pdf
7/27/2017 5:19 PM 218720 BQLTN_DNTT chi phi dien dot 3 ky 8 tu ngay 16.07-25.07.2017 ma PE 1977-636367727848680540.pdf
9/27/2017 3:09 PM 225718 BQLTN_DNTT chi phi dien ky 10 dot 3 ma PE1977 tu ngay 16.09-25.09.2017-636421217728888892.pdf
10/9/2017 11:47 AM 230131 BQLTN_DNTT chi phi dien ky 11 dot 1 ma PE1966 tu ngay 26.9-5.10.207-636431464340368340.pdf
10/17/2017 11:31 AM 220592 BQLTN_DNTT chi phi dien ky 11 dot 2 ma PE 1977 tu ngay 6.10-15.10.2017-636438367051110478.pdf
10/17/2017 11:28 AM 224903 BQLTN_DNTT chi phi dien ky 11 dot 2 ma PE1966 ngay 6.10-15.10.2017-636438364829712182.pdf
8/15/2017 2:52 PM 1597814 BQLTN_DNTT chi phi Gas dot 1 thang 08.2017-636384055321411673.pdf
9/11/2017 12:20 PM 1583966 BQLTN_DNTT chi phi Gas dot 1 thang 09.2017-636407292081617871.pdf
11/15/2017 2:22 PM 1420764 BQLTN_DNTT chi phi Gas dot 1 thang 11.2017-636463525649395767.pdf
7/12/2017 11:12 AM 1979990 BQLTN_DNTT chi phi Gas dot 1 tháng 07.2017-636354547332917277.pdf
8/5/2017 9:15 AM 1762863 BQLTN_DNTT chi phi Gas dot 2 thang 07.2017-636375213190274006.pdf
11/29/2017 3:39 PM 1673766 BQLTN_DNTT chi phi Gas dot 2 thang 11.2017-636475667811870870.pdf
9/28/2017 11:41 AM 1606068 BQLTN_DNTT chi phi Gas dot 2 tháng 09.2017-636421956824754763.pdf
11/2/2017 9:51 AM 1886609 BQLTN_DNTT chi phi Gas dot 2 tháng 10.2017-636452130796896128.pdf
12/11/2017 12:28 PM 505246 BQLTN_DNTT chi phi may dong phuc KT-BV Toa nha nam 2017-636485921013964109.pdf
10/11/2017 11:00 AM 207881 BQLTN_DNTT chi phi nuoc Tan Hoa ky 10.2017 tu ngay 24.08-25.09.207-636433164446218761.pdf
9/12/2017 2:22 PM 1272269 BQLTN_DNTT chi phi thu gom rac thai thong thuong thang 4,5,6,7,8.2017-636408229766240596.pdf
9/19/2017 3:35 PM 1519977 BQLTN_DNTT chi phi thu gom rác thai thong thuong thang 04,05,06,07,08.2017-636414321101800681.pdf
11/2/2017 10:03 AM 1045217 BQLTN_DNTT chi phi xit con trung thang 09.2017-636452138097045949.pdf
12/18/2017 2:20 PM 1090358 BQLTN_DNTT chi phi xit con trung thnag 10,11.2017-636492036100348015.pdf
7/20/2017 4:12 PM 1683980 BQLTN_DNTT chi phi xit con trung tháng 7,8,9,10,11,12.2015-636361639620991787.pdf
10/12/2017 5:13 PM 1034097 BQLTN_DNTT chi phí bảo vệ tháng 09.2017-636434252112422860.pdf
10/11/2017 10:26 AM 1515783 BQLTN_DNTT chi phí ve sinh B&H tháng 09.2017-636433144146395105.pdf
8/29/2017 9:22 AM 1786165 BQLTN_DNTT Gas dot 2 thang 08.2017-636395953673159702.pdf
6/28/2017 9:42 AM 1700798 BQLTN_DNTT Gas Petrolimex dot 2 tháng 06.2017-636342397425999855.pdf
6/13/2017 10:59 AM 198816 BQLTN_DNTT nuoc Tan Hoa ky 06.2017_13.06.2017-636329483706205850.pdf
7/11/2017 11:38 AM 205153 BQLTN_DNTT nuoc Tan Hoa ky 07.2017 tu ngay 26.05-26.06.2017-636353698809810524.pdf
11/10/2017 11:51 AM 208219 BQLTN_DNTT nuoc Tan Hoa ky 11.2017 _25.09-25.10.2017-636459114900301107.pdf
12/4/2017 2:26 PM 208648 BQLTN_DNTT nuoc Tan Hoa ky 12.2017-636479943785748219.pdf
3/24/2017 3:27 PM 1018894 BQLTN_DNTT phi bao hiem moi rui ro tai san dot 2_24.03.2017-636259660744790971.pdf
6/13/2017 9:17 AM 334295 BQLTN_DNTT phi bao ve thang 05.2017-636329422627802121.pdf
1/16/2017 9:41 AM 1130638 BQLTN_DNTT phi bao ve thang 12.2016_16.01.2017-636201564627034591.pdf
2/8/2017 2:55 PM 1135127 BQLTN_DNTT phí bảo vệ tháng 01.2017_08.02.2017-636221625452142667.pdf
3/6/2017 11:37 AM 1135127 BQLTN_DNTT phí bảo vệ tháng 01.2017_08.02.2017-636243970783887686.pdf
3/6/2017 11:54 AM 1076661 BQLTN_DNTT phí bảo vệ tháng 02.2017_06.03.2017-636243980532592179.pdf
4/13/2017 12:12 PM 1053500 BQLTN_DNTT phí bảo vệ tháng 03.2017_13.04.2017-636276823620154563.pdf
5/30/2017 4:04 PM 1053500 BQLTN_DNTT phí bảo vệ tháng 03.2017_13.04.2017-636317570723128799.pdf
5/5/2017 12:09 PM 1051805 BQLTN_DNTT phí bảo vệ tháng 04.2017_05.05.2017-636295829877233541.pdf
2/15/2017 2:19 PM 391355 BQLTN_DNTT thanh toán tiền giũ xe Peb tháng 03.2017 Hoàng Ngọc-636227651447929718.PDF
1/11/2017 2:53 PM 1193687 BQLTN_DNTT tien coc MC Masters_09.01.2017-636197432140064140.PDF
3/8/2017 4:34 PM 495641 BQLTN_DNTT tien dien ky 4.17 - dot 1 tu 26.02-05.03_08.03.2017-636245876676882235.pdf
3/8/2017 4:38 PM 495641 BQLTN_DNTT tien dien ky 4.17 - dot 1 tu 26.02-05.03_08.03.2017-636245879038855021.pdf
3/20/2017 12:15 PM 475211 BQLTN_DNTT tien dien ky 4.17 - dot 2 tu 06.03-05.03_15.03.2017-636256089286198938.pdf
3/20/2017 12:18 PM 475211 BQLTN_DNTT tien dien ky 4.17 - dot 2 tu 06.03-05.03_15.03.2017-636256091100386314.pdf
4/3/2017 10:07 AM 499398 BQLTN_DNTT tien dien ky 4.17 - dot 3 tu 16.03-25.03_03.04.2017-636268108756745906.pdf
4/3/2017 10:10 AM 499398 BQLTN_DNTT tien dien ky 4.17 - dot 3 tu 16.03-25.03_03.04.2017-636268110061353329.pdf
4/10/2017 12:11 PM 489265 BQLTN_DNTT tien dien ky 5 - dot 1 cua ma PE1966 tu 26.03 den 05.04_10.04.2017-636274230794208079.pdf
4/10/2017 12:14 PM 489265 BQLTN_DNTT tien dien ky 5 - dot 1 cua ma PE1977 tu 26.03 den 05.04_10.04.2017-636274232696715478.pdf
4/19/2017 8:48 AM 485549 BQLTN_DNTT tien dien ky 5 - dot 2 cua ma PE1966 tu 06.04 den 15.04_19.04.2017-636281884876549541.pdf
4/19/2017 8:56 AM 485549 BQLTN_DNTT tien dien ky 5 - dot 2 cua ma PE1977 tu 06.04 den 15.04_19.04.2017-636281889621809508.pdf
4/27/2017 3:49 PM 477066 BQLTN_DNTT tien dien ky 5 - dot 3 cua ma PE1966 tu 16.04 den 25.04_27.04.2017-636289049528308004.pdf
4/27/2017 3:44 PM 477066 BQLTN_DNTT tien dien ky 5 - dot 3 cua ma PE1977 tu 16.04 den 25.04_27.04.2017-636289046990289518.pdf
5/8/2017 1:40 PM 493598 BQLTN_DNTT tien dien ky 6 - dot 1 cua ma PE1966 tu 26.04 den 05.05_08.05.2017-636298476011650898.pdf
5/8/2017 1:43 PM 493598 BQLTN_DNTT tien dien ky 6 - dot 1 cua ma PE1977 tu 26.04 den 05.05_08.05.2017-636298478015944138.pdf
5/17/2017 2:48 PM 591758 BQLTN_DNTT tien dien ky 6 - dot 2 cua ma PE1966 tu 06.05 den 15.05_17.05.2017-636306293093221169.pdf
5/17/2017 2:51 PM 591758 BQLTN_DNTT tien dien ky 6 - dot 2 cua ma PE1977 tu 06.05 den 15.05_17.05.2017-636306294902415883.pdf
5/26/2017 3:19 PM 493281 BQLTN_DNTT tien dien ky 6 - dot 3 cua ma PE1966 tu 16.05 den 25.05_26.05.2017-636314087931775141.pdf
5/26/2017 3:22 PM 493281 BQLTN_DNTT tien dien ky 6 - dot 3 cua ma PE1977 tu 16.05 den 25.05_26.05.2017-636314089209460444.pdf
5/30/2017 3:49 PM 493281 BQLTN_DNTT tien dien ky 6 - dot 3 cua ma PE1977 tu 16.05 den 25.05_26.05.2017-636317561638160152.pdf
6/8/2017 9:20 AM 228445 BQLTN_DNTT tien dien ky 7 _dot 1 cua ma PE1966 tu ngay 26.05-05.06.2017-636325104533041419.pdf
6/19/2017 1:35 PM 244925 BQLTN_DNTT tien dien ky 7 _dot 2 cua ma PE1966 tu ngay 06.06-15.06.2017-636334761029253431.pdf
6/8/2017 9:24 AM 222810 BQLTN_DNTT tien dien ky 7_ dot 1 cua ma PE1977 tu ngay 26.05-05.06.2017-636325106842955645.pdf
6/27/2017 2:04 PM 202031 BQLTN_DNTT tien dien ky 7_ dot 3 cua ma PE 1977 tu ngay 16.06-25.06.2017-636341690948503003.pdf
6/27/2017 2:18 PM 204127 BQLTN_DNTT tien dien ky 7_ dot 3 cua ma PE1966 tu ngay 16.06-25.06.2017-636341698827116007.pdf
1/16/2017 4:15 PM 3362644 BQLTN_DNTT tien gas dot 1 thang 01.2017_16.01.17-636201801255738720.pdf
3/15/2017 8:58 AM 2350727 BQLTN_DNTT tien gas dot 1 thang 3.2017_15.03.2017-636251651149066756.pdf
4/13/2017 12:08 PM 908623 BQLTN_DNTT tien gas dot 1 thang 4.17_13.04.2017-636276821127601871.pdf
5/16/2017 12:05 PM 974272 BQLTN_DNTT tien gas dot 1 thang 5.17_16.05.2017-636305331206280889.pdf
2/17/2017 12:10 PM 520203 BQLTN_DNTT tien gas dot 2 thang 01.2017_16.02.17-636229302366928454.pdf
4/3/2017 10:17 AM 1474409 BQLTN_DNTT tien gas dot 2 thang 3.2017_03.04.2017-636268114446725702.pdf
4/28/2017 3:25 PM 1790576 BQLTN_DNTT tien gas dot 2 thang 4.17_28.04.2017-636289899446096666.pdf
5/25/2017 12:15 PM 1825982 BQLTN_DNTT tien gas dot 2 thang 5.17_25.05.2017-636313113077980696.pdf
1/10/2017 5:01 PM 1193687 BQLTN_DNTT tiền cọc MC Masters'_09.01.2017-636196644974036993.PDF
3/1/2017 2:19 PM 1901079 BQLTN_Giay bao tien dien ky 3-17 dot 3 ma PE1966_01.03.2017-636239747763592097.pdf
3/1/2017 2:24 PM 1901079 BQLTN_Giay bao tien dien ky 3-17 dot 3 ma PE1977_01.03.2017-636239750441623621.pdf
2/8/2017 11:24 AM 246363 BQLTN_Giấy báo tiền điện kỳ 3 - đợt 1 mã PE14000201966_08.02.17-636221498774120354.pdf
2/8/2017 11:27 AM 245701 BQLTN_Giấy báo tiền điện kỳ 3 - đợt 1 mã PE14000201977_08.02.17-636221500501595309.pdf
2/17/2017 12:20 PM 483039 BQLTN_Giấy báo tiền điện kỳ 3 - đợt 2 mã PE14000201966_17.02.17-636229308520298510.pdf
2/17/2017 12:18 PM 483039 BQLTN_Giấy báo tiền điện kỳ 3 - đợt 2 mã PE14000201977_17.02.17-636229306848129257.pdf
2/21/2017 12:14 PM 2820713 BQLTN_Ho so thanh toan tien gas dot 1 - thang 2.17_21.02.17-636232760827395722.pdf
2/21/2017 12:14 PM 2820713 BQLTN_Ho so thanh toan tien gas dot 1 - thang 2.17_21.02.17-636232760851914965.pdf
3/3/2017 2:29 PM 886021 BQLTN_Ho so thanh toan tien gas dot 2 - thang 2.17_3.03.17-636241481454360587.pdf
3/16/2017 11:09 AM 1521236 BQLTN_Hồ sơ thanh toán chi phí dịch vụ vệ sinh B&H 16.03.02017-636252593617163909.pdf
2/8/2017 2:45 PM 1905035 BQLTN_hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tháng 1.17_08.02.17-636221619208703636.pdf
3/2/2017 4:20 PM 526040 BQLTN_quyet toan dinh phi thang 2.2017-636240684095778760.pdf
5/8/2017 1:50 PM 815764 BQLTN_quyết toán chi phí mua 1500l dầu chạy máy phát điện ngày 24-01_07.02.2017-636298482361183108.pdf
12/7/2017 12:21 PM 580410 BQLTN_SCAN HÓA ĐƠN DD1 30%-636482460982918464.PDF
12/7/2017 12:21 PM 860897 BQLTN_SCAN HỒ SƠ ĐN TT TU DD1 30%-636482460982761947.PDF
2/27/2017 2:24 PM 2783779 BQLTN_Thanh toan tien bao tri thang may thang 11-12.16 và 01.17_27.02.17-636238022595242417.pdf
5/26/2017 3:43 PM 2435826 BQLTN_Thanh toan tien bao tri thang may thang 2-3-4.17_26.05.17-636314102211745546.pdf
9/19/2017 4:24 PM 274372 BQLTN_Thu gom rác thải nguy hại đợt 1 năm 2017-636414350711965934.pdf
1/20/2017 8:49 AM 503137 BQLTN_TT duyệt mua 1500l dầu dữ trữ dịp tết nguyên đán 2017_19.01.2017-636204989594347742.pdf
1/14/2017 9:24 AM 419188 BQLTN_TT mua vat tu du an Tan Son_09.01.17-636199826527982614.pdf
1/10/2017 10:09 AM 714950 BQLTN_TT mua vật tư sửa chữa trang thiết bị tại dự án Tân Sơn_10.01.2017-636196397573531931.pdf
11/27/2017 5:13 PM 612174 BQLTN_TT phương án KH Peb thay đổi diện tích thuê F7_ lần 2_15 11 2017-636473996252767946.pdf
11/27/2017 5:13 PM 2743332 BQLTN_TT phương án KH Peb thay đổi diện tích thuê F7_ lần 2_15.11.2017 - full-636473996252924172.PDF
2/27/2017 10:44 AM 840587 BQLTN_TT thuong thu hoi cong no parkson_27.02.2017-636237890578698262.pdf
4/4/2017 4:00 PM 840587 BQLTN_TT thuong thu hoi cong no parkson_27.02.2017-636269184140547241.pdf
4/4/2017 4:00 PM 840587 BQLTN_TT thuong thu hoi cong no parkson_27.02.2017-636269184244814498.pdf
4/4/2017 4:00 PM 840587 BQLTN_TT thuong thu hoi cong no parkson_27.02.2017-636269184255985160.pdf
3/30/2017 9:17 AM 160872 BQLTN_Tờ trình duyệt mua tủ báo cháy trung tâm 2-636264622393842398.PDF
3/30/2017 9:17 AM 516969 BQLTN_Tờ trình duyệt mua tủ báo cháy trung tâm-636264622393852425.PDF
7/10/2017 10:02 AM 1861833 BQLTN_tờ trình gắn máy khử mùi tự động_20.06.2017-636352777574079369.pdf
7/10/2017 10:03 AM 1861833 BQLTN_tờ trình gắn máy khử mùi tự động_20.06.2017-636352778382223342.pdf
7/10/2017 10:04 AM 1861833 BQLTN_tờ trình gắn máy khử mùi tự động_20.06.2017-636352778439156327.pdf
7/17/2017 10:38 AM 1861833 BQLTN_tờ trình gắn máy khử mùi tự động_20.06.2017-636358846944564084.pdf
10/5/2017 2:45 PM 1440966 BQLTN_ĐNTT chi phi bao tri thang may tháng 05,06,07.2017-636428115218435234.pdf
11/17/2017 1:57 PM 950781 BQLTN_ĐNTT chi phi thi công va in an bang quang cao B1 toa nha C.T Plaza-636465238653209939.pdf
7/7/2017 3:11 PM 1769108 BQLTN_ĐNTT chi phí dịch vụ vệ sinh B&H tháng 06.2017_07.07.2017-636350370936205461.pdf
9/11/2017 3:54 PM 1695562 BQLTN_ĐNTT chi phí dịch vụ vệ sinh B&H tháng 08.2017_11.09.2017-636407420413752995.pdf
8/9/2017 10:23 AM 1716641 BQLTN_ĐNTT chi phí dịch vụ vệ sinh B&H_09.08.2017-636378710022278798.pdf
6/2/2017 4:54 PM 1673615 BQLTN_ĐNTT chi phí dịch vụ vệ sinh cho công ty B&H tháng 05.2017_02.06.2017-636320192575116316.pdf
1/11/2017 11:20 AM 720496 BQLTN_ĐNTT nước Tân Hòa kỳ 01.2017_11.01.2017-636197304248812568.pdf
2/13/2017 11:59 AM 732783 BQLTN_ĐNTT nước Tân Hòa kỳ 02.2017_13.02.2017-636225839764658400.pdf
3/13/2017 10:58 AM 238487 BQLTN_ĐNTT nước Tân Hòa kỳ 03.2017_13.03.2017-636249995259902252.pdf
4/13/2017 10:20 AM 237182 BQLTN_ĐNTT nước Tân Hòa kỳ 04.2017_12.04.2017-636276756158096719.pdf
5/11/2017 11:13 AM 233962 BQLTN_ĐNTT nước Tân Hòa kỳ 05.2017_11.05.2017-636300979980389652.pdf
9/13/2017 11:40 AM 204542 BQLTN_ĐNTT nước Tân Hòa kỳ 09.2017-636408996161254919.pdf
1/6/2017 4:15 PM 2029627 BQLTN_ĐNTT tiền dịch vụ vệ sinh B&H tháng 12.2016-636193161459026134.pdf
1/6/2017 4:46 PM 4140864 BQLTN_ĐNTT tiền gas đợt 2 tháng 12.2016 cho cty Petrolimex_06.01.2017-636193180069332860.pdf
1/6/2017 4:11 PM 832788 BQLTN_ĐNTT tiền điện kỳ 02-2017 đợt 1 từ ngày 26.12-04.01.17_06.01.2017-636193158752663269.pdf
1/16/2017 5:25 PM 898562 BQLTN_ĐNTT tiền điện kỳ 02-2017 đợt 2 từ ngày 05.01-14.01.17_16.01.2017-636201843205629030.pdf
2/7/2017 3:48 PM 1607329 BQLTN_ĐNTT tiền điện kỳ 02-2017 đợt 3 mã 1966 từ ngày 15.01-24.01.17_07.02.2017-636220793249472360.pdf
2/7/2017 3:47 PM 1607016 BQLTN_ĐNTT tiền điện kỳ 02-2017 đợt 3 mã 1977 từ ngày 15.01-24.01.17_07.02.2017-636220792582461406.pdf
2/4/2017 10:03 AM 706708 BQLTN_ĐNTT tiền điện kỳ 02-2017 đợt 3 từ ngày 15.01-24.01.17_04.02.2017-636217993938592399.pdf
2/4/2017 10:09 AM 706708 BQLTN_ĐNTT tiền điện kỳ 02-2017 đợt 3 từ ngày 15.01-24.01.17_04.02.2017-636217997875565724.pdf
4/10/2017 2:49 PM 1757769 BQLTN_Đề nghị thanh toán chi phí dịch vụ vệ sinh B&H_10.04.2017-636274325651514151.pdf
5/9/2017 2:15 PM 1795288 BQLTN_Đề nghị thanh toán chi phí vệ sinh công ty B&H tháng 04.2017_09.05.2017-636299361527925244.pdf
7/28/2017 4:37 PM 852454 BQLTN_Đề nghị thanh toán dịch vụ phun xịt côn trùng Trung Tín tháng 5,6,7_28.07.2017-636368566584954094.pdf
2/23/2017 4:15 PM 1037542 BQLTN_Đề nghị thanh toán tiền thu gom rác thông thường tháng 1-2.17-636234633469712063.pdf
4/3/2017 11:19 AM 823499 BQLTN_Đề nghị thanh toán tiền thu gom rác thông thường tháng 3.17-636268151641157383.pdf
7/5/2017 1:07 PM 1948955 BQLTN_Đề xuất phương án thi công cổng vòm_ T06.2017-636348568436981960.pdf
7/5/2017 1:08 PM 1948955 BQLTN_Đề xuất phương án thi công cổng vòm_ T06.2017-636348569069685097.pdf
7/5/2017 2:26 PM 1948955 BQLTN_Đề xuất phương án thi công cổng vòm_ T06.2017-636348615711898097.pdf
7/5/2017 2:27 PM 1948955 BQLTN_Đề xuất phương án thi công cổng vòm_ T06.2017-636348616743072693.pdf
9/7/2017 1:35 PM 319079 BQLTN_đề nghị thanh toán chi phí dịch vụ xử lý côn trùng Trung Tín_07.09.2017-636403881013615022.pdf
7/14/2017 4:31 PM 776864 BQLTN_đề xuất giặt thảm lót nền văn phòng tập đoàn F6,7_14.07.2017-636356466699208834.pdf
7/14/2017 4:40 PM 776864 BQLTN_đề xuất giặt thảm lót nền văn phòng tập đoàn F6,7_14.07.2017-636356472398462288.pdf
7/14/2017 5:01 PM 776864 BQLTN_đề xuất giặt thảm lót nền văn phòng tập đoàn F6,7_14.07.2017-636356485172515427.pdf
5/9/2017 3:37 PM 1328216 BQLTN_đề xuất tăng giá và định mức giấy vệ sinh hàng ngày_07.04.2017-636299410606383466.pdf
4/21/2017 11:47 AM 1979613 BRW - ung von 82trieu-636283720726804502.pdf
3/4/2017 11:58 AM 305725 BuiBaiBinh_ToTrinh-636242255171616434.pdf
1/9/2017 10:40 AM 2707541 BV SG Long Hải-636195552506967892.pdf
3/17/2017 5:54 PM 120826 BÁN LẺ CT-636253700663099200.jpg
1/4/2017 5:08 PM 888928 Bàn giao 6 căn hộ hoàn thiện tại tầng 9 I-Home-636191464824799744.pdf
1/6/2017 3:43 PM 888928 Bàn giao 6 căn hộ hoàn thiện tại tầng 9 I-Home-636193142140596479.pdf
3/17/2017 5:54 PM 120688 BĐS CT-636253700941771487.jpg
3/25/2017 4:49 PM 109179 BĐS CT-636260573526871738.jpg
3/22/2017 2:49 PM 115554 BĐS-636257909501431262.jpg
5/19/2017 1:45 PM 15051 BẢNG KÊ ĐỊNH PHÍ HOÀN CÔNG LẦN 1-636307983496410664.xlsx
11/21/2017 1:10 PM 366800 bản vẽ được duyệt-636468666113477525.PDF
1/19/2017 8:22 AM 82878 Bảng Báo Giá Rượu Chivas 21Y-636204109503290891.xlsx
2/4/2017 10:19 AM 28160 bảng kê chi phí mua hàng cúng-636218003548873866.xls
10/3/2017 8:29 PM 239080 Bảng kê gủi xe T9-636426593948443450.pdf
10/4/2017 7:48 AM 239080 Bảng kê gủi xe T9-636427000816754658.pdf
10/4/2017 7:51 AM 239080 Bảng kê gủi xe T9-636427002977791908.pdf
10/4/2017 7:55 AM 239080 Bảng kê gủi xe T9-636427005234946026.pdf
10/4/2017 7:58 AM 239080 Bảng kê gủi xe T9-636427006899912430.pdf
10/4/2017 8:00 AM 239080 Bảng kê gủi xe T9-636427008014129347.pdf
10/4/2017 8:03 AM 239080 Bảng kê gủi xe T9-636427010112493461.pdf
10/4/2017 8:05 AM 239080 Bảng kê gủi xe T9-636427011177991801.pdf
10/4/2017 8:08 AM 239080 Bảng kê gủi xe T9-636427013021335086.pdf
10/4/2017 8:10 AM 239080 Bảng kê gủi xe T9-636427014333402446.pdf
10/4/2017 8:12 AM 239080 Bảng kê gủi xe T9-636427015580592247.pdf
1/4/2017 10:17 AM 2105664 Bộ Hồ sơ Đề nghị Quyết toán tạm ứng 12tr5 CT Land-636191218296416539.pdf
1/4/2017 9:44 AM 2272550 Bộ hồ sơ Đề nghị Thanh toán CT Land-636191198697046779.pdf
1/4/2017 9:44 AM 2272550 Bộ hồ sơ Đề nghị Thanh toán CT Land-636191198736298766.pdf
1/5/2017 4:18 PM 601163 C&T 1-636192299254357752.JPG
1/6/2017 11:48 AM 601163 C&T 1-636193001162777570.JPG
1/5/2017 4:18 PM 622826 C&T 2-636192299254367764.JPG
1/6/2017 11:48 AM 622826 C&T 2-636193001162787360.JPG
8/2/2017 4:35 PM 3429570 C&T QTTU-636372885482342079.pdf
8/4/2017 10:28 AM 3429570 C&T QTTU-636374392806041085.pdf
3/22/2017 2:46 PM 121966 C&T-636257907757260241.jpg
3/17/2017 5:53 PM 111452 C&T1-636253700103465407.jpg
3/22/2017 2:46 PM 113343 C&T1-636257907757290265.jpg
3/25/2017 4:51 PM 113702 C&T1-636260574600992550.jpg
3/17/2017 5:53 PM 119265 C&T2-636253700103475415.jpg
3/25/2017 4:51 PM 117082 C&T2-636260574601002562.jpg
12/6/2017 1:34 PM 286734 CC chi phí chạy thử IFCA-636481640816361321.pdf
8/7/2017 10:43 AM 11543 Chi phi cong tac Sing Malay-636376994103960287.xlsx
11/28/2017 11:36 AM 389683 Chi phi di doi-636474657781356137.pdf
8/16/2017 8:22 AM 299520 chi phí công tác_18082017-636384685582050086.pdf
8/15/2017 1:27 PM 78492 chi phí công tác_Vé máy bay_Leman-636384004712908362.pdf
8/15/2017 1:28 PM 78492 chi phí công tác_Vé máy bay_Leman-636384005024023814.pdf
8/15/2017 1:30 PM 78492 chi phí công tác_Vé máy bay_Leman-636384006049714264.pdf
8/15/2017 1:30 PM 78492 chi phí công tác_Vé máy bay_Leman-636384006516295671.pdf
8/15/2017 1:35 PM 78492 chi phí công tác_Vé máy bay_Leman-636384009421613377.pdf
8/15/2017 3:05 PM 386812 chi phí ERP-636384063299322595.pdf
10/6/2017 4:46 PM 134810 Chi tiết Chi ngân sách hoạt động tháng 9.2017-636429052033907222.PDF
8/31/2017 10:17 AM 570191 Chi tiết chi phi Ngân sách hoặt đông tháng T8.2017-636397714420247848.PDF
12/7/2017 11:05 AM 128287 Chi tiết chi phí hoạt động tháng 11.2017-636482415245279158.PDF
4/29/2017 8:25 AM 310422 chu truong BOD duyet 35T-636290511184549921.png
4/12/2017 5:37 PM 811730 chung tu cong tac ngay 07 02 2017-636276154698896807.pdf
4/12/2017 5:18 PM 1116996 chung tu cong tac ngay 17.02-636276143094132780.pdf
1/24/2017 6:53 PM 1397502 chung tu cong tac-636208807847226318.pdf
1/24/2017 6:58 PM 1397502 chung tu cong tac-636208811026943166.pdf
1/24/2017 7:01 PM 1397502 chung tu cong tac-636208812987750904.pdf
5/5/2017 9:51 AM 2022356 chuyển phát nhanh tháng 3.2017-636295746917693260.pdf
11/22/2017 10:36 AM 466980 Chứng nhận sử dụng chứng thư số VNPT-CA-HCM-636469437850370136.pdf
3/3/2017 9:48 AM 532638 chứng từ 03.03 - vietnamworks-636241312976730392.pdf
3/3/2017 9:33 AM 396936 chứng từ 03.03-636241303986645378.pdf
6/27/2017 2:55 PM 1281997 Chứng từ mywork tháng 06.2017-636341721382928178.pdf
6/27/2017 3:35 PM 1281997 Chứng từ mywork tháng 06.2017-636341745428887525.pdf
7/5/2017 6:34 PM 1281997 Chứng từ mywork tháng 06.2017-636348764655991969.pdf
8/11/2017 4:28 PM 200164 Chứng từ thanh toán chi phí Phúng viếng đám tang anh Vũ Thanh Vân - trưởng ban dự án Tập đoàn-636380657069983821.PDF
7/5/2017 7:34 PM 1720469 chứng từ timviecnhanh tháng 06.2017-636348800477747513.pdf
9/21/2017 3:15 PM 18771 Claim Form_Sep 20-636416037365939353.docx
5/17/2017 4:07 PM 394045 cong tac phi Malaysia-636306340569771642.pdf
6/1/2017 10:40 AM 394045 cong tac phi Malaysia-636319104199668331.pdf
5/8/2017 11:59 AM 1063930 content-636298415696087097.pdf
5/9/2017 3:23 PM 1153494 content-636299402209269232.pdf
7/8/2017 10:18 AM 1307173 content-636351059376893419.pdf
4/13/2017 10:56 AM 1519914 Contract - CT Group 12.04-636276777848973924.pdf
3/6/2017 2:18 PM 330446 CRM - Tờ trình gia hạn thuê 2 căn hộ thiết kế mới dự án IHPVC - 9 1 2016-636244066854236683.pdf
3/7/2017 1:50 PM 330446 CRM - Tờ trình gia hạn thuê 2 căn hộ thiết kế mới dự án IHPVC - 9 1 2016-636244914251525878.pdf
2/13/2017 8:53 AM 256385 CRM - Đề xuất chi phí tặng hoa cho KH trong lễ nhận bàn giao căn hộ-636225727898056230.pdf
2/17/2017 3:17 PM 256385 CRM - Đề xuất chi phí tặng hoa cho KH trong lễ nhận bàn giao căn hộ-636229414342611094.pdf
2/17/2017 3:17 PM 256385 CRM - Đề xuất chi phí tặng hoa cho KH trong lễ nhận bàn giao căn hộ-636229414377363227.pdf
1/24/2017 5:39 PM 843129 CRM- Tờ trình thanh lý căn hộ A2.16A KH Quang Thị Yến Anh dự án I-Home PVC - 15.11.2016-636208763681128837.pdf
2/22/2017 10:42 AM 49282 CT group 23 - 26 Feb 17-636233569319440639.pdf
5/16/2017 9:20 AM 2436860 CT Jupiter _ CNDKDN 2-636305232184155729.jpg
5/16/2017 9:20 AM 705361 CT Jupiter _ Song Khue _ To Trinh thanh lap DN VN-636305232184185740.pdf
5/16/2017 9:20 AM 2189362 CT Jupiter _ Thanh Lap _ Hoa don 2-636305232184195748.jpg
1/5/2017 6:00 PM 421273 CT Land-Gasco-Bien ban ban giao va tiep nhan SS1-03102016-636192360018977778.pdf
1/5/2017 6:00 PM 421273 CT Land-Gasco-Bien ban ban giao va tiep nhan SS1-03102016-636192360055433454.pdf
2/28/2017 3:31 PM 787544 CT MKT Plan-Giai đoạn 1-636238926700280829.pdf
2/28/2017 3:31 PM 787544 CT MKT Plan-Giai đoạn 1-636238927070276751.pdf
2/28/2017 3:33 PM 787544 CT MKT Plan-Giai đoạn 1-636238927814880842.pdf
3/21/2017 10:21 AM 787544 CT MKT Plan-Giai đoạn 1-636256884749682249.pdf
4/8/2017 10:10 AM 2765385 CT-636272430148655735.JPG
4/8/2017 10:18 AM 2765385 CT-636272435085445765.JPG
4/19/2017 11:10 AM 2765385 CT-636281970514990161.JPG
1/5/2017 4:24 PM 567519 CTL 1-636192302800761275.JPG
1/6/2017 11:19 AM 567519 CTL 1-636192983810601212.JPG
1/6/2017 11:47 AM 567519 CTL 1-636193000537499922.JPG
1/5/2017 4:24 PM 610670 CTL 2-636192302800771273.JPG
1/6/2017 11:19 AM 610670 CTL 2-636192983810610971.JPG
1/6/2017 11:47 AM 610670 CTL 2-636193000537509934.JPG
1/5/2017 6:00 PM 1240637 CTLand-Gasco-Bien ban vv trien khai du an-03102017-636192360018987785.pdf
1/5/2017 6:00 PM 1240637 CTLand-Gasco-Bien ban vv trien khai du an-03102017-636192360055443458.pdf
6/27/2017 2:49 PM 1272166 CTPN - 20161106 TỜ TRÌNH VÀ GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG 100.000.000 ĐỒNG ĐỊNH PHÍ DỰ PHÒNG-636341717928259060.pdf
1/5/2017 4:21 PM 595757 CTPN-636192300836118125.JPG
1/6/2017 11:48 AM 595757 CTPN-636193000890097214.JPG
1/9/2017 3:42 PM 595757 CTPN-636195733723248763.JPG
8/2/2017 5:05 PM 1532469 CTPN-QTTU-636372903495098455.pdf
4/10/2017 3:49 PM 2564745 cv không xuat hoa don thue nha tu 0208 2017-636274361655120417.pdf
12/27/2016 8:38 AM 16122 CÔNG CỤ CODESMITH-636184247027220000.docx
2/14/2017 8:10 AM 117248 công cụ MEP-636226566154065822.doc
10/20/2017 7:53 AM 797216 Công tác Lâm Đồng-636440828158049424.pdf
7/18/2017 1:51 PM 841533 CĂN HỘ 19L_BBTT 02-2017-636359826637898911.pdf
6/1/2017 2:12 PM 493039 CĂN HỘ PS2_BBTT CẤN TRỪ CÔNG NỢ KHỐI THÁP-636319231456803757.pdf
6/1/2017 2:41 PM 493039 CĂN HỘ PS2_BBTT CẤN TRỪ CÔNG NỢ KHỐI THÁP-636319248697551642.pdf
12/17/2016 9:45 AM 487413 Dang ky dao tao CT Group-636175647473556177.pdf
10/4/2017 3:12 PM 1189389 DANH SÁCH KHEN THƯỞNG FAMILY DAY-636427267294552649.pdf
6/1/2017 9:04 AM 1087184 De nghi tam ung 1-1-636319046457810431.png
6/1/2017 9:04 AM 920294 De nghi tam ung 2-1-636319046457830451.png
6/1/2017 9:04 AM 767318 De nghi tam ung 3-1-636319046457840219.png
1/12/2017 11:47 AM 73877 DE NGHI TAM UNG CHI PHI DOI NGOAI SINH NHAT T12-2016 VA T1-2017-636198184329376020.pdf
2/13/2017 3:58 PM 200169 DE NGHI TAM UNG CHI PHI MUA HOA CHUC TET DOI TAC VIP DAU NAM 2017-636225982923895136.pdf
2/13/2017 3:58 PM 200169 DE NGHI TAM UNG CHI PHI MUA HOA CHUC TET DOI TAC VIP DAU NAM 2017-636225982992326484.pdf
2/17/2017 10:40 AM 200169 DE NGHI TAM UNG CHI PHI MUA HOA CHUC TET DOI TAC VIP DAU NAM 2017-636229248471473269.pdf
1/24/2017 1:50 PM 52224 DE NGHI TAM UNG T1-2017 - lan 2-636208626415160046.doc
1/24/2017 1:51 PM 52224 DE NGHI TAM UNG T1-2017 - lan 2-636208626614707106.doc
2/7/2017 3:47 PM 52224 DE NGHI TAM UNG T2-2017-636220792587754501.doc
3/8/2017 10:45 AM 52224 DE NGHI TAM UNG T3-2017-636245667417869149.doc
3/15/2017 2:18 PM 1100113 de nghi thanh toan-636251842976481988.pdf
12/17/2016 9:45 AM 100352 De thi hoi nhap - TRAC NGHIEM - IT-636175647473556177.doc
10/18/2017 9:52 AM 419031 de xuat apec-636439171395229639.pdf
3/28/2017 1:36 PM 271021 de xuat dinh phi duoc duyet 01.09.2016-636263049770395019.pdf
3/28/2017 1:36 PM 271021 de xuat dinh phi duoc duyet 01.09.2016-636263049798769188.pdf
4/21/2017 10:07 AM 1575027 DE XUAT DUOC DUYET-636283660655042231.pdf
4/21/2017 2:54 PM 1575027 DE XUAT DUOC DUYET-636283832891692066.pdf
3/14/2017 2:23 PM 750757 DE XUAT IN TUI GIAY C.T NHO-636250981943308050.pdf
1/12/2017 6:19 PM 31655 DE XUAT TAI TRO CHU NGHIEP CO DONG-636198419403086626.pdf
3/20/2017 11:14 AM 269434 DE XUAT TAM UNG-636256052968673536.pdf
3/20/2017 11:24 AM 269434 DE XUAT TAM UNG-636256058465733686.pdf
2/10/2017 11:51 AM 403922 DE XUAT Tổ chức lễ giới thiệu C.T Plaza VVK -636223242885437399.pdf
2/24/2017 10:59 AM 403922 DE XUAT Tổ chức lễ giới thiệu C.T Plaza VVK -636235307524973070.pdf
2/15/2017 2:53 PM 5914648 Design Consultation Contract - 20161228 - Final - Signed - Updated day-636227672310444403.pdf
3/10/2017 4:52 PM 5914648 Design Consultation Contract - 20161228 - Final - Signed - Updated day-636247615459257170.pdf
5/18/2017 9:26 AM 5914648 Design Consultation Contract with J-SAM 25012017-636306963838372928.pdf
12/5/2017 5:25 PM 290664 Dich cong chung Jupiter-636480915405435253.pdf
7/3/2017 9:07 AM 622191 dinh phi t72017-636346696791807277.pdf
6/14/2017 11:17 AM 3272546 dinh phi thang 04-636330358721922898.pdf
9/27/2017 4:08 PM 7361703 dinh phi thang 8 2017-636421253168715142.pdf
1/4/2017 2:38 PM 455493 DNQTTU TIEN DIEN THANG 122016 SAN 129-636191375217258020.pdf
4/18/2017 5:32 PM 605441 DNTT PR Thue-636281335217671958.JPG
1/17/2017 9:28 AM 475829 DNTT B.09C-636202421140710971.pdf
1/4/2017 5:08 PM 204609 DNTT B.09F-636191464824809747.pdf
5/12/2017 4:03 PM 1471996 DNTT BAO BAC OH T4-T6-636302018347552263.pdf
8/23/2017 10:33 AM 515638 DNTT BHXH Quý i,2.2017-636390812192158452.PDF
1/17/2017 4:50 PM 1414059 DNTT CHI PHI DAT BAO PHONG BAC OH TOI THANG 3-2017-636202686354615156.pdf
2/13/2017 4:09 PM 433513 DNTT CHI PHI HOI VIEN CAC HIEP HOI-636225989758522303.pdf
2/13/2017 4:09 PM 433513 DNTT CHI PHI HOI VIEN CAC HIEP HOI-636225989816500644.pdf
2/17/2017 10:51 AM 433513 DNTT CHI PHI HOI VIEN CAC HIEP HOI-636229254821707795.pdf
2/17/2017 10:56 AM 433513 DNTT CHI PHI HOI VIEN CAC HIEP HOI-636229258105633304.pdf
2/17/2017 10:56 AM 433513 DNTT CHI PHI HOI VIEN CAC HIEP HOI-636229258149816646.pdf
6/23/2017 11:24 AM 50395 DNTT Chi phí Tiếp khách QT thue-636338138462706165.PDF
1/4/2017 2:51 PM 9253394 DNTT CHO CONG TY PHAN KHANG-636191383196013985.pdf
1/5/2017 6:00 PM 279738 DNTT cua Gasco-Du anS1-14122016-636192360019007832.pdf
1/5/2017 6:00 PM 279738 DNTT cua Gasco-Du anS1-14122016-636192360055453474.pdf
7/11/2017 9:19 AM 137215 DNTT các chi phí thuộc định phí tháng 06.2017 của dự án Leman NĐC-636353615601910433.xlsx
1/9/2017 10:48 AM 1007408 DNTT DINH PHI T12-636195557193127591.pdf
1/9/2017 10:48 AM 3193016 DNTT DINH PHI T12.2-636195557193087532.pdf
1/5/2017 3:54 PM 403992 DNTT GUIXEMAY T01.17-636192284564872028.pdf
1/5/2017 4:01 PM 403992 DNTT GUIXEMAY T01.17-636192289192762825.pdf
1/5/2017 6:00 PM 280424 DNTT khoan dat coc 1 nam chi phi thue dat Gasco SS1-03012017-636192360019007832.pdf
1/5/2017 6:00 PM 280424 DNTT khoan dat coc 1 nam chi phi thue dat Gasco SS1-03012017-636192360055463482.pdf
9/6/2017 5:00 PM 306815 DNTT lan 1-636403140283857673.pdf
9/6/2017 5:01 PM 306815 DNTT lan 1-636403140824552124.pdf
9/6/2017 5:02 PM 306815 DNTT lan 1-636403141652049509.pdf
6/27/2017 3:58 PM 57277 DNTT PR Hoang Anh-636341759270526164.PDF
6/27/2017 4:20 PM 57277 DNTT PR Hoang Anh-636341772071227767.PDF
1/11/2017 4:11 PM 322616 DNTT QUA DOI NGOAI YEN SAO NGAY QUAN DOI 22-12-2016-636197479007713509.pdf
1/12/2017 12:03 PM 322616 DNTT QUA DOI NGOAI YEN SAO NGAY QUAN DOI 22-12-2016-636198193849528190.pdf
6/13/2017 2:31 PM 95163 DNTT tien thue vp Pullman T6.17-636329610814686662.PDF
6/2/2017 10:00 AM 553561 DNTT tiền PR-636319944453129460.JPG
11/8/2017 3:19 PM 191280 DNTT và Hóa đơn thuê VP Pullman thang 11.2017-636457511823312440.PDF
11/8/2017 3:19 PM 191280 DNTT và Hóa đơn thuê VP Pullman thang 11.2017-636457511948149386.PDF
1/9/2017 10:46 AM 1007408 DNTT định phí T12-636195555654773025.pdf
1/9/2017 10:46 AM 3193016 DNTT định phí T12.2-636195555654742992.pdf
1/9/2017 10:47 AM 3193016 DNTT định phí T12.2-636195556640724483.pdf
7/28/2017 10:35 AM 199715 DNTT.BCKT2016.DAITIN-636368349120500883.pdf
7/28/2017 3:39 PM 199715 DNTT.BCKT2016.DAITIN-636368531419908906.pdf
1/12/2017 2:44 PM 234785 DNTT_TL CTY CT GILIMEX-636198290874182414.pdf
1/13/2017 9:02 AM 234785 DNTT_TL CTY CT GILIMEX-636198949301591028.pdf
1/6/2017 2:50 PM 72087 DNTU NGO THI KIM CHI-636193110371872754.pdf
1/6/2017 2:47 PM 76092 DNTU NGUYEN THI THEM-636193108201568372.pdf
1/6/2017 2:54 PM 68600 DNTU VO NGOC DUONG_LE THO THAO-636193112471036714.pdf
3/30/2017 9:17 AM 1945285 DNTU_ chi phí mua tủ báo cháy trung tam toa nhà-636264622393862428.docx
7/12/2017 12:02 PM 1691513 Document_0001-636354577585311587.pdf
7/12/2017 12:02 PM 1691513 Document_0001-636354577790161833.pdf
7/12/2017 12:03 PM 1691513 Document_0001-636354578272689233.pdf
3/24/2017 10:17 AM 109984 Dot 02 20.03-636259474770981063.xlsx
11/3/2017 10:14 AM 2132329 DX mua may cham cong 2-636453008424228937.pdf
1/11/2017 4:11 PM 249254 DX QUA DOI NGOAI YEN SAO NGAY QUAN DOI 2-12-2017-636197479007723530.pdf
1/12/2017 11:34 AM 131209 Dự trù kinh phí (3)-636198176633795895.pdf
10/28/2017 9:20 AM 279078 e105983512c3fe9da7d2 (2)-636447792028753337.jpg
10/28/2017 9:35 AM 279078 e105983512c3fe9da7d2 (2)-636447801390404629.jpg
10/3/2017 9:32 AM 810761 FAMILY DAY-636426199742144521.pdf
10/3/2017 10:06 AM 810761 FAMILY DAY-636426219853888570.pdf
10/3/2017 10:26 AM 810761 FAMILY DAY-636426231964927965.pdf
11/27/2017 5:13 PM 2922031 FILE BẢN VẼ CẢI TẠO VPTĐ F7-636473996253080426.pdf
3/31/2017 9:58 AM 10329 file quyết toán-636265511302469445.xlsx
3/31/2017 9:58 AM 1493242 file scan (nghiệm thu-hóa đơn)-636265511302489733.PDF
1/5/2017 6:00 PM 1306673 Gasco-CTLAND-Bien ban thoa thuan vv hop tac trien khai du an SS1-24102016-636192360019017800.pdf
1/5/2017 6:00 PM 1306673 Gasco-CTLAND-Bien ban thoa thuan vv hop tac trien khai du an SS1-24102016-636192360055463482.pdf
5/10/2017 10:30 AM 692891 GBTĐ KY05-2017 TRAM 250 KVA-636300090178698074.pdf
5/10/2017 10:25 AM 696223 GBTĐ KY05-2017 TRẠM 750 KVA-636300087552713396.pdf
6/8/2017 2:00 PM 658396 GBTĐ TRAM 250KVA-T6-2017-636325272176350028.pdf
6/8/2017 1:54 PM 670347 GBTĐ TRAM 750KVA-T6-2017-636325268561416268.pdf
1/4/2017 5:58 PM 49152 GDNTU - Định phí T01-636191494806432458.doc
11/8/2017 8:55 AM 414831 Gia Lạc - Tủ sắt-636457281423168987.pdf
5/4/2017 9:58 AM 588035 Giay bao tien nuoc ky 4-2017-636294887131032313.pdf
1/16/2017 2:56 PM 2247408 GIAY CHUNG NHAN BAO HIEM 5 XE OTO - EXIMBANK-636201754151625172.pdf
1/18/2017 12:03 PM 2247408 GIAY CHUNG NHAN BAO HIEM 5 XE OTO - EXIMBANK-636203378330155811.pdf
1/18/2017 12:06 PM 2247408 GIAY CHUNG NHAN BAO HIEM 5 XE OTO - EXIMBANK-636203379691754933.pdf
1/4/2017 11:10 AM 1809288 Giay chung nhan BH + Hoa don GTGT xe HILUX-636191250324867222.pdf
1/7/2017 12:56 PM 2467662 GIAY DE NGHI TAM UNG 7.1.2016 - DAM SEN-636193905774580664.pdf
1/5/2017 2:57 PM 1458176 Giay de nghi thanh toan hh căn 14.05 đợt 3-636192250653748884.doc
1/13/2017 5:25 PM 35809 giay de nghi thanh toán-636199251357838146.docx
1/12/2017 2:31 PM 2754091 GIAY DE NGHI TLDN CT GILIMEX-636198283168658962.pdf
4/3/2017 11:41 AM 337225 Giay nop tien 122.000 vao vietcombank-636268164914280830.pdf
1/13/2017 9:32 AM 351245 GIAY UQ CTY CT LAND-636198967612293012.pdf
1/13/2017 9:32 AM 371688 GIAY UQ NOP HSO-636198967612293012.pdf
11/15/2017 11:09 AM 318550 giải ngân hoa hồng CTT anh Sơn (1)-636463409841449448.PDF
2/13/2017 2:12 PM 664091 giấy báo tiền điện trạm 250 kva-636225919347257254.pdf
1/14/2017 8:59 AM 681075 Giấy báo tiền điện trạm 250kva kỳ 01-2017-636199811788317777.pdf
3/9/2017 9:36 AM 688552 Giấy báo tiền điện trạm 250KVA-636246489780953861.pdf
3/9/2017 9:32 AM 683168 Giấy báo tiền điện trạm 750 KVA-636246487714391296.pdf
2/13/2017 2:09 PM 665402 giấy báo tiền điện trạm 750kva-636225917707510504.pdf
2/13/2017 2:09 PM 665402 giấy báo tiền điện trạm 750kva-636225917750913529.pdf
4/3/2017 4:25 PM 176466 Giấy nộp tiền-636268335577616407.pdf
4/3/2017 4:26 PM 176466 Giấy nộp tiền-636268336025406262.pdf
4/3/2017 4:30 PM 165703 Giấy nộp tiền-636268338425323493.pdf
4/3/2017 4:30 PM 165703 Giấy nộp tiền-636268338467571975.pdf
2/24/2017 12:58 PM 1042432 Giấy đề nghị thanh toán tiền điện sản suất tháng 02.2017-636235379304411231.doc
10/10/2017 10:55 AM 52347 Global - DNTT tháng 10.2017-636432297092942492.PDF
1/5/2017 9:42 AM 136603 gnt đợt 1-636192061286406363.jpg
3/22/2017 3:02 PM 118028 GS-636257917632152866.jpg
1/3/2017 11:45 AM 170840 GĐNTT-636190407286944450.pdf
7/28/2017 3:27 PM 483057 GĐNTT-636368524434712565.pdf
7/29/2017 8:09 AM 483057 GĐNTT-636369125949274009.pdf
7/29/2017 8:10 AM 483057 GĐNTT-636369126014033286.pdf
5/26/2017 2:57 PM 1295295 HD 000457-636314074406243580.docx
7/28/2017 4:41 PM 5022959 HD 036_2017_HDTV-IH-KTC 02.06.2017-636368568697608428.pdf
7/28/2017 4:41 PM 5022959 HD 036_2017_HDTV-IH-KTC 02.06.2017-636368568761483517.pdf
3/1/2017 4:24 PM 270442 HD 1012-636239822959755143.jpg
3/1/2017 4:24 PM 270442 HD 1012-636239822973955708.jpg
3/1/2017 4:31 PM 242937 HD 1013-636239826975797917.jpg
3/1/2017 4:30 PM 263713 HD 1014-636239826057458913.jpg
3/1/2017 4:24 PM 245691 HD 1017-636239822959765152.jpg
3/1/2017 4:24 PM 245691 HD 1017-636239822973955708.jpg
3/4/2017 9:17 AM 2015364 HD 67-HĐMB-TECT-636242158555769885.pdf
1/5/2017 9:47 AM 173826 HD 888-636192064232747474.jpg
1/5/2017 9:43 AM 40848 HD 892-636192061953709707.jpg
1/16/2017 3:39 PM 210198 HD 918 RH-636201779982841153.pdf
1/24/2017 2:31 PM 377791 HD 931 C&T-636208650985947453.pdf
1/24/2017 3:19 PM 2185466 HD 932 CT land-636208679440046502.JPG
1/24/2017 3:11 PM 2049021 HD 933 RH-636208674840858203.JPG
1/24/2017 3:16 PM 2123028 HD 934 GS-636208677655477368.JPG
2/8/2017 2:49 PM 310381 HD 944-636221621653967566.jpg
2/8/2017 3:01 PM 320724 HD 945-636221629112670968.jpg
2/8/2017 2:43 PM 296727 HD 947-636221618232531784.jpg
2/8/2017 2:36 PM 332275 HD 948-636221613885896390.jpg
2/8/2017 2:49 PM 50097 HD 950-636221621653977588.jpg
2/13/2017 5:03 PM 212357 HD 965-636226022283056367.jpg
2/13/2017 5:05 PM 211706 HD 966-636226023136683683.jpg
2/13/2017 5:06 PM 209913 HD 967-636226024065113838.jpg
2/13/2017 4:59 PM 227735 HD 968-636226019855493945.jpg
2/13/2017 5:03 PM 212702 HD 970-636226022283056367.jpg
2/22/2017 10:11 AM 246767 HD 987-636233550606925724.jpg
2/22/2017 10:12 AM 267852 HD 988-636233551565410401.jpg
2/22/2017 10:17 AM 262735 HD 989-636233554713642748.jpg
2/22/2017 10:11 AM 246661 HD 991-636233550606935496.jpg
1/12/2017 8:54 AM 1487600 HD AM THANH LE TONG KET-636198080971446620.pdf
1/12/2017 9:03 AM 1487600 HD AM THANH LE TONG KET-636198086176005487.pdf
4/24/2017 11:08 AM 705160 HD BUNG HA CAY XANH_CTY CAY XANH-636286288942377248.pdf
1/24/2017 2:07 PM 315357 HD dot 1 tiet muc van nghe mo man-636208636713509095.pdf
1/24/2017 2:39 PM 327252 HD dot 2 tiet muc van nghe mo man-636208655638433895.pdf
1/13/2017 9:13 AM 3835077 hd NHIENLIEU T12.16-636198955857420764.pdf
5/4/2017 12:00 PM 1399293 HD PHÍ DVBV T4-2017-636294960560058986.pdf
4/11/2017 2:43 PM 1620204 HD QUANG CAO-636275186076738875.pdf
9/20/2017 9:45 AM 987616 hd tamung2.9.2017-636414975050190392.pdf
1/20/2017 10:15 AM 1687327 HD TAXI T12.16-636205041379681349.pdf
2/10/2017 8:18 AM 1782110 HD THUE NHA-636223115323280675.pdf
2/10/2017 8:18 AM 1782110 HD THUE NHA-636223115366033886.pdf
11/6/2017 4:37 PM 388934 HD TIEC 04.11.2017-636455830484688958.pdf
9/22/2017 9:40 AM 239659 HD TIEC 21.09.2017-636416700180073327.pdf
3/27/2017 12:21 PM 2043322 HD Web Bon Grocer-636262140923014219.pdf
3/27/2017 2:05 PM 2043322 HD Web Bon Grocer-636262203439594172.pdf
3/27/2017 2:22 PM 2043322 HD Web Bon Grocer-636262213562020204.pdf
3/28/2017 2:16 PM 2043322 HD Web Bon Grocer-636263073813181269.pdf
3/28/2017 2:57 PM 2043322 HD Web Bon Grocer-636263098745937427.pdf
5/8/2017 4:56 PM 2043322 HD Web Bon Grocer-636298593628551777.pdf
7/12/2017 12:10 PM 2043322 HD Web Bon Grocer-636354582235565624.pdf
5/30/2017 4:23 PM 1691513 HD website Tap doan-636317582043943370.pdf
6/7/2017 9:02 AM 1691513 HD website Tap doan-636324229290852109.pdf
8/14/2017 10:09 AM 353806 HD-0000006-GS-DAI TIN-2016-636383021695411000.pdf
8/30/2017 3:55 PM 325798 HD0001865-636397053373819982.pdf
7/12/2017 2:40 PM 419936 HD0041071-636354672503888485.pdf
7/12/2017 2:40 PM 842031 HD020517-BINH GIANG-636354672503878473.pdf
11/22/2017 10:36 AM 86867 HD1010-415395_CT GROUP (2)-636469437850682654.pdf
9/5/2017 3:05 PM 1032549 HD1504-636402207348123357.docx
9/5/2017 3:05 PM 1273722 HD1505-636402207348233441.docx
1/5/2017 9:43 AM 271412 HD887-636192061953709707.jpg
6/13/2017 1:48 PM 1042354 HDKIEMTOANDAITIN2016CT-636329584955048005.pdf
6/13/2017 1:48 PM 1042354 HDKIEMTOANDAITIN2016CT-636329585128721484.pdf
9/5/2017 3:05 PM 1660831 HDTIEC CIGAR-636402207348323522.pdf
10/13/2017 5:15 PM 676655 HDTIEPKHACH-636435117392058652.pdf
9/8/2017 2:29 PM 1264116 HO SO 1955-TDCT-636404777691984379.pdf
1/4/2017 10:40 AM 2105664 Ho so De nghi quyet toan tam ung 12tr5 CT Land-636191232550618118.pdf
1/4/2017 10:32 AM 676540 Ho so De nghi tam ung dinh phi thang 01 CT Land-636191227251939547.pdf
1/4/2017 10:44 AM 2272550 Ho so De nghi thanh toan Dot 1 11tr495 CT Land-636191234668619433.pdf
3/1/2017 11:44 AM 1153586 Ho so de nghi thanh toan Dot 2 thi cong hang rao tam-636239654811729326.pdf
3/18/2017 10:25 AM 6515649 Ho so dinh phi thang 02.2017-636254295424420619.pdf
3/30/2017 12:04 PM 1907238 ho so hoan ung (2)-636264722677820081.PDF
3/30/2017 12:04 PM 1907238 ho so hoan ung (2)-636264722706937480.PDF
3/30/2017 12:04 PM 1907238 ho so hoan ung (2)-636264722740819613.PDF
3/30/2017 12:04 PM 1907238 ho so hoan ung-636264722677850338.pdf
3/30/2017 12:04 PM 1907238 ho so hoan ung-636264722706967741.pdf
3/30/2017 12:04 PM 1907238 ho so hoan ung-636264722740849642.pdf
12/16/2017 10:10 AM 2428754 HO SO MUA HANG 15.12.2017-636490158095110458.pdf
3/24/2017 2:46 PM 837632 Ho so tam ung 70% khoi luong dot 1 - Leman 17.02.2016-636259635791431726.xls
3/24/2017 2:46 PM 837632 Ho so tam ung 70% khoi luong dot 1 - Leman 17.02.2016-636259635828705867.xls
3/13/2017 9:07 AM 764606 ho so thanh ly anz-636249928594246040.PDF
3/13/2017 4:11 PM 8134491 ho so thanh toan hoan ung t012017-636250182712200190.pdf
2/20/2017 1:22 PM 2919720 Ho So Thanh Toan Ruou-636231937597716475.pdf
3/14/2017 8:53 AM 4760849 Ho so thanh toan shoring lop 1 thang 2 Cty Tung Linh-636250783884608923.pdf
3/9/2017 9:10 AM 6434560 Ho so thanh toan tháng 02.2017 cua Cong ty Cuong Thinh Dat-636246474046186657.pdf
9/22/2017 5:07 PM 1358765 HO SO TIEJC 08.09.2017-636416968283969754.pdf
8/9/2017 9:22 AM 7070409 ho so đề nghị thanh toán đinh phí T7.2017 LMC-636378673569146322.pdf
4/11/2017 2:35 PM 392530 hoa bàn giao tháng 3 Leman-636275181283401948.pdf
7/10/2017 3:02 PM 381873 HOA DON 0016221-636352957332348805.pdf
8/25/2017 11:01 AM 484503 HOA DON C-TEAM tu 0108 den 2208-636392556926721000.pdf
4/13/2017 10:56 AM 2257349 Hoa Don C.T Group-636276777848943895.pdf
8/10/2017 1:47 PM 1795783 hoa don cay gon-636379696431397412.pdf
2/9/2017 2:02 PM 1078963 hoa don cpn t11.2016-636222457409897586.pdf
2/9/2017 2:02 PM 1078963 hoa don cpn t11.2016-636222457447837828.pdf
2/9/2017 2:02 PM 1078963 hoa don cpn t11.2016-636222457461810814.pdf
2/9/2017 2:02 PM 1078963 hoa don cpn t11.2016-636222457467385990.pdf
2/9/2017 12:24 PM 2062640 hoa don cpn t12.2016-636222398843861691.pdf
8/28/2017 4:31 PM 1001978 HOA DON IFD THANG 072017-636395346685139637.pdf
9/13/2017 11:04 AM 1849385 hoa don IFD thang 62017-636408974976637933.pdf
9/14/2017 11:48 AM 1849385 hoa don IFD thang 62017-636409865117370955.pdf
9/14/2017 12:32 PM 1849385 hoa don IFD thang 62017-636409891413346596.pdf
9/14/2017 2:07 PM 1849385 hoa don IFD thang 62017-636409948344815874.pdf
1/16/2017 2:56 PM 1694938 HOA DON MUA BAO HIEM 5 XE EXIMBANK-636201754151625172.pdf
1/18/2017 12:03 PM 1694938 HOA DON MUA BAO HIEM 5 XE EXIMBANK-636203378330171487.pdf
1/18/2017 12:06 PM 1694938 HOA DON MUA BAO HIEM 5 XE EXIMBANK-636203379691779786.pdf
3/9/2017 10:19 AM 2144155 HOA DON NHIEN LIEU T02.17-636246515996301786.pdf
5/18/2017 3:41 PM 321145 Hoa Don phi thue container T4-636307188768139992.pdf
8/11/2017 8:36 AM 1046464 HOA DON QUAN NGA-636380373825056591.pdf
8/11/2017 9:09 AM 1046464 HOA DON QUAN NGA-636380393747450964.pdf
8/11/2017 10:30 AM 1046464 HOA DON QUAN NGA-636380442269363830.pdf
9/14/2017 2:06 PM 284398 hoa don ruou thang 62017-636409947984700489.pdf
6/6/2017 1:26 PM 395115 hoa don tiep khach thang 05-636323524121295933.pdf
6/12/2017 4:20 PM 2040239 hoa don tiep khach thang 05-636328812363337398.docx
2/27/2017 11:23 AM 429969 Hoa don Tung Garden 20170225-636237914047699737.pdf
2/24/2017 10:59 AM 398479 Hoa don VAT fiditour-636235307524983122.pdf
3/13/2017 10:29 AM 293655 Hoa don VAT-636249977894585036.pdf
10/11/2017 4:03 PM 269078 Hoa don VAT-636433346201243508.pdf
10/11/2017 4:04 PM 269078 Hoa don VAT-636433346883439739.pdf
10/11/2017 4:06 PM 269078 Hoa don VAT-636433348015466045.pdf
10/11/2017 4:08 PM 269078 Hoa don VAT-636433349251717243.pdf
6/6/2017 12:13 PM 2890338 HOA DON-636323480396794181.pdf
10/7/2017 4:21 PM 29696 HOA HỒNG ANH SƠN-636429900916850164.xls
4/17/2017 10:55 AM 327056 Hoa Đon Thanh Toan Phi Thue Container T03-636280233011113999.pdf
11/27/2017 4:23 PM 465207 hoa đơn thang 10_c-636473966152031660.PDF
11/27/2017 4:23 PM 1044590 hoa đơn thang 10_d-636473966152031660.PDF
6/2/2017 4:30 PM 1307476 hoa đơn-636320178044735251.PDF
2/15/2017 11:29 AM 1109111 Hoa-don-goc-dinh-phi-thang-01.2017-bba17361-dc16-481a-9d57-50c74e672fe5-636227549977662426.pdf
2/15/2017 11:30 AM 1109111 Hoa-don-goc-dinh-phi-thang-01.2017-bba17361-dc16-481a-9d57-50c74e672fe5-636227550015907805.pdf
5/5/2017 2:33 PM 131541 HOADON IN TUI GIAY C.T GROUP NHO-636295915994955505.pdf
2/13/2017 8:43 AM 2675565 HOADON NHIENLIEU T01.17-636225722375340245.pdf
5/13/2017 9:16 AM 2935296 HOADON NHIENLIEU T04.17-636302637966916125.pdf
7/28/2017 10:35 AM 324037 Hoadon488.DaiTin.BCKT2016-636368349120500883.pdf
7/28/2017 3:39 PM 324037 Hoadon488.DaiTin.BCKT2016-636368531419908906.pdf
12/1/2017 2:09 PM 3720676 Hoarding Truong Son-636477341572732521.pdf
12/8/2017 9:05 AM 3720676 Hoarding Truong Son-636483207109718796.pdf
1/18/2017 11:05 AM 754063 Hop dong dat coc va chuyen nhuong bat dong san-PC-1917-636203343045742269.pdf
8/18/2017 1:52 PM 2887477 HOP DONG DAU NOI GIAO THONG-636386611627200317.PDF
8/18/2017 1:53 PM 2887477 HOP DONG DAU NOI GIAO THONG-636386612027499044.PDF
8/18/2017 1:53 PM 2887477 HOP DONG DAU NOI GIAO THONG-636386612370756735.PDF
8/18/2017 1:54 PM 2887477 HOP DONG DAU NOI GIAO THONG-636386612820870103.PDF
8/18/2017 1:58 PM 2887477 HOP DONG DAU NOI GIAO THONG-636386615058543659.PDF
8/18/2017 3:00 PM 2887477 HOP DONG DAU NOI GIAO THONG-636386652544205853.PDF
3/29/2017 2:14 PM 1447785 Hop dong khoan viec 68.HDKV 24.3.2017-636263936438417959.pdf
1/9/2017 3:11 PM 966012 Hop dong Kiem toan Ban Le-636195715111813376.pdf
2/16/2017 3:19 PM 6321641 hop dong thue nha moi-636228551664779103.pdf
2/16/2017 3:24 PM 6321641 hop dong thue nha moi-636228554554628721.pdf
6/27/2017 8:47 AM 713086 Hop dong tin dung du no SCB (1)-636341500645861441.pdf
6/27/2017 8:47 AM 713086 Hop dong tin dung du no SCB (1)-636341500797262039.pdf
7/25/2017 10:22 AM 713086 Hop dong tin dung du no SCB (1)-636365749390051470.pdf
7/25/2017 10:22 AM 713086 Hop dong tin dung du no SCB (1)-636365749691935455.pdf
2/10/2017 11:51 AM 676270 HOP DONG TOUR HQ-636223242885437399.pdf
2/24/2017 10:59 AM 676270 HOP DONG TOUR HQ-636235307524993389.pdf
5/18/2017 8:59 AM 235181 Hop Dong voucher RomeA-636306947409935936.pdf
3/27/2017 12:07 PM 1691513 Hop dong-636262132661788289.pdf
3/27/2017 2:10 PM 1691513 Hop dong-636262206306588430.pdf
3/28/2017 2:20 PM 1691513 Hop dong-636263076513501364.pdf
3/28/2017 3:01 PM 1691513 Hop dong-636263100650259631.pdf
3/30/2017 9:17 AM 175263 horing 24.3-636264622393882436.pdf
5/15/2017 2:35 PM 1399699 Hosting&Domain-636304557433853074.pdf
3/1/2017 4:23 PM 328654 Hóa đơn thanh toán phí thuê container-636239822133464192.pdf
1/12/2017 8:45 AM 1150392 HS DE NGHI THANH TOAN - HD DO VE - C&T VOI TT KD BAN DO-636198075567046157.pdf
1/12/2017 10:55 AM 1150392 HS DE NGHI THANH TOAN - HD DO VE - C&T VOI TT KD BAN DO-636198153354112053.pdf
1/12/2017 11:31 AM 1150392 HS DE NGHI THANH TOAN - HD DO VE - C&T VOI TT KD BAN DO-636198174668628820.pdf
1/16/2017 2:36 PM 1908489 HS DE NGHI THANH TOAN LE PHI TRUOC BA_DA IHOME XA LO HA NOI_16.1.2017-636201742133255165.pdf
12/7/2017 9:41 AM 2341848 HS DN TT phá nhà LMC-636482364931580629.pdf
12/7/2017 9:41 AM 2341848 HS DN TT phá nhà LMC-636482364979943755.pdf
11/7/2017 8:16 AM 6501170 HS DNQT định phí tháng 10.2017 dự án LemanCap-636456393979692137.pdf
10/4/2017 3:17 PM 2154660 hs dntt cong tac - nguyen ngoc thach-636427270329427695.pdf
12/18/2017 8:53 AM 4054602 HS DNTT phá nhà khu 4 LMC-636491839940223053.pdf
5/6/2017 9:27 AM 3243701 HS DNTT Định phí T4.2017 LMC-636296596343960587.PDF
12/5/2017 3:40 PM 5892190 HS QT Định phí tháng 11.2017 lemancap-636480852557082310.pdf
1/13/2017 11:31 AM 690850 HS TAM UNG 40 TR - UNG HO UBND P3 Q11-636199038617905238.pdf
1/13/2017 10:56 AM 901658 HS TAM UNG 40TR UNG HO UBND P3 QUAN 11-636199018028620719.pdf
3/23/2017 2:14 PM 823808 Hs thanh toan dot 2 tc B1-B4 -636258752616084560.xls
3/23/2017 2:14 PM 823808 Hs thanh toan dot 2 tc B1-B4 -636258752913871968.xls
3/30/2017 2:31 PM 2976642 HS TT định phí t3.2017 LMC-636264810645836539.pdf
3/30/2017 2:31 PM 2976642 HS TT định phí t3.2017 LMC-636264810722502846.pdf
3/4/2017 4:22 PM 6630310 HS ĐN thanh toán định phí LMC 02.2017-636242413749007253.pdf
3/4/2017 5:50 PM 3293329 HS ĐN TT chi phí di chuyển công tác H.N.Minh 2017-636242466068852084.pdf
12/11/2017 8:14 AM 2840383 HS ĐN TT hàng rào panel QC Hoàng-636485768714557879.pdf
3/2/2017 9:02 AM 4557363 HS ĐNTT CHI PHÍ BAO VE THÁNG 2.2017 LMC-636240421330774402.pdf
2/4/2017 8:48 AM 6788859 HS ĐNTT chi phí bảo vệ dự an LMC tháng 01.2017-636217949382020747.pdf
9/5/2017 8:56 AM 6461159 HS ĐNTT Định phí T8.2017 LMCR-636401985853720509.pdf
9/5/2017 9:04 AM 6461159 HS ĐNTT Định phí T8.2017 LMCR-636401990930668791.pdf
7/4/2017 5:01 PM 1708061 HS Định phí tháng 6.2017 Ban QLDA LMC-636347845071793676.pdf
12/5/2017 10:14 AM 3459869 HS đề nghị thanh toán đợt 1 v.v Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công kết cấu dự án LemanCap- Không gian sống-636480656942508020.pdf
9/26/2017 3:37 PM 1062348 HSO QTTU16.09.2017-636420370265835893.pdf
8/7/2017 9:39 AM 626176 HSTT LEMAN LUXURY THANG MÁY -636376955930184856.xls
8/7/2017 9:40 AM 626176 HSTT LEMAN LUXURY THANG MÁY -636376956000136035.xls
3/13/2017 12:10 PM 642660 HU CKS0001-636250038380753430.JPG
3/13/2017 12:11 PM 642660 HU CKS0001-636250038949511936.JPG
4/5/2017 10:14 AM 727301 HU DP Thang 3.2017-636269840934089790.JPG
4/5/2017 10:19 AM 727301 HU DP Thang 3.2017-636269843939752125.JPG
4/5/2017 12:08 PM 727301 HU DP Thang 3.2017-636269908959466183.JPG
3/21/2017 5:12 PM 656341 HU THUE MON BAI 2017-636257131777065865.JPG
3/22/2017 9:50 AM 656341 HU THUE MON BAI 2017-636257730300702519.JPG
2/17/2017 9:42 AM 325386 Hóa Đơn Taxi T01.17-636229213537643537.pdf
1/16/2017 11:11 AM 338015 Hóa Đơn VAT-636201618723799869.pdf
1/16/2017 11:15 AM 338015 Hóa Đơn VAT-636201621169546185.pdf
2/3/2017 2:18 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283314518015.pdf
2/3/2017 2:18 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283394156177.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283768037436.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283800822737.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283830174304.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283832006433.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283834137113.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283849095260.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283854989019.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283887070164.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283888134328.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283888978711.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283894328717.pdf
2/3/2017 2:19 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217283943771771.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284265999780.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284284972938.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284370460427.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284390064931.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284421934704.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284426463020.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284446939114.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284486765559.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284488913313.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284502311884.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284503943532.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284531489954.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284536249369.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284551890142.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284553697229.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284555269796.pdf
2/3/2017 2:20 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284579271041.pdf
2/3/2017 2:21 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284646159649.pdf
2/3/2017 2:21 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284813721057.pdf
2/3/2017 2:21 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284823781063.pdf
2/3/2017 2:21 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284830538839.pdf
2/3/2017 2:21 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284833913097.pdf
2/3/2017 2:21 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217284840023397.pdf
2/3/2017 2:22 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217285472749756.pdf
2/3/2017 2:22 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217285504345061.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217293906546579.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294027276482.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294046201018.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294053170794.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294058656529.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294058816910.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294062191163.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294067716749.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294070905102.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294077492382.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294081801940.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294086046296.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294092862413.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294117798825.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294121068341.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294122759123.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294127129253.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294127999574.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294130260711.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294140662801.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294141881322.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294143052441.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294147477031.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294158553038.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294159103821.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294161288323.pdf
2/3/2017 2:36 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294165695081.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294312031214.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294316087265.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294319721624.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294323567478.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294327507630.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294328023669.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294331279949.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294333276796.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294705925121.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294723427324.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294728702097.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294728741904.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294734403108.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294736253741.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294738783474.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294738813762.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294740459131.pdf
2/3/2017 2:37 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217294742460773.pdf
2/3/2017 2:38 PM 264823 Hóa đơn 0000879-636217295060736320.pdf
10/10/2017 4:10 PM 279478 hóa đơn 100 triệu BTX - CT-636432486495983090.PDF
10/10/2017 4:11 PM 279478 hóa đơn 100 triệu BTX - CT-636432486700831375.PDF
10/11/2017 9:40 AM 279478 hóa đơn 100 triệu BTX - CT-636433116553218941.PDF
10/11/2017 10:03 AM 279478 hóa đơn 100 triệu BTX - CT-636433129973393573.PDF
4/5/2017 4:24 PM 358590 hóa đơn bán hàng hoa tươi tháng 3-636270062934719419.pdf
2/21/2017 3:25 PM 164402 Hóa đơn bán lẻ đồ cúng-636232875555536707.pdf
8/30/2017 8:52 AM 314052 Hóa đơn C.T Tour 26.8.17-636396799389168256.pdf
1/10/2017 9:21 AM 265524 Hóa đơn cty In SGK-636196369051092562.pdf
5/27/2017 12:27 PM 329860 Hóa đơn GTGT 0000012-636314848613718834.pdf
4/17/2017 12:04 PM 288963 Hóa đơn GTGT 0000017-636280274587140302.pdf
4/17/2017 12:04 PM 317566 Hóa đơn GTGT 0000021-636280274587150284.pdf
5/6/2017 1:50 PM 285682 Hóa đơn GTGT 0000975-636296754534500858.pdf
5/6/2017 1:50 PM 272827 Hóa đơn GTGT 0001880-636296754534510866.pdf
6/20/2017 11:37 AM 171086 Hóa đơn GTGT 0002157-636335554459735309.pdf
4/18/2017 9:30 AM 242148 Hóa đơn GTGT 0004206-636281046083248744.pdf
4/17/2017 12:04 PM 179108 Hóa đơn GTGT 0004865-636280274587160301.pdf
4/17/2017 12:04 PM 600462 Hóa đơn GTGT 0007336-636280274587160301.pdf
5/6/2017 1:50 PM 308791 Hóa đơn GTGT 0010622-636296754534510866.pdf
5/27/2017 12:27 PM 337750 Hóa đơn GTGT 0017562-636314848613728842.pdf
5/6/2017 1:50 PM 366987 Hóa đơn GTGT 0024243-636296754534520869.pdf
5/6/2017 1:50 PM 183690 Hóa đơn GTGT 0029417-636296754534530877.pdf
5/27/2017 12:27 PM 198218 Hóa đơn GTGT 0052107-636314848613738851.pdf
4/18/2017 9:33 AM 139503 Hóa đơn mua hàng #191440-636281047858537754.pdf
5/27/2017 12:27 PM 126237 Hóa đơn mua hàng 0147-636314848613738851.pdf
3/2/2017 9:46 AM 1394186 hóa đơn phí bảo vệ kỳ 22017-636240447784218925.pdf
9/7/2017 11:23 AM 2970945 Hóa đơn Quyết toán tạm ứng tháng 08_2017-636403802063043648.PDF
3/31/2017 9:58 AM 251122 hóa đơn scan-636265511302509758.PDF
2/17/2017 3:17 PM 530612 Hóa đơn số 0061209 chi phí tặng hoa-636229414342621120.pdf
2/17/2017 3:17 PM 530612 Hóa đơn số 0061209 chi phí tặng hoa-636229414377373466.pdf
3/21/2017 10:27 AM 313395 Hóa đơn taxi T02.17-636256888459371655.pdf
4/22/2017 11:10 AM 454551 Hóa đơn Taxi tháng 03.17-636284562018207222.pdf
11/27/2017 4:23 PM 557666 hóa đơn thang 10_a-636473966151719151.PDF
10/16/2017 8:47 AM 4484665 Hóa đơn tháng 092017-636437404706531119.pdf
11/6/2017 2:48 PM 135919 Hóa đơn tháng 10 Đức Vinh-636455764809628806.PDF
11/27/2017 4:23 PM 291280 hóa đơn tháng 10_b-636473966151875412.PDF
4/10/2017 4:23 PM 2736767 hóa đơn tháng 3-636274382285622972.pdf
10/3/2017 8:04 AM 2219868 Hóa đơn tháng 82017-636426146919506101.pdf
10/7/2017 9:39 AM 1523493 Hóa đơn tháng 9-2017-636429659540952018.pdf
12/6/2017 11:15 AM 141773 Hóa đơn tiếp khách anh CHương-636481557442888452.PDF
3/2/2017 9:51 AM 646012 hóa đơn tiền nước kỳ 2-2017-636240450967756495.pdf
3/2/2017 9:51 AM 646012 hóa đơn tiền nước kỳ 2-2017-636240450991189875.pdf
2/6/2017 10:05 AM 582837 Hóa đơn tiền nước-636219723357970053.pdf
8/2/2017 5:23 PM 21847 Hóa đơn tạm thời mua hàng tại cửa hàng Hermec Công ty TNHH Quốc tế Tam Sơn.-636372914356621941.PDF
10/6/2017 2:22 PM 92699 Hóa đơn Đức Vinh tháng 9.2017-636428965787320703.PDF
4/3/2017 4:30 PM 284175 Hóa đơn-636268338425323493.pdf
4/3/2017 4:30 PM 284175 Hóa đơn-636268338467562015.pdf
7/5/2017 2:12 PM 128082 hóa đơn-636348607630314773.PDF
10/4/2017 10:28 AM 448486 HĐ 11tr-636427097029252149.pdf
10/20/2017 3:39 PM 1123713 HĐ bánh Trung thu Leman Team-636441107568529763.pdf
1/6/2017 11:08 AM 308455 HĐ C&T-636192976910231042.jpg
9/10/2017 3:12 PM 312754 HĐ C.T Tour 12.8-636406531442909952.pdf
6/1/2017 3:40 PM 1344151 HĐ DVBV-t5-2017-636319284289959227.pdf
9/10/2017 1:28 PM 875374 HĐ Event Leman NĐC-636406469357804834.pdf
9/10/2017 1:37 PM 875374 HĐ Event Leman NĐC-636406474275672211.pdf
2/15/2017 2:39 PM 96981 HĐ GTGT_0001907_VPP 365_335.900-636227663759901419.pdf
2/15/2017 2:39 PM 96981 HĐ GTGT_0001907_VPP 365_335.900-636227663788642401.pdf
9/14/2017 8:30 AM 391793 HĐ Hoa 17668-636409746490545256.pdf
9/6/2017 2:49 PM 367717 HĐ Hoa viếng ngày 04.09-636403061467172029.pdf
4/11/2017 6:10 PM 742550 HĐ KENH14-636275310128329266.pdf
4/11/2017 6:10 PM 742550 HĐ KENH14-636275310300359680.pdf
6/9/2017 3:01 PM 1055207 HĐ KT SK-636326172945290801.pdf
6/13/2017 1:46 PM 1150994 HĐ KT-636329583748642279.pdf
4/13/2017 11:45 AM 2788842 HĐ Nhiên Liệu T3.17-636276807100631058.pdf
1/16/2017 9:44 AM 269128 HĐ T1.2017 Cty Phu Nhuan - 129 NTT-636201566978087075.pdf
1/16/2017 9:44 AM 269128 HĐ T1.2017 Cty Phú Nhuận - 129 NTT-636201566658484952.pdf
8/16/2017 12:03 PM 307063 HĐ Taxi T.6-636384818223043937.pdf
10/11/2017 4:03 PM 1932598 HĐ THUAN PHAT-636433346201093368.pdf
10/11/2017 4:04 PM 1932598 HĐ THUAN PHAT-636433346883319595.pdf
10/11/2017 4:06 PM 1932598 HĐ THUAN PHAT-636433348015335912.pdf
10/11/2017 4:08 PM 1932598 HĐ THUAN PHAT-636433349251196768.pdf
11/1/2017 11:41 AM 716049 HĐ tiếp khách_IHT-636451332849576620.PDF
8/1/2017 6:24 PM 307732 HĐ VAT 0038264 và bảng kê chi tiết_Sushi Bar-636372086494012367.PDF
8/1/2017 9:59 AM 212808 HĐ VAT_Chi phí khách sạn Liberty-636371783577364866.PDF
1/5/2017 5:42 PM 1544293 HĐ VIETRAVEL NGUYỄN THỊ THÊM-636192349313717082.pdf
8/16/2017 2:28 PM 398138 HĐ VIOP - GTC-636384904840833908.pdf
4/11/2017 5:52 PM 1521847 HĐ VNEXPRESS-636275299256349170.pdf
8/18/2017 11:52 AM 316354 HĐ Vân Long - 163-636386539710312263.pdf
8/18/2017 11:29 AM 323494 HĐ Vân Long -162-636386525788223773.pdf
9/13/2017 11:15 AM 2272439 HĐ xăng T.8-636408981024968997.pdf
8/30/2017 10:57 AM 2156401 HĐ xăng tạm ứng 23.08-636396874363581588.pdf
4/11/2017 6:27 PM 286074 HĐ YAN-636275320463799307.pdf
9/7/2017 10:48 AM 662377 HĐ Yuki T.8-636403781032666052.pdf
10/3/2017 8:22 AM 849537 HĐ Yuki T9-636426157384764818.pdf
4/11/2017 6:20 PM 1617748 HĐ ZING-636275316189140278.pdf
9/19/2017 9:19 AM 587415 HĐ điện LMX 6-7-8-636414095567160289.pdf
1/18/2017 5:14 PM 554556 HĐ đợt 1 và BBĐC hóa đơn-636203564569604828.pdf
1/18/2017 5:14 PM 328691 HĐ đợt 2-636203564569614839.pdf
10/4/2017 10:32 AM 429150 HĐ_13.5tr-636427099449181652.pdf
10/5/2017 11:25 AM 429150 HĐ_13.5tr-636427995501639378.pdf
2/15/2017 2:39 PM 63521 HĐ_Dấu mộc tên_70.000-636227663759901419.pdf
2/15/2017 2:39 PM 63521 HĐ_Dấu mộc tên_70.000-636227663788642401.pdf
1/13/2017 11:08 AM 917696 HĐDV tiết mục mở màn lễ tổng kết-636199024984242838.pdf
1/13/2017 11:08 AM 917696 HĐDV tiết mục mở màn lễ tổng kết-636199024985649272.pdf
1/24/2017 2:07 PM 917696 HĐDV tiết mục mở màn lễ tổng kết-636208636713519188.pdf
1/24/2017 2:39 PM 917696 HĐDV tiết mục mở màn lễ tổng kết-636208655638433895.pdf
11/7/2017 2:36 PM 1040760 Họp giao ban 31.1117-636456621931353442.pdf
8/25/2017 1:44 PM 1841492 hồ sơ chi phí công tác Hà nội-636392654412183449.pdf
11/8/2017 8:14 AM 5650969 Hồ sơ quyết toán tạm ứng vận chuyển gỗ-636457256500305363.pdf
1/12/2017 11:05 AM 271032 Hồ sơ thanh toán F&B-636198159284481005.pdf
1/12/2017 12:10 PM 271032 Hồ sơ thanh toán F&B-636198198090602821.pdf
2/22/2017 11:17 AM 6243322 Hồ sơ thanh toán tháng 01.2017 Cty Cường Thịnh Đạt-636233590755826151.pdf
2/10/2017 9:01 AM 4347555 Hồ sơ thanh toán tháng 01.2017 shoring lớp 1 Cty Tùng Linh-636223140716735737.pdf
6/2/2017 4:30 PM 2565120 hồ sơ thanh toán-636320178044685218.PDF
1/12/2017 10:49 AM 2138892 Hồ sơ Trang trí Tết PVC và XLHN-636198149500160909.pdf
11/24/2017 10:38 AM 3275464 Hồ sơ ĐNTT đợt 1 Quảng cáo Hoàng vv Thi công hàng rào.-636471166969947164.pdf
11/24/2017 10:38 AM 3275464 Hồ sơ ĐNTT đợt 1 Quảng cáo Hoàng vv Thi công hàng rào.-636471167383169353.pdf
4/8/2017 10:49 AM 3137587 Hồng Ngọc-tờ trình đề xuất chuyển nhượng căn hộ B.07G dự án I-Home PVC 30-03-2017-636272453881438804.pdf
3/31/2017 3:28 PM 936713 HỢP ĐỒNG THUÊ XE - 30.03.2017-636265708811514620.pdf
3/31/2017 3:28 PM 936713 HỢP ĐỒNG THUÊ XE - 30.03.2017-636265708897897581.pdf
3/31/2017 3:28 PM 936713 HỢP ĐỒNG THUÊ XE - 30.03.2017-636265709018157819.pdf
3/31/2017 3:28 PM 936713 HỢP ĐỒNG THUÊ XE - 30.03.2017-636265709048416914.pdf
3/14/2017 9:47 AM 948325 Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá + Giấy yêu cầu thẩm định giá-636250816373334822.pdf
7/10/2017 10:02 AM 935169 Hợp đồng kinh tế ALCARE 08.07.2017-636352777574119397.pdf
7/10/2017 10:03 AM 935169 Hợp đồng kinh tế ALCARE 08.07.2017-636352778382243368.pdf
7/10/2017 10:04 AM 935169 Hợp đồng kinh tế ALCARE 08.07.2017-636352778439186356.pdf
7/17/2017 10:38 AM 935169 Hợp đồng kinh tế ALCARE 08.07.2017-636358846944584105.pdf
7/5/2017 1:07 PM 805200 Hợp đồng thi công cổng vòm-636348568437001976.PDF
7/5/2017 1:08 PM 805200 Hợp đồng thi công cổng vòm-636348569069705386.PDF
7/5/2017 2:26 PM 805200 Hợp đồng thi công cổng vòm-636348615711917869.PDF
7/5/2017 2:27 PM 805200 Hợp đồng thi công cổng vòm-636348616743102487.PDF
3/25/2017 9:45 AM 606919 I-HOME - HOA DON TIEN NUOC 17.02 - 17.03.2017-636260319573144391.pdf
5/11/2017 12:07 PM 4672295 I-HOME THÁNG 4-636301012206599026.pdf
10/17/2017 5:12 PM 980322 IBIS HÀ ĐÔ T10-636438571300229233.pdf
10/17/2017 5:07 PM 965156 IBIS HÀ ĐÔ T9-636438568781589294.pdf
11/10/2017 10:30 AM 5577165 IFD - INVOICE - 092017-636459066099866875.pdf
11/10/2017 10:37 AM 5577165 IFD - INVOICE - 092017-636459070705833733.pdf
11/10/2017 10:46 AM 3314298 IFD - INVOICE - SOILBUILD 27102017-636459075703221866.pdf
11/13/2017 11:52 AM 291105 IFD(GIAO) - TT - Thuong IFD - 20171113-636461707271020334.pdf
1/5/2017 4:23 PM 526621 IH 1-636192301991668553.JPG
1/6/2017 11:47 AM 526621 IH 1-636193000203465678.JPG
1/5/2017 4:23 PM 562634 IH 2-636192301991678560.JPG
1/6/2017 11:47 AM 562634 IH 2-636193000203475681.JPG
6/27/2017 9:21 AM 132428 IHOME - GIAU BAO TIEN NUOC KY 05.2017-636341521069902159.pdf
6/26/2017 1:28 PM 132335 IHOME - GIAY BAO TIEN NUOC KY 06-2017 TU NGAY 1905 DEN NGAY 1906-636340805396567141.pdf
6/26/2017 1:25 PM 135027 IHOME - GIAY BAO TIEN NUOC KY 06-2017-636340803313385887.pdf
7/26/2017 11:48 AM 192613 IHOME - GIAY BAO TIEN NUOC KY 07.2017-636366665113975451.pdf
8/28/2017 4:58 PM 192613 IHOME - GIAY BAO TIEN NUOC KY 07.2017-636395363150989571.pdf
5/10/2017 5:34 PM 424447 IHOME - HK KY 6.2017-636300344651911765.pdf
8/28/2017 4:58 PM 236754 IHOME - HOA DON TIEN NUOC KY 07.2017-636395363151119695.pdf
6/26/2017 8:51 AM 129850 IHOME - TIEN DIEN KY 8.2017-636340639083261032.pdf
6/15/2017 2:41 PM 129251 IHOME - TIEN DIEN NGAY 15.06.2017-636331344973047991.pdf
5/5/2017 10:38 AM 266617 IHOME- GAIY BAO NUOC KY34-636295775172903398.pdf
4/19/2017 2:48 PM 306920 IHOME- HD TIEN DIEN KY 4.2017-636282100853761367.pdf
7/28/2017 3:27 PM 309654 Ihome-636368524434722591.pdf
6/7/2017 3:15 PM 347530 IHOME-GIAY BAO TIEN DIEN KY 07-2017-636324453063082969.pdf
5/18/2017 8:14 AM 178132 IHOME-GIAY BAO TIEN DIEN KY 6-2017 TU NGAY 05.05 - 15.05-636306920722532961.pdf
5/30/2017 3:12 PM 178132 IHOME-GIAY BAO TIEN DIEN KY 6-2017 TU NGAY 05.05 - 15.05-636317539665182497.pdf
5/13/2017 11:52 AM 1352811 IHOME-HD SO 102-17 THI CONG LAN CAN KINH HO BOI 08.05.2017-636302731293756506.pdf
5/13/2017 11:53 AM 1352811 IHOME-HD SO 102-17 THI CONG LAN CAN KINH HO BOI 08.05.2017-636302731955325110.pdf
4/17/2017 10:01 AM 408404 IHOME-HOA DON GTGT TIEN DIEN-636274150522423874-636280200712426590.pdf
4/10/2017 9:57 AM 408404 IHOME-HOA DON GTGT TIEN DIEN-636274150522423874.pdf
1/12/2017 2:14 PM 267762 IHT- DE XUAT CHI PHI VAN NGHE 12012017-636198272431769057.pdf
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217293906556583.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294027276482.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294046211022.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294053170794.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294058666769.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294058826922.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294062191163.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294067726771.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294070905102.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294077502395.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294081801940.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294086056305.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294092872426.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294117808896.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294121078350.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294122769118.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294127139262.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294128009587.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294130260711.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294140672578.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294141891082.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294143052441.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294147487039.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294158553038.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294159103821.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294161288323.xlsx
2/3/2017 2:36 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294165705059.xlsx
2/3/2017 2:37 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294312040991.xlsx
2/3/2017 2:37 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294316097038.xlsx
2/3/2017 2:37 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294319731392.xlsx
2/3/2017 2:37 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294323577500.xlsx
2/3/2017 2:37 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294327507630.xlsx
2/3/2017 2:37 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294328033678.xlsx
2/3/2017 2:37 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294331279949.xlsx
2/3/2017 2:37 PM 10229 IHT-BANG LIET KE VAT PHAM CUNG KHAI TRUONG 2017-636217294333286786.xlsx
1/14/2017 8:47 AM 660130 IMG_0005-636199804578697138.pdf
1/14/2017 8:39 AM 681075 IMG_0006-636199799991455958.pdf
12/18/2017 9:38 AM 1656796 IMG_0573-636491866874744457.jpg
12/18/2017 9:38 AM 1538569 IMG_0574-636491866874900474.jpg
12/18/2017 9:38 AM 1523489 IMG_0575-636491866875056959.jpg
12/18/2017 9:38 AM 1535610 IMG_0576-636491866875056959.jpg
12/18/2017 9:38 AM 1559387 IMG_0577-636491866875213208.jpg
8/18/2017 1:58 PM 2097785 IMG_0589 (1)-636386615058663757.jpg
8/18/2017 3:00 PM 2097785 IMG_0589 (1)-636386652544436067.jpg
8/18/2017 1:58 PM 2774716 IMG_0590-636386615058743829.jpg
8/18/2017 3:00 PM 2774716 IMG_0590-636386652544546169.jpg
4/26/2017 10:28 AM 117121 IMG_20170426_102438-636287993012968362.jpg
7/14/2017 11:49 AM 1858645 IMG_20170629_0001-636356297517103823.pdf
2/10/2017 11:51 AM 5955813 IMG_2441-636223242885457406.JPG
2/24/2017 10:59 AM 5955813 IMG_2441-636235307524913274.JPG
7/18/2017 11:15 AM 1771718 IMG_6470[1]-636359733167280124.JPG
7/19/2017 11:29 AM 1797341 IMG_6474[1]-636360605862558466.JPG
7/19/2017 11:29 AM 1797341 IMG_6474[1]-636360605957956812.JPG
7/19/2017 11:33 AM 1797341 IMG_6474[1]-636360607884055892.JPG
7/19/2017 11:59 AM 1827375 IMG_6475[1]-636360623894123563.JPG
7/24/2017 1:39 PM 1934727 IMG_6495[1]-636365003853429305.JPG
7/24/2017 1:59 PM 1915958 IMG_6498[1]-636365015899550848.JPG
7/24/2017 2:04 PM 1881888 IMG_6499[1]-636365018744554558.JPG
7/24/2017 2:07 PM 1900176 IMG_6500[1]-636365020504721130.JPG
7/24/2017 2:11 PM 1947332 IMG_6501[1]-636365023064737091.JPG
7/24/2017 2:12 PM 1947332 IMG_6501[1]-636365023433689720.JPG
7/24/2017 2:12 PM 1947332 IMG_6501[1]-636365023677583019.JPG
7/24/2017 4:18 PM 1875303 IMG_6502[1]-636365098906711584.JPG
7/24/2017 4:24 PM 1921082 IMG_6503[1]-636365102406936855.JPG
7/26/2017 2:55 PM 1668506 IMG_6523[1]-636366777466806483.JPG
7/26/2017 2:56 PM 1668506 IMG_6523[1]-636366777899239920.JPG
7/26/2017 3:28 PM 1873606 IMG_6524[1]-636366797287837527.JPG
7/26/2017 3:34 PM 1853583 IMG_6525[1]-636366800697606545.JPG
7/28/2017 10:29 AM 1741926 IMG_6541[1]-636368345948285417.JPG
8/2/2017 12:21 PM 1732252 IMG_6612[1]-636372732658808807.JPG
8/2/2017 2:38 PM 2068508 IMG_6613[1]-636372814957297374.JPG
8/9/2017 9:25 AM 1706963 IMG_6663[1]-636378675193872915.JPG
8/19/2017 11:33 AM 1923789 IMG_6694[1]-636387392278086470.JPG
8/19/2017 11:40 AM 1923789 IMG_6694[1]-636387396055462502.JPG
7/18/2017 10:22 AM 1663395 in quyet toan-636359701447750396.pdf
5/30/2017 9:21 AM 2843415 Invioce_BDS-636317329192715766.JPG
5/30/2017 9:18 AM 2758037 Invioce_C&T 2-636317327207433570.JPG
5/30/2017 9:18 AM 2798495 Invioce_C&T-636317327207453600.JPG
5/30/2017 9:15 AM 2673020 Invioce_RH-636317325280497311.JPG
5/13/2017 1:37 PM 2645293 Invoice_ C&T 3-636302794474990666.JPG
4/8/2017 9:57 AM 2571360 Invoice_BDS 2-636272422462387518.JPG
4/8/2017 11:21 AM 2568244 Invoice_BDS 2-636272473047235322.JPG
4/19/2017 10:58 AM 2568244 Invoice_BDS 2-636281963266684389.JPG
4/8/2017 9:57 AM 2429717 Invoice_BDS-636272422462417596.JPG
4/8/2017 11:21 AM 2302242 Invoice_BDS-636272473047265253.JPG
4/19/2017 10:58 AM 2302242 Invoice_BDS-636281963266714422.JPG
4/26/2017 5:54 PM 2634601 Invoice_BDS-636288260403563265.JPG
5/13/2017 1:26 PM 2675452 Invoice_BDS-636302788109833652.JPG
6/7/2017 4:24 PM 2868474 Invoice_BDS-636324494862677135.JPG
6/12/2017 4:42 PM 2868474 Invoice_BDS-636328825254531635.JPG
6/22/2017 1:37 PM 2943604 Invoice_BDS-636337354234346402.JPG
5/13/2017 1:37 PM 2964782 Invoice_C&T 1-636302794475020727.JPG
6/7/2017 4:27 PM 2806403 Invoice_C&T-636324496648125421.JPG
6/12/2017 4:44 PM 2806403 Invoice_C&T-636328826812603864.JPG
6/22/2017 1:39 PM 2458814 Invoice_C&T-636337355751971825.JPG
5/13/2017 1:37 PM 2836912 Invoice_C&T2-636302794475050765.JPG
6/7/2017 4:27 PM 2446988 Invoice_C&T2-636324496648155450.JPG
6/12/2017 4:44 PM 2446988 Invoice_C&T2-636328826812633898.JPG
6/7/2017 4:27 PM 2793414 Invoice_C&T3-636324496648185492.JPG
6/12/2017 4:44 PM 2793414 Invoice_C&T3-636328826812663923.JPG
4/8/2017 10:10 AM 2571360 Invoice_CT 2-636272430148685763.JPG
4/8/2017 10:18 AM 2571360 Invoice_CT 2-636272435085475790.JPG
4/19/2017 11:10 AM 2571360 Invoice_CT 2-636281970515020199.JPG
4/8/2017 10:10 AM 2429717 Invoice_CT-636272430148715792.JPG
4/8/2017 10:18 AM 2429717 Invoice_CT-636272435085505818.JPG
4/19/2017 11:10 AM 2429717 Invoice_CT-636281970515050210.JPG
4/26/2017 5:59 PM 2879799 Invoice_CT1-636288263455934387.JPG
4/26/2017 5:59 PM 2530190 Invoice_CT2-636288263455964407.jpg
4/8/2017 10:01 AM 2661064 Invoice_RH-636272424723264107.JPG
4/8/2017 10:16 AM 2661064 Invoice_RH-636272433868143157.JPG
4/19/2017 11:06 AM 2661064 Invoice_RH-636281968120895299.JPG
4/26/2017 5:57 PM 2611424 Invoice_RH-636288262252789791.jpg
5/13/2017 1:22 PM 2665671 Invoice_RH-636302785678569987.JPG
6/7/2017 3:54 PM 2735330 Invoice_RH-636324476589098693.JPG
6/12/2017 4:46 PM 2735330 Invoice_RH-636328828153210525.JPG
6/22/2017 1:37 PM 2842261 Invoice_RH-636337354667742013.JPG
2/15/2017 2:53 PM 704475 JSAM - Invoice 1 revised-636227672310504445.pdf
2/6/2017 11:07 AM 339035 JSAM - Invoice 1-636219760212385338.pdf
2/6/2017 11:07 AM 4891268 JSAM Quotation - Draft 1-636219760212385338.pdf
2/15/2017 8:35 AM 139776 k hoch thc tp tt nghhip nm 2015 khoa qun tr- chinh thuc-636227445058310000.doc
12/17/2016 9:45 AM 15914 Ke hoach cong viec thang-636175647473546177.xlsx
9/29/2017 4:18 PM 376828 Khen thưởng I Home-636422986820441923.pdf
9/30/2017 10:29 AM 237223 Khen thưởng Leman NĐC-636423641893651156.pdf
3/23/2017 10:07 AM 740352 KL dot 02-636258604454650588.xls
5/10/2017 5:50 PM 190856 Ky 3 thang 4-2017-636300354009224788.pdf
1/13/2017 9:32 AM 169500 LE PHI DKDN&CONG BO_SO KH&DT-636198967612303020.pdf
3/1/2017 2:35 PM 331604 LEMAN (3)-636239757514106830.pdf
3/1/2017 2:35 PM 331604 LEMAN (3)-636239757542022840.pdf
1/5/2017 9:29 AM 213472 Lemangolf-Liemnt-161221-DNTT-phe duyet thanh toan tam ung 200tr-TrungHoaiNam-636192053658067424.pdf
5/9/2017 8:41 AM 691133 Lê Thanh Trúc - TT.Marketing plan phát triển thương hiệu I-Home - 10.02.2017-636299160871377487.pdf
5/18/2017 4:02 PM 691133 Lê Thanh Trúc - TT.Marketing plan phát triển thương hiệu I-Home - 10.02.2017-636307201411549824.pdf
4/18/2017 2:25 PM 699581 Lương Quỳnh Trang - TT.CT MKT cho DA C.T Plaza đầu năm 2017 - 25.02.2017-636281223265390573.pdf
4/18/2017 2:34 PM 699581 Lương Quỳnh Trang - TT.CT MKT cho DA C.T Plaza đầu năm 2017 - 25.02.2017-636281228722314611.pdf
5/9/2017 8:41 AM 699581 Lương Quỳnh Trang - TT.CT MKT cho DA C.T Plaza đầu năm 2017 - 25.02.2017-636299161060893019.pdf
5/12/2017 5:08 PM 699581 Lương Quỳnh Trang - TT.CT MKT cho DA C.T Plaza đầu năm 2017 - 25.02.2017-636302056815593274.pdf
8/7/2017 10:43 AM 115873 Malay AirBnB 600RM-636376994103970616.pdf
8/7/2017 10:43 AM 188157 Malay Chi Phi Tiep Khach 244.55RM-636376994103970616.pdf
8/7/2017 10:43 AM 244932 Malay Ve Tau Dien 450RM-636376994103980312.pdf
2/15/2017 8:35 AM 21504 Maubaocao-636227445058320000.doc
2/15/2017 8:35 AM 247808 Maubaocao-thuc-tap-636227445058320000.doc
10/22/2019 10:11 AM 20088 MS-XACNHANTHUTIEN-82873.docx
10/31/2019 1:54 PM 109026 MS-XACNHANTHUTIEN-85525.docx
10/6/2017 3:38 PM 1217860 Mua Card điện thoại Leman Team-636429011024768851.pdf
1/11/2017 10:52 AM 414135 Máy in cho BOD-636197287353090818.pdf
1/11/2017 10:53 AM 511843 Máy lap trinh-636197288320084884.pdf
3/10/2017 4:42 PM 8593682 nam phuong 10tr-636247609563412978.pdf
1/11/2017 5:03 PM 248697 Ngoc- ĐNTT thu chi chuyen nhuong Vo Nhu Lan can B4-05-636197509807164697.pdf
4/21/2017 10:27 AM 5387470 Ngoc- ĐỀ XUẤT ĐƯỢC BOD THUẬN DUYỆT GẤP-20.04.17-636283672390361495.pdf
7/4/2017 5:32 PM 593685 Nguyệt - DNTT tiền Bảo hiểm Quý I, II.2017-636347863536679112.PDF
7/5/2017 3:13 PM 647507 Ngân sách HD Tháng 6.2017-636348644087553124.PDF
5/8/2017 11:28 AM 969621 nhap dau ngay 15.04 nam 2017-636298396869859772.PDF
12/15/2016 10:55 AM 80896 NLCD- MAU BANG TONG HOP RANKING-636173961397906177.XLS
12/17/2016 9:13 AM 80896 NLCD- MAU BANG TONG HOP RANKING-636175628291976177.XLS
12/13/2016 4:18 PM 314368 NLCD- Phieu danh gia thang-636172427229476177.xls
12/17/2016 9:13 AM 314368 NLCD- Phieu danh gia thang-636175628291956177.xls
8/12/2017 9:05 AM 312681 Nop CTVND-636381255341046709.pdf
8/10/2017 11:02 AM 1299280 nop voucher-636379597509468069.pdf
8/10/2017 11:18 AM 1299280 nop voucher-636379606855612814.pdf
1/9/2017 2:01 PM 47137 NTTH_Thanh toan goc + lai khoan vay mua xe tai Eximbank thang 01 2017 (su dung)-636195673022792572.xlsx
3/2/2017 5:34 PM 91648 nắp thăm-636240728682413944.doc
2/24/2017 11:01 AM 141110 P. MKT_ Đề nghị thanh toán đợt 3_Trang trí Tết PVC-636235308703083777.pdf
2/24/2017 11:05 AM 149876 P. MKT_Đề nghị thanh toán đợt 3_Trang trí Tết XLHN-636235311130938834.pdf
2/24/2017 11:16 AM 122416 P. MKT_Đề nghị thanh toán trang trí Tết Leman-636235318037709884.pdf
1/4/2017 4:52 PM 1103412 P_20170103_141725 - Copy-636191455701866536.jpg
1/4/2017 12:10 PM 1103412 P_20170103_141725-636191286098736349.jpg
1/4/2017 12:10 PM 1103412 P_20170103_141725-636191286139670998.jpg
1/4/2017 12:10 PM 1103412 P_20170103_141725-636191286148774019.jpg
1/4/2017 12:10 PM 1103412 P_20170103_141725-636191286148935446.jpg
1/4/2017 12:10 PM 1103412 P_20170103_141725-636191286152621094.jpg
1/4/2017 12:10 PM 1103412 P_20170103_141725-636191286154542912.jpg
1/4/2017 12:13 PM 1103412 P_20170103_141725-636191287893964570.jpg
1/4/2017 12:13 PM 1103412 P_20170103_141725-636191288186539127.jpg
1/4/2017 12:13 PM 1103412 P_20170103_141725-636191288197473392.jpg
1/4/2017 12:13 PM 1103412 P_20170103_141725-636191288199978986.jpg
1/4/2017 12:13 PM 1103412 P_20170103_141725-636191288202204718.jpg
1/4/2017 12:13 PM 1103412 P_20170103_141725-636191288202896948.jpg
1/4/2017 12:13 PM 1103412 P_20170103_141725-636191288203740767.jpg
1/4/2017 12:19 PM 1103412 P_20170103_141725-636191291616345395.jpg
1/4/2017 4:30 PM 1103412 P_20170103_141725-636191442270993838.jpg
1/4/2017 4:34 PM 1103412 P_20170103_141725-636191444628198227.jpg
1/4/2017 4:36 PM 1103412 P_20170103_141725-636191445861164384.jpg
1/4/2017 4:38 PM 1103412 P_20170103_141725-636191447037052149.jpg
1/4/2017 4:41 PM 1103412 P_20170103_141725-636191449101606546.jpg
1/4/2017 4:41 PM 1103412 P_20170103_141725-636191449137940226.jpg
1/4/2017 4:43 PM 1103412 P_20170103_141725-636191450377919684.jpg
1/4/2017 4:45 PM 1103412 P_20170103_141725-636191451476751406.jpg
1/4/2017 4:50 PM 1103412 P_20170103_141725-636191454029132642.jpg
1/4/2017 4:51 PM 1103412 P_20170103_141725-636191454964743556.jpg
1/5/2017 9:12 AM 1103412 P_20170103_141725-636192043335937267.jpg
1/4/2017 4:52 PM 1141465 P_20170103_141740 - Copy-636191455701886543.jpg
1/4/2017 12:10 PM 1141465 P_20170103_141740-636191286098755306.jpg
1/4/2017 12:13 PM 1141465 P_20170103_141740-636191287893974055.jpg
1/4/2017 12:13 PM 1141465 P_20170103_141740-636191288186548616.jpg
1/4/2017 12:13 PM 1141465 P_20170103_141740-636191288197482881.jpg
1/4/2017 12:19 PM 1141465 P_20170103_141740-636191291616365340.jpg
1/4/2017 4:34 PM 1141465 P_20170103_141740-636191444628218474.jpg
1/4/2017 4:36 PM 1141465 P_20170103_141740-636191445861184411.jpg
1/4/2017 4:38 PM 1141465 P_20170103_141740-636191447037062153.jpg
1/4/2017 4:41 PM 1141465 P_20170103_141740-636191449101616554.jpg
1/4/2017 4:41 PM 1141465 P_20170103_141740-636191449137960247.jpg
1/4/2017 4:43 PM 1141465 P_20170103_141740-636191450377939696.jpg
1/4/2017 4:45 PM 1141465 P_20170103_141740-636191451476771418.jpg
1/4/2017 4:50 PM 1141465 P_20170103_141740-636191454029152658.jpg
1/4/2017 4:51 PM 1141465 P_20170103_141740-636191454964753555.jpg
1/5/2017 9:12 AM 1141465 P_20170103_141740-636192043335967296.jpg
8/14/2017 11:40 AM 2285869 PCT - HĐ KSĐC DA QUẬN 1 -QUẬN 5 - 17 07 21-636383076016634102.pdf
8/14/2017 11:40 AM 2285869 PCT - HĐ KSĐC DA QUẬN 1 -QUẬN 5 - 17 07 21-636383076481414957.pdf
8/14/2017 11:40 AM 2285869 PCT - HĐ KSĐC DA QUẬN 1 -QUẬN 5 - 17 07 21-636383076550788791.pdf
11/8/2017 4:49 PM 427433 PDX Chi phi cong tac Ha Noi - approved-636457565827388342.pdf
12/4/2017 3:24 PM 226408 Phe duyet_Thuong do thu hoi cong no Nha Ng V Troi-636479978693875566.pdf
8/25/2017 10:31 AM 281504 Phieu dang ky timviecnhanh-636392538649176098.pdf
2/28/2017 8:54 AM 39924 PHIEU DE XUAT DINH PHI-29.08.2016-636238688665126401.pdf
4/14/2017 10:47 AM 39924 PHIEU DE XUAT DINH PHI-29.08.2016-636277636479746738.pdf
4/14/2017 10:47 AM 39924 PHIEU DE XUAT DINH PHI-29.08.2016-636277636651515672.pdf
3/7/2017 3:34 PM 307577 Phieu de xuat làm bảng thông tin, hình ảnh Happy Day của cư dân Léman-636244976970407614.pdf
1/13/2017 9:32 AM 157309 PHIEU THU GIAY UQ_VPCC-636198967612313028.pdf
3/31/2017 3:28 PM 847103 PHIẾU ĐỀ XUẤT THUÊ XE - NGÀY 10.03.2017-636265708811534637.pdf
3/31/2017 3:28 PM 847103 PHIẾU ĐỀ XUẤT THUÊ XE - NGÀY 10.03.2017-636265708897907576.pdf
3/31/2017 3:28 PM 847103 PHIẾU ĐỀ XUẤT THUÊ XE - NGÀY 10.03.2017-636265709018167863.pdf
3/31/2017 3:28 PM 847103 PHIẾU ĐỀ XUẤT THUÊ XE - NGÀY 10.03.2017-636265709048426918.pdf
4/10/2017 11:48 AM 596917 Phiếu báo giá + Biên bản sự việc-636274217238077913.pdf
6/6/2017 12:20 PM 661508 Phiếu tạm ứng Định phí tháng 6.2017-636323484108395749.JPG
2/22/2017 12:14 PM 179328 Phiếu tạm ứng-636233624671635759.pdf
4/4/2017 11:17 AM 513512 phiếu đề xuất thay bình xe 50z - 7368 ngày 04.04.2017-636269014444761395.pdf
4/10/2017 10:11 AM 319155 Phiếu đề xuất-636274158880167954.pdf
4/10/2017 10:18 AM 319155 Phiếu đề xuất-636274163303553564.pdf
3/28/2017 10:08 AM 670720 Phong KT dien B1-636262925301338707.xls
3/10/2017 1:52 PM 564806 Phu luc 05 - 20N-636247507596384627.pdf
3/10/2017 1:47 PM 596068 Phu luc 06 - 20A-636247504649736879.pdf
4/10/2017 10:37 AM 465207 PHU LUC HOP DONG TU VAN DICH VU THAM DINH GIA SO 76-10.04.2017-636274174468432352.pdf
8/23/2017 3:54 PM 962941 phuluc03 thue nha da ky-636391004837511882.pdf
8/23/2017 3:55 PM 962941 phuluc03 thue nha da ky-636391005515649913.pdf
8/23/2017 4:03 PM 962941 phuluc03 thue nha da ky-636391010269457040.pdf
8/24/2017 3:03 PM 962941 phuluc03 thue nha da ky-636391837927845766.pdf
8/24/2017 3:08 PM 962941 phuluc03 thue nha da ky-636391841034463644.pdf
8/25/2017 8:54 AM 962941 phuluc03 thue nha da ky-636392480943221305.pdf
8/16/2017 11:11 AM 120622 phí công tác Hà nội-636384786751624090.pdf
9/29/2017 6:08 PM 1040580 Phúc lợi Ms. Như Tính-636423053210270481.pdf
5/29/2017 11:20 AM 677888 PL 10 - QUYET TOAN-636316536043231393.xls
2/17/2017 11:33 AM 584155 PL 5 HD CAN 18M VO TIEN HUY LEMAN-636229280311541341.pdf
1/13/2017 9:32 AM 688978 PLDT_GIAY CHUNG NHAN DKDN CTY C.T GILIMEX-05.01.2017 (Lan 1)-636198967612313028.pdf
5/23/2017 9:53 AM 1058214 PNK22.05.2017-636311299821613096.pdf
4/21/2017 2:51 PM 360850 pp-636283830680000944.pdf
4/21/2017 2:55 PM 360850 pp-636283833281142999.pdf
3/9/2017 8:34 PM 51215 Pro-forma_CT group 14 - 17 Mar, 17(1)-636246884649751436.pdf
2/15/2017 2:39 PM 140133 PX Kho_VPP 365_335.900-636227663759911431.pdf
2/15/2017 2:39 PM 140133 PX Kho_VPP 365_335.900-636227663788652416.pdf
3/3/2017 3:19 PM 685537 QD150 TBC 280217-636241511784808997.pdf
6/6/2017 12:06 PM 399818 QT Ngan sach hoat dong T5.2017-636323475720209731.JPG
6/6/2017 12:06 PM 485199 QT Ngan sach hoat dong T5.20170001-636323475720199722.JPG
7/11/2017 9:37 AM 244073 QT Tạm ứng 12tr0002-636353626323037386.PDF
5/5/2017 10:00 AM 684759 qtns t40001-636295752572141726.JPG
5/5/2017 10:12 AM 684759 qtns t40001-636295759489782109.JPG
11/6/2017 2:29 PM 502300 QTNS Thang 10.2017-636455753896131371.PDF
3/13/2017 11:22 AM 662653 QTNS thang 2.20170001-636250009590149372.JPG
8/3/2017 1:36 PM 2106477 QTTU - ihome-636373642090942121.pdf
5/16/2017 3:02 PM 1359533 QTTU CHI PHI DAT HOA CHUC TET-636305437279783617.pdf
5/16/2017 3:42 PM 3588193 QTTU CHI PHI DAT HOA SINH NHAT T12.T1 T2-636305461412563093.pdf
5/6/2017 12:10 PM 1008482 QTTU CHI PHI DAT HOA SN TANG BAC TRONG-636296694024736709.pdf
5/6/2017 12:10 PM 1008482 QTTU CHI PHI DAT HOA SN TANG BAC TRONG-636296694143108011.pdf
5/6/2017 11:35 AM 5410593 QTTU CHI PHI DAT HOA T3 T4-636296673404017005.pdf
5/6/2017 11:46 AM 5410593 QTTU CHI PHI DAT HOA T3 T4-636296680169402794.pdf
7/3/2017 7:51 AM 91956 Quyet toan 28 - 6 - 2017-636346650957171920.xlsx
7/3/2017 7:51 AM 91956 Quyet toan 28 - 6 - 2017-636346651112681772.xlsx
2/17/2017 9:43 AM 429953 Quyet toan son nuoc 07.02.2017-636229214343563253.xlsx
3/11/2017 10:33 AM 35348 QUYET TOAN TAM UNG THANG 2 -2017-636248252097157006.xlsx
11/15/2017 2:52 PM 624312 Quyết toán Card Leman T.11.17-636463543599787151.pdf
11/8/2017 10:30 AM 343885 Quyết toán sửa xe 56S - 5739-636457338256537572.pdf
5/6/2017 12:25 PM 431844 Quyết toán tạm ứng chi phí đặt hoa sinh nhật bác Trọng-636296703254904474.pdf
5/6/2017 12:26 PM 431844 Quyết toán tạm ứng chi phí đặt hoa sinh nhật bác Trọng-636296703746578810.pdf
5/8/2017 3:54 PM 433500 Quyết toán tạm ứng chi phí đặt hoa sinh nhật tặng bác Trọng Hà Nội-636298556733996335.pdf
11/11/2017 12:44 PM 446229 quyết toán xe 56S - 5739-636460010500799620.pdf
11/7/2017 4:26 PM 446957 Quyết toán Đăng kiểm xe 56S - 4704-636456687817789406.pdf
1/5/2017 3:00 PM 1307648 quyết toán-636192252378366854.doc
1/5/2017 3:02 PM 1306624 quyết toán-636192253281530492.doc
1/5/2017 3:04 PM 1308672 quyết toán-636192254679566713.doc
1/5/2017 3:08 PM 1308672 quyết toán-636192257177935492.doc
1/5/2017 3:17 PM 1308160 quyết toán-636192262575415131.doc
7/4/2017 4:08 PM 173206 Quyết định Quyết toán thuế ( cuối cùng)-636347813267342092.PDF
2/15/2017 8:15 AM 22124 Report-636227433116330000.docx
3/22/2017 2:59 PM 117078 RH-636257915804187288.jpg
4/8/2017 10:01 AM 2451443 RH-636272424723294354.JPG
4/8/2017 10:16 AM 2451443 RH-636272433868173168.JPG
4/19/2017 11:06 AM 2451443 RH-636281968120925332.JPG
6/20/2017 10:36 AM 2110842 Scan Claim-636335517637580871.pdf
6/24/2017 11:15 AM 5416842 SCAN HO SO QUYET TOAN DA LMX 24-6-2017-636338997218448923.pdf
11/9/2017 9:33 PM 1303715 Screen Shot 2017-11-09 at 4.41.50 PM-636458600008096584.png
5/9/2017 1:43 PM 393596 SG Venice _ Hoa Don Yen-636299341943870264.pdf
8/7/2017 10:43 AM 327912 Sing Chi Phi An Uong 174.5-636376994103980312.pdf
8/7/2017 10:43 AM 153604 Sing Chi Phi Mua Qua EY 101.66-636376994103990316.pdf
8/7/2017 10:43 AM 492668 Sing Chi Phi Nghien Cuu Thi Truong 129.7-636376994104000319.pdf
8/7/2017 10:43 AM 833212 Sing Khach San 546.77-636376994104010359.pdf
3/31/2017 10:37 AM 1716233 SK - 20170103 HĐ CHO THUÊ HÀNG HÓA SỐ 1701 THUÊ 04 BỘ SÀN NÂNG (GONEDOLA) GIỮA SONG KHUÊ VÀ XUYÊN HÀ VIỆT-636265534737826014.pdf
3/31/2017 10:50 AM 1716233 SK - 20170103 HĐ CHO THUÊ HÀNG HÓA SỐ 1701 THUÊ 04 BỘ SÀN NÂNG (GONEDOLA) GIỮA SONG KHUÊ VÀ XUYÊN HÀ VIỆT-636265542228291865.pdf
3/31/2017 10:50 AM 1716233 SK - 20170103 HĐ CHO THUÊ HÀNG HÓA SỐ 1701 THUÊ 04 BỘ SÀN NÂNG (GONEDOLA) GIỮA SONG KHUÊ VÀ XUYÊN HÀ VIỆT-636265542297917691.pdf
3/31/2017 10:37 AM 440371 SK - 20170117 PLHĐ SỐ 01 THUÊ 05 BỘ SÀN TREO GONEDOLA GIỮA SONG KHUÊ VÀ XUYÊN HÀ VIỆT-636265534737856052.pdf
3/31/2017 10:50 AM 440371 SK - 20170117 PLHĐ SỐ 01 THUÊ 05 BỘ SÀN TREO GONEDOLA GIỮA SONG KHUÊ VÀ XUYÊN HÀ VIỆT-636265542228311654.pdf
3/31/2017 10:50 AM 440371 SK - 20170117 PLHĐ SỐ 01 THUÊ 05 BỘ SÀN TREO GONEDOLA GIỮA SONG KHUÊ VÀ XUYÊN HÀ VIỆT-636265542297937721.pdf
9/18/2017 3:13 PM 609908 SK 20170916 HĐ GIAO KHOÁN THI CÔNG SƠN NƯỚC PHÒNG KỸ THUẬT ĐIỆN HẦM B1 GIỮA SK VÀ PHAN VĂN NAM-636413443987551528.pdf
7/28/2017 3:50 PM 309120 SK-636368538338949802.pdf
3/7/2017 10:23 AM 431031 SO PHU _ HA THI THU HONG-636244790281742404.pdf
3/9/2017 1:40 PM 431031 SO PHU _ HA THI THU HONG-636246636544076453.pdf
4/7/2017 9:54 AM 375048 so phu-636271556820369139.pdf
7/28/2017 3:44 PM 624424 Song kHuê-636368534871842300.pdf
10/14/2017 1:52 PM 748280 Sửa xe 30526-636435859589611878.pdf
10/14/2017 1:57 PM 766695 Sửa xe 4704-636435862499018826.pdf
10/25/2017 1:46 PM 226222 Sửa xe 51A - 30526-636445359678511231.pdf
10/25/2017 1:47 PM 297672 Sửa xe 56S - 4704-636445360461077320.pdf
3/31/2017 3:32 PM 345842 TAM UNG DAT HOA SINH NHAT-636265711358570015.pdf
3/31/2017 3:32 PM 345842 TAM UNG DAT HOA SINH NHAT-636265711485417236.pdf
6/30/2017 3:25 PM 725877 tam ung dinh phi t562017-636344331492888189.pdf
3/8/2017 3:38 PM 360524 tam ung dinh phi thang 032017-636245842869026907.pdf
3/8/2017 3:38 PM 360524 tam ung dinh phi thang 032017-636245842994304013.pdf
1/10/2017 9:31 AM 52224 TAM UNG T1-2017-636196374794780754.doc
1/10/2017 12:13 PM 52224 TAM UNG T12-636196471895219389.doc
2/15/2017 11:33 AM 47616 Tam-ung-dinh-phi-thang-02.2017-5432b0b7-af43-493c-8ce3-e171b364966e-636227552113123545.doc
2/15/2017 11:36 AM 47616 Tam-ung-dinh-phi-thang-02.2017-5432b0b7-af43-493c-8ce3-e171b364966e-636227553662451492.doc
2/15/2017 11:36 AM 47616 Tam-ung-dinh-phi-thang-02.2017-5432b0b7-af43-493c-8ce3-e171b364966e-636227553682135341.doc
1/5/2017 9:54 AM 1395712 TAMUNG~1-636192068460975431.DOC
1/13/2017 1:40 PM 881960 TẠM ỨNG 70 TRIỆU HỖ TRỢ UBND UBMTTQ-636199116452412845.pdf
4/20/2017 10:06 AM 251754 TB khen thưởng Cao Long Khánh-636282795768397446.pdf
4/20/2017 10:30 AM 252281 TB khen thưởng Trịnh Lê Khánh Ngọc-636282810415735440.pdf
12/9/2017 8:59 AM 204969 TBAOPE090001320111122017373453528-636484067561049620.jpg
5/12/2017 9:20 AM 170855 TBAOPE13000220010152017357631637-636301776233826426.jpg
5/31/2017 10:46 AM 636252 TCB_C&T-636318243706116001.pdf
4/11/2017 11:59 AM 1173273 thang tien giay ve sinh thang 3.2017-636275087968693283.PDF
2/14/2017 9:13 AM 1565417 thang toan thang 01.2017-636226604000923479.PDF
1/11/2017 11:47 AM 1475835 thang toan thang 12.2016-636197320397080382.PDF
5/8/2017 12:26 PM 1791477 Thanh Pho loi _ Xac Nhan-636298432164215746.jpg
5/8/2017 12:26 PM 2264581 Thanh Pho Moi _ Bien Lai-636298432164236154.jpg
5/8/2017 12:26 PM 1925121 Thanh Pho Moi _ Bien Nhan-636298432164256002.jpg
5/13/2017 9:57 AM 447529 Thanh Pho Moi _ Tang Von _ Chu Truong-636302662277585160.png
5/13/2017 9:57 AM 2272003 Thanh Pho Moi _ Tang Von _ Hoa Don-636302662277595181.jpg
5/22/2017 10:00 AM 2366660 Thanh Pho Moi _ Thay DDPL _ Hoa don 2-636310440152220276.jpg
5/22/2017 10:00 AM 1737658 Thanh Pho Moi _ Thay doi DDPL _ Ket qua 2-636310440152270326.jpg
5/13/2017 9:57 AM 408038 Thanh Pho Moi _GPĐKKD-636302662277615193.pdf
5/23/2017 10:45 AM 725151 thanh toan ruou 1955-636311331102760885.pdf
3/10/2017 3:35 PM 2603922 thanh toan thang 2.2016-636247569227914417.PDF
6/8/2017 3:33 PM 1465358 thanh toan tien giay ve sinh thang 5.2017-636325328047810407.PDF
9/11/2017 10:38 AM 1417189 thanh toan tien giay ve sinh thang 8.2017-636407231367932574.pdf
8/3/2017 5:54 PM 1340147 thanh toán tiền giấy vê sinh tháng 7.2017-636373796839892172.PDF
11/15/2017 3:17 PM 2064917 thanh toán tiền giấy vệ sinh tháng 10.2017-636463558276057173.PDF
12/8/2017 11:20 AM 2290197 thanh toán tiền giấy vệ sinh tháng 11.2017-636483288157040510.PDF
7/8/2017 9:41 AM 2171502 thanh toán tiền giấy vệ sinh tháng 6.2017-636351037138756817.PDF
1/9/2017 3:42 PM 453722 Thay doi thong tin CT Phuong Nam (1)-636195733723258776.JPG
1/9/2017 3:42 PM 560186 Thay doi thong tin CT Phuong Nam (2)-636195733723268784.JPG
4/4/2017 10:33 AM 325164 THONG BAO GOC LAI LEMAN THANG 03 (1)-636268987859011597.pdf
4/4/2017 10:33 AM 325164 THONG BAO GOC LAI LEMAN THANG 03 (1)-636268987863715766.pdf
3/1/2017 2:39 PM 325164 THONG BAO GOC LAI LEMAN THANG 03-636239759858722783.pdf
3/1/2017 2:39 PM 325164 THONG BAO GOC LAI LEMAN THANG 03-636239759860484677.pdf
3/1/2017 2:44 PM 325164 THONG BAO GOC LAI LEMAN THANG 03-636239762839329101.pdf
4/4/2017 2:46 PM 284893 THONG BAO GOC LAI THANG 04 NAM 2017 - CT GROUP LE MAN-636269140158054829.pdf
4/4/2017 2:50 PM 284893 THONG BAO GOC LAI THANG 04 NAM 2017 - CT GROUP LE MAN-636269142248487214.pdf
11/16/2017 9:12 AM 115818 Thong bao lai T12-2017-636464203489408698.pdf
7/31/2017 3:00 PM 491133 Thong bao no thue TNCN-636371100261221973.PDF
7/24/2017 9:41 AM 521038 thuan duyet cay gon-636364860684750129.docx
2/21/2017 11:29 AM 1327042 THUONG BIEU DUONG DTHCN-636232733606156626.png
2/21/2017 1:46 PM 1327042 THUONG BIEU DUONG DTHCN-636232815715131813.png
2/21/2017 1:46 PM 1327042 THUONG BIEU DUONG DTHCN-636232815747912333.png
2/21/2017 1:50 PM 1327042 THUONG BIEU DUONG DTHCN-636232818529014280.png
6/23/2017 11:24 AM 147864 Thuận duyệt của BOD về Chi phí tiếp khách QT Thuế 1-636338138462536255.jpg
6/23/2017 11:24 AM 121858 Thuận duyệt của BOD về Chi phí tiếp khách QT Thuế-636338138462716173.jpg
12/12/2017 1:59 PM 96053 THÔNG BÁO LÃI BỔ SUNG-636486839464869764.pdf
2/9/2017 11:46 AM 65205 thưởng 1%-636222375662432904.jpg
3/2/2017 9:45 AM 4444693 tien cung tan nien 2017-636240447047979848.pdf
5/29/2017 3:22 PM 87647 TIEN NUOC KY 5-2017-636316681330342336.pdf
4/19/2017 3:01 PM 690673 tiendien-636282108747965709.pdf
9/27/2017 11:20 AM 937805 TO KHAI THUE GTGT Q1, Q2.2017-636421080573133229.pdf
11/29/2017 10:17 AM 457397 To Khai Thue GTGT Quy3.2017-636475474563694785.pdf
4/7/2017 9:40 AM 2543749 To trinh - Plan T3 thuong hieu Tap Doan-636271548299474366.pdf
9/8/2017 3:53 PM 3599975 To trinh 07092017-Ky HDDV dieu chinh cuc bo quy hoach ty le 1.2000-636404827927336744.pdf
9/20/2017 9:45 AM 678171 to trinh 2.9.2017-636414975050310504.pdf
3/22/2017 10:18 AM 2012600 to trinh 21.03.2017-636257746870184354.pdf
3/22/2017 10:18 AM 2012600 to trinh 21.03.2017-636257747211344412.pdf
11/27/2017 10:52 AM 506821 To trinh 24.11.2017-636473767659319741.pdf
4/13/2017 5:34 PM 37993 To Trinh _ Quang cao Le Van Sy _ Chi tien-636277016707493481.docx
4/13/2017 5:33 PM 39699 To Trinh _ Quang cao Nguyen Dinh Chieu _ Chi tien-636277016235759437.docx
5/15/2017 11:05 AM 469340 to trinh cap von cty 1955-636304431433506035.pdf
3/7/2017 5:31 PM 699581 TO TRINH DE XUAT MARKETING CHO DU AN CT PLAZA DAU NAM 2017-636245046992629148.pdf
3/7/2017 5:37 PM 691133 TO TRINH DE XUAT MARKETING PLAN PHAT TRIEN CAN HO IHOME-636245050578331744.pdf
3/5/2017 3:52 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636243259793105111.pdf
3/29/2017 3:31 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636263982967137653.pdf
3/29/2017 3:31 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636263982990330847.pdf
3/29/2017 3:46 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636263991739999863.pdf
3/29/2017 3:46 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636263991752981214.pdf
3/29/2017 3:56 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636263997705412462.pdf
3/29/2017 4:14 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636264008849365543.pdf
3/29/2017 4:14 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636264008868493787.pdf
5/8/2017 2:22 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636298501480003050.pdf
5/31/2017 5:19 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636318479724379312.pdf
6/8/2017 4:44 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636325370825218122.pdf
7/3/2017 7:37 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636347074609884345.pdf
7/5/2017 3:41 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636348660785621616.pdf
8/2/2017 7:45 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636372999217306401.pdf
8/10/2017 4:06 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636379780141640452.pdf
9/5/2017 6:26 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636402327715210347.pdf
9/5/2017 7:17 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636402358554612089.pdf
10/5/2017 5:16 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636428205736352837.pdf
10/6/2017 7:45 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636429159040255285.pdf
11/1/2017 4:23 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636451502208339660.pdf
11/2/2017 5:07 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636452392271243157.pdf
11/2/2017 7:38 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636452483220461984.pdf
11/22/2017 5:18 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636469679156887766.pdf
11/22/2017 5:34 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636469688493906613.pdf
11/23/2017 5:18 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636470543175072293.pdf
11/27/2017 3:24 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636473930653869969.pdf
12/7/2017 6:30 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636482682292679993.pdf
12/12/2017 8:09 PM 1146119 TO TRINH DINH PHI MOI-636487061905732427.pdf
8/22/2017 1:56 PM 885449 To trinh duoc duyet-636390069603302807.pdf
8/22/2017 2:05 PM 885449 To trinh duoc duyet-636390075117091655.pdf
8/22/2017 2:08 PM 885449 To trinh duoc duyet-636390077169343513.pdf
5/29/2017 5:01 PM 2173036 TO TRINH EMAIL MARKETING-636316740897502918.pdf
2/13/2017 9:47 AM 37283 to trinh khen thưởng Q-636225760247907728.docx
6/2/2017 4:30 PM 714950 to trinh mua vat tu-636320178044755254.pdf
2/10/2017 11:51 AM 261973 TO TRINH NGUOI TRUNG GIAI HQ-636223242885507455.pdf
2/24/2017 10:59 AM 261973 TO TRINH NGUOI TRUNG GIAI HQ-636235307524973070.pdf
3/7/2017 5:16 PM 324222 TO TRINH PHAT TRIEN THUONG HIEU LEMAN-636245038061847955.pdf
3/7/2017 5:16 PM 324222 TO TRINH PHAT TRIEN THUONG HIEU LEMAN-636245038077032159.pdf
3/7/2017 5:16 PM 324222 TO TRINH PHAT TRIEN THUONG HIEU LEMAN-636245038079404371.pdf
12/16/2017 10:41 AM 547508 To trinh ruou-636490177023163706.pdf
2/16/2017 12:36 PM 1145571 to trinh thay máy nén 16.02.2017-636228453972468214.PDF
8/26/2017 1:29 PM 1342059 To trinh tiec Leman-636393509861545806.pdf
1/13/2017 9:32 AM 594097 TO TRINH TL CT GILIMEX-636198967612323054.pdf
3/13/2017 10:29 AM 594097 TO TRINH TL CT GILIMEX-636249977894595043.pdf
8/18/2017 1:52 PM 1384312 TO TRINH-PHE DUYET DVTV DAU NOI GIAO THONG-636386611627310417.PDF
8/18/2017 1:53 PM 1384312 TO TRINH-PHE DUYET DVTV DAU NOI GIAO THONG-636386612027639176.PDF
8/18/2017 1:53 PM 1384312 TO TRINH-PHE DUYET DVTV DAU NOI GIAO THONG-636386612370866808.PDF
8/18/2017 1:54 PM 1384312 TO TRINH-PHE DUYET DVTV DAU NOI GIAO THONG-636386612820990233.PDF
8/18/2017 1:58 PM 1384312 TO TRINH-PHE DUYET DVTV DAU NOI GIAO THONG-636386615058833909.PDF
8/18/2017 3:00 PM 1384312 TO TRINH-PHE DUYET DVTV DAU NOI GIAO THONG-636386652544646259.PDF
1/24/2017 8:42 AM 16521 Tong hop nop thue TNCN cua CT Land-636208441680371977.xlsx
6/13/2017 1:48 PM 1400482 TOTRINHKIEMTOANDAITIN2016-636329584955068017.pdf
6/13/2017 1:48 PM 1400482 TOTRINHKIEMTOANDAITIN2016-636329585128731474.pdf
8/1/2017 9:59 AM 490789 TT (BOD)_Hỗ trợ chi phí khách sạn cho KH Pascal Pichon_căn hộ 12H-636371783577394922.PDF
3/9/2017 9:56 AM 1440794 TT - ĐỊNH PHÍ Leman Cap-636246502012647294.pdf
3/9/2017 9:56 AM 1440794 TT - ĐỊNH PHÍ Leman Cap-636246502136527969.pdf
3/30/2017 3:29 PM 1440794 TT - ĐỊNH PHÍ Leman Cap-636264845602404580.pdf
4/3/2017 11:50 AM 442136 TT - Định phí hàng tháng của P.MKT-636268170236176870.pdf
2/3/2017 12:17 PM 708581 TT BOD duyet dinh phi & Giay de nghi tam ung dinh phi thang 022017 - CT Land-636217210279698862.pdf
4/5/2017 9:39 AM 998632 TT chi phi dang tuyen tren website-636269819853669897.pdf
1/6/2017 9:25 AM 387322 TT DE XUAT BOI DUONG KHEN THUONG BAN BTGPMB HUYEN BINH CHANH-29.12.2016-636192915221955502.pdf
4/12/2017 2:26 PM 527296 TT DE XUAT HO TRO KINH PHI CONG TAC HANG NGAY CHO TO CONG TAC BTGPMB HUYEN BC-08.04.2017-636276039926162355.pdf
4/7/2017 4:00 PM 3199537 TT hàng rào LMC-636271776492800249.pdf
4/12/2017 2:23 PM 322745 TT PHOI HOP VOI NHOM GR TO CHUC THAM VA TANG QUA CHO BAN LANH DAO HUYEN BC-10.04.2017-636276037921569094.pdf
7/21/2017 10:45 AM 582570 TT Teambuilding IT 2017_approved-636362307461617380.pdf
2/16/2017 11:52 AM 636009 TT THANH LAP 2 CONG TY RUOU-16.12.2016-636228427473121423.pdf
4/26/2017 6:08 PM 1220113 TT thuận duyệt chuyển tên Pháp nhân sang cá nhân căn hộ B.05J dự án I-Home-636288269265309199.pdf
4/26/2017 6:16 PM 1220113 TT thuận duyệt chuyển tên Pháp nhân sang cá nhân căn hộ B.05J dự án I-Home-636288273621696028.pdf
5/30/2017 10:36 AM 124679 TT tien PR Mr Học Cong an-636317373938607522.PDF
2/17/2017 10:48 AM 88064 TT tổng hợp 1-636229253098131763.doc
2/17/2017 10:48 AM 88064 TT tổng hợp 1-636229253117028593.doc
9/6/2017 5:00 PM 772260 TTr-06092017-Ky HD tu van tham tra thiet ke-Leman NDC-636403140283977756.pdf
9/6/2017 5:01 PM 772260 TTr-06092017-Ky HD tu van tham tra thiet ke-Leman NDC-636403140824672473.pdf
9/6/2017 5:02 PM 772260 TTr-06092017-Ky HD tu van tham tra thiet ke-Leman NDC-636403141652169601.pdf
5/21/2017 9:19 AM 850617 Ttrinh PR Thue-636309551867650557.JPG
5/21/2017 9:19 AM 616941 Ttrinh PR Thue0001-636309551867670577.JPG
5/5/2017 10:26 AM 705266 TU DP t5.2017-636295767652016569.JPG
5/5/2017 10:29 AM 705266 TU DP t5.2017-636295769410745888.JPG
4/5/2017 10:16 AM 764164 TU DP Thang 04.2017-636269842055882698.JPG
5/5/2017 10:33 AM 718454 TU DP thang 5.2017-636295772370849420.JPG
1/23/2017 10:23 AM 149846 Tơ trinh ung lương thương cho F&B-636207637842443290.PDF
1/23/2017 10:23 AM 149846 Tơ trinh ung lương thương cho F&B-636207638109433648.PDF
1/23/2017 3:58 PM 149846 Tơ trinh ung lương thương cho F&B-636207838981606812.PDF
6/13/2017 1:46 PM 1400482 Tơ trình-636329583748622249.pdf
1/9/2017 10:31 AM 715324 TƯ Định Phí T1.2017-636195547159420480.pdf
6/12/2017 4:43 PM 80750 Tạm ứng PR Thuế-636328826092688939.PDF
1/23/2017 9:56 AM 40926 Tạm ứng trang trí Tết Leman-636207621752613256.pdf
1/23/2017 9:55 AM 41168 Tạm ứng trang trí Tết Minh Châu-636207621273157442.pdf
1/23/2017 9:54 AM 40719 Tạm ứng trang trí Tết Nguyên Hồng-636207620609007505.pdf
3/13/2017 10:06 AM 714651 Tạm ứng định phí tháng 3.2017-636249964175800643.JPG
7/5/2017 3:35 PM 96693 Tạm ứng định phí tháng 7.2017-636348657037080209.PDF
2/20/2017 3:56 PM 582536 TỜ TRINH + THÔNG BÁO A2.2H-636232029689474935.pdf
2/20/2017 3:56 PM 582536 TỜ TRINH + THÔNG BÁO A2.2H-636232029722340806.pdf
5/8/2017 12:17 PM 223521 TỜ TRÌNH DUYỆT ĐỊNH PHÍ TÂN SƠN-636298426342711963.PDF
7/6/2017 4:42 PM 223521 TỜ TRÌNH DUYỆT ĐỊNH PHÍ TÂN SƠN-636349561316402546.PDF
7/5/2017 8:47 AM 1440794 TỜ TRÌNH ĐỊNH PHÍ LMC-636348412263709956.pdf
8/2/2017 2:52 PM 1440794 TỜ TRÌNH ĐỊNH PHÍ LMC-636372823648246330.pdf
9/5/2017 9:00 AM 1440794 TỜ TRÌNH ĐỊNH PHÍ LMC-636401988185184270.pdf
9/5/2017 9:01 AM 1440794 TỜ TRÌNH ĐỊNH PHÍ LMC-636401988930603352.pdf
10/4/2017 4:34 PM 1440794 TỜ TRÌNH ĐỊNH PHÍ LMC-636427316988470843.pdf
11/9/2017 2:55 PM 1440794 TỜ TRÌNH ĐỊNH PHÍ LMC-636458361054932767.pdf
1/24/2017 8:42 AM 423987 Tờ Khai quyết toán thuế TNCN 2015-636208441680361956.PDF
8/11/2017 9:40 AM 359222 Tờ trình C.T Tour 12.08.17-636380412556992844.pdf
3/27/2017 6:38 PM 616331 Tờ trình chủ trương thanh lý TS CCDC các kho tầng B1-636262367342352831.pdf
3/27/2017 6:38 PM 616331 Tờ trình chủ trương thanh lý TS CCDC các kho tầng B1-636262367378387172.pdf
4/11/2017 10:11 AM 1051347 Tờ trình cấn trừ lãi suất chậm bàn giao căn hộ vào đợt thanh toán cuối cùng khi nhận bàn giao 07.04.2017-636275022859516266.pdf
4/11/2017 10:15 AM 1051347 Tờ trình cấn trừ lãi suất chậm bàn giao căn hộ vào đợt thanh toán cuối cùng khi nhận bàn giao 07.04.2017-636275025230940303.pdf
4/11/2017 10:22 AM 1051347 Tờ trình cấn trừ lãi suất chậm bàn giao căn hộ vào đợt thanh toán cuối cùng khi nhận bàn giao 07.04.2017-636275029210913524.pdf
8/11/2017 4:28 PM 203933 Tờ trình duyệt chi phí Phúng viếng đám tang bố anh vũ Thanh Vân - trưởng ban QLDA-636380657070103940.docx
8/24/2017 10:09 AM 271529 Tờ trình Event 24.08.17-636391661912434357.pdf
8/28/2017 4:25 PM 264222 Tờ trình khen thưởng-636395343144489929.pdf
8/28/2017 4:30 PM 264222 Tờ trình khen thưởng-636395346456572507.pdf
9/10/2017 1:48 PM 264222 Tờ trình khen thưởng-636406481271889944.pdf
9/10/2017 1:53 PM 264222 Tờ trình khen thưởng-636406484316588404.pdf
9/10/2017 1:57 PM 264222 Tờ trình khen thưởng-636406486547959586.pdf
9/10/2017 1:59 PM 264222 Tờ trình khen thưởng-636406487645340852.pdf
5/26/2017 3:07 PM 446755 tờ trình nhập dầu 26.05.2017 đã duyệt-636314080772373411.PDF
9/26/2017 9:53 AM 234829 Tờ trình phê duyệt đơn vị Thẩm tra hồ sơ kết cấu phần thô khu III dự án LemanCap Resort-636420163982430740.pdf
9/27/2017 12:16 PM 254583 Tờ trình sửa phòng ngân quỹ-636421113763503582.pdf
8/21/2017 2:25 PM 253858 Tờ trình thanh toán văn thể mỹ-636389223023395564.pdf
2/16/2017 8:42 AM 486292 Tờ Trình thi công đập bỏ bồn hoa-636228313740831808.PDF
2/16/2017 8:43 AM 486292 Tờ Trình thi công đập bỏ bồn hoa-636228313936799320.PDF
3/31/2017 9:58 AM 486292 Tờ Trình thi công đập bỏ bồn hoa-636265511302519770.PDF
4/7/2017 3:36 PM 331491 Tờ trình thỏa thuận về cấn trừ lãi xuất và chênh lệch diện tích 21-02-2017-636271761966244700.pdf
5/10/2017 4:19 PM 2231985 Tờ trình triển khai tổ chức sự kiện Lễ thi công đồng loạt C.T Plaza Nguyên Hồng-636300299955456115.pdf
1/6/2017 11:45 AM 1791662 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (1)-636192999462257016.JPG
1/6/2017 11:47 AM 1791662 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (1)-636193000203485716.JPG
1/6/2017 11:47 AM 1791662 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (1)-636193000537539976.JPG
1/6/2017 11:48 AM 1791662 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (1)-636193000890107222.JPG
1/6/2017 11:48 AM 1791662 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (1)-636193001162817362.JPG
1/9/2017 3:42 PM 1791662 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (1)-636195733723278793.JPG
1/6/2017 11:45 AM 2095877 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (2)-636192999462277018.JPG
1/6/2017 11:47 AM 2095877 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (2)-636193000203505740.JPG
1/6/2017 11:47 AM 2095877 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (2)-636193000537559987.JPG
1/6/2017 11:48 AM 2095877 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (2)-636193000890137241.JPG
1/6/2017 11:48 AM 2095877 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (2)-636193001162837618.JPG
1/9/2017 3:42 PM 2095877 Tờ trình tăng vốn và tái cấu trúc các công ty (2)-636195733723298810.JPG
11/21/2017 1:10 PM 668614 tờ trình được BOD duyệt-636468666113633771.PDF
8/4/2017 4:39 PM 324836 Tờ trình được duyệt mua vật tư điện QD-636374615549414608.pdf
8/4/2017 4:39 PM 324836 Tờ trình được duyệt mua vật tư điện QD-636374615934885331.pdf
8/4/2017 4:48 PM 324836 Tờ trình được duyệt mua vật tư điện QD-636374621225670487.pdf
8/4/2017 4:48 PM 324836 Tờ trình được duyệt mua vật tư điện QD-636374621357696566.pdf
3/11/2017 8:18 AM 442136 Tờ trình định phí hàng tháng của P.MKT-636248171124983977.pdf
1/3/2017 11:45 AM 309877 Tờ Trình-636190407286944450.pdf
1/17/2017 10:57 AM 299521 tờ trình-636202474236463364.pdf
6/1/2017 9:04 AM 1567412 Tờ trình-636319046457850227.JPG
2/28/2017 9:28 AM 773822 Tờ trình_ Marketing Plan C.T Plaza-636238709225320297.pdf
2/28/2017 9:31 AM 773822 Tờ trình_ Marketing Plan C.T Plaza-636238710818080636.pdf
2/28/2017 9:32 AM 773822 Tờ trình_ Marketing Plan C.T Plaza-636238711342409308.pdf
11/2/2017 9:00 AM 224817 uynhiemchi-636452100505947800.jpg
1/21/2017 10:08 AM 169320 VB CAM KẾT SAIGONCREATIVE-636205900827871998.pdf
4/12/2017 10:42 AM 456129 VINACOMIN-636275905298753123.pdf
4/12/2017 11:01 AM 456129 VINACOMIN-636275916705285041.pdf
4/17/2017 2:23 PM 319176 VPCT-BOOKING AMENDMENT-636280358181828406.pdf
4/21/2017 12:15 PM 646497 VPCT-CHI PHI CONG TAC TU NGAY 22-25 4 2017-636283737421272781.png
4/24/2017 3:08 PM 701260 VPCT-CHI PHI CONG TAC TU NGAY 29 4-3 5 2017-636286432956410127.pdf
10/4/2017 10:09 AM 459313 VPCT-HOA DON 1904-636427085435654662.pdf
8/25/2017 11:08 AM 275958 VPCT-HOA DON 229836-636392561067529095.pdf
10/4/2017 10:09 AM 294926 VPCT-HOA DON 2623-636427085435774535.pdf
6/17/2017 11:34 AM 429085 VPCT-HOA DON 4300-636332960775953907.pdf
8/25/2017 9:57 AM 402683 VPCT-HOA DON 5674-636392518250706377.pdf
10/4/2017 10:09 AM 330772 VPCT-HOA DON 65561-636427085435914669.pdf
4/10/2017 4:40 PM 423469 VPCT-HOA DON 717-636274392245293270.pdf
10/6/2017 10:44 AM 840596 VPCT-HOA DON 7292 + 7291-636428834903316440.pdf
10/4/2017 10:09 AM 366099 VPCT-HOA DON 75139-636427085435994742.pdf
8/25/2017 11:08 AM 371592 VPCT-HOA DON 8738-636392561067398980.pdf
3/13/2017 2:54 PM 5295398 VPCT-HOA DON QUYET TOAN DINH PHI T2-17-636250136734338187.pdf
3/13/2017 2:54 PM 5295398 VPCT-HOA DON QUYET TOAN DINH PHI T2-17-636250136823408563.pdf
4/10/2017 4:41 PM 391765 VPCT-HOA DON SO 09-636274392667687003.pdf
3/24/2017 11:46 AM 146747 VPCT-HOA DON SO 108-20 3 2017-636259527723578271.pdf
7/12/2017 5:16 PM 310571 VPCT-HOA DON SO 1112-636354765834481979.pdf
4/19/2017 7:56 PM 224155 VPCT-HOA DON SO 11209-636282286061449710.pdf
4/19/2017 7:56 PM 187478 VPCT-HOA DON SO 1121-636282286061429689.pdf
4/19/2017 7:56 PM 225983 VPCT-HOA DON SO 11210-636282286061449710.pdf
3/2/2017 12:23 PM 258861 VPCT-HOA DON SO 11301-636240542185989135.pdf
8/3/2017 6:10 PM 442790 VPCT-HOA DON SO 1152-636373806585928027.pdf
10/2/2017 12:16 PM 304171 VPCT-HOA DON SO 1272-636425433737647236.pdf
4/19/2017 7:56 PM 238216 VPCT-HOA DON SO 1282-636282286061439719.pdf
9/28/2017 3:05 PM 408703 VPCT-HOA DON SO 1322-636422079285308380.pdf
4/3/2017 11:24 AM 848608 VPCT-HOA DON SO 149 + 156-636268154743536128.pdf
4/10/2017 4:41 PM 409806 VPCT-HOA DON SO 16-636274392667687003.pdf
4/10/2017 4:41 PM 406731 VPCT-HOA DON SO 1694-636274392667717028.pdf
3/24/2017 11:14 AM 228664 VPCT-HOA DON SO 1737-636259508743826530.pdf
4/3/2017 11:17 AM 474340 VPCT-HOA DON SO 18-636268150302502780.pdf
5/18/2017 9:52 AM 362736 VPCT-HOA DON SO 1829-636306979503439790.pdf
4/10/2017 4:41 PM 281245 VPCT-HOA DON SO 20-636274392667697007.pdf
3/14/2017 4:47 PM 773345 VPCT-HOA DON SO 220+147+146-636251068408408823.pdf
7/31/2017 12:22 PM 464853 VPCT-HOA DON SO 23679-636371005650044169.pdf
4/19/2017 8:02 PM 536526 VPCT-HOA DON SO 23881-636282289290248497.pdf
4/8/2017 5:21 PM 330079 VPCT-HOA DON SO 24866-636272688899138660.pdf
6/17/2017 11:42 AM 353702 VPCT-HOA DON SO 25533-636332965344746688.pdf
6/17/2017 11:43 AM 353702 VPCT-HOA DON SO 25533-636332965843099528.pdf
6/17/2017 11:43 AM 349491 VPCT-HOA DON SO 25539-636332965843099528.pdf
3/29/2017 3:38 PM 553323 VPCT-HOA DON SO 25924-636263987231046320.pdf
7/7/2017 5:18 PM 349787 VPCT-HOA DON SO 26-636350446864758933.pdf
7/12/2017 4:24 PM 443605 VPCT-HOA DON SO 26208-636354734665316659.pdf
5/8/2017 4:11 PM 273335 VPCT-HOA DON SO 2866-636298566997812797.pdf
5/8/2017 4:31 PM 402341 VPCT-HOA DON SO 2867-636298578989970046.pdf
3/14/2017 4:57 PM 845296 VPCT-HOA DON SO 298+299+316-636251074417753931.pdf
5/8/2017 12:07 PM 337669 VPCT-HOA DON SO 2993-636298420679739334.pdf
9/14/2017 6:26 PM 239523 VPCT-HOA DON SO 301-636410104181117342.pdf
5/31/2017 6:24 PM 793121 VPCT-HOA DON SO 30256-636318518853218522.pdf
6/5/2017 12:10 PM 789690 VPCT-HOA DON SO 30705 + 30724-636322614338891113.pdf
7/6/2017 5:57 PM 768831 VPCT-HOA DON SO 31223 + 31222-636349606226010954.pdf
7/3/2017 12:46 PM 382679 VPCT-HOA DON SO 32246-29 6 2017-636346827929260152.pdf
7/6/2017 5:14 PM 506548 VPCT-HOA DON SO 32270-636349580517134538.pdf
7/6/2017 5:07 PM 735705 VPCT-HOA DON SO 32705-636349576402192896.pdf
7/6/2017 4:21 PM 381680 VPCT-HOA DON SO 32797-636349548766771265.pdf
7/31/2017 12:29 PM 475457 VPCT-HOA DON SO 33873-636371009598413948.pdf
4/10/2017 4:41 PM 444817 VPCT-HOA DON SO 37641-636274392667717028.pdf
4/8/2017 5:29 PM 787197 VPCT-HOA DON SO 3904 + 3222-636272693495916478.pdf
4/20/2017 8:53 AM 127363 VPCT-HOA DON SO 404-9 4 2017-636282751838161858.pdf
5/13/2017 10:00 AM 450102 VPCT-HOA DON SO 4058825-636302664203529636.pdf
5/13/2017 10:02 AM 450102 VPCT-HOA DON SO 4058825-636302665407868268.pdf
5/13/2017 10:51 AM 450102 VPCT-HOA DON SO 4058825-636302695162493184.pdf
4/19/2017 7:56 PM 472186 VPCT-HOA DON SO 4100-636282286061439719.pdf
7/12/2017 4:24 PM 444313 VPCT-HOA DON SO 43341-636354734665326672.pdf
5/8/2017 2:26 PM 231706 VPCT-HOA DON SO 4693-636298503774202700.pdf
7/3/2017 5:24 PM 984773 VPCT-HOA DON SO 561+546 + 548-636346994489247090.pdf
3/9/2017 8:26 PM 121249 VPCT-HOA DON SO 5873-636246880139873343.pdf
9/14/2017 6:21 PM 427948 VPCT-HOA DON SO 6304-636410100649563041.pdf
3/29/2017 4:04 PM 445104 VPCT-HOA DON SO 646-636264002928153549.pdf
8/9/2017 3:13 PM 418529 VPCT-HOA DON SO 6460-636378884319288879.pdf
4/10/2017 4:41 PM 415492 VPCT-HOA DON SO 680-636274392667707020.pdf
6/20/2017 12:05 PM 418339 VPCT-HOA DON SO 7170-636335571252188297.pdf
3/2/2017 12:20 PM 478994 VPCT-HOA DON SO 728-3 2 2017-636240540128065346.pdf
3/9/2017 7:40 PM 414593 VPCT-HOA DON SO 7282-636246852000212949.pdf
5/4/2017 11:37 AM 298310 VPCT-HOA DON SO 7442-636294946271967643.pdf
5/4/2017 11:53 AM 513728 VPCT-HOA DON SO 75252-636294956127396278.pdf
3/15/2017 12:31 PM 499051 VPCT-HOA DON SO 797-636251779098553166.pdf
4/19/2017 7:26 PM 672236 VPCT-HOA DON SO 877-636282267952616926.pdf
4/8/2017 5:17 PM 157402 VPCT-HOA DON SO 896-636272686524253652.jpg
8/25/2017 11:39 AM 460981 VPCT-HOA DON SO 90-636392579557397886.pdf
6/7/2017 5:50 PM 460409 VPCT-HOA DON SO 942-636324546293220396.pdf
3/9/2017 7:25 PM 417297 VPCT-HOA DON SO 9512-636246843377063419.pdf
8/3/2017 6:32 PM 229340 VPCT-HOA DON SO 953-636373819728500394.pdf
5/8/2017 12:11 PM 450602 VPCT-HOA DON SO 961-636298422856311255.pdf
5/18/2017 11:00 AM 310446 VPCT-HOA DON SO 966-636307020101888125.pdf
3/30/2017 5:18 PM 412024 VPCT-HOA DON SO 9660-636264911204540372.pdf
5/18/2017 11:00 AM 423331 VPCT-HOA DON SO 967-636307020101908132.pdf
5/18/2017 9:40 AM 298360 VPCT-HOA DON SO 968-636306972012239080.pdf
8/25/2017 11:47 AM 364538 VPCT-HOA DON SO 9760-636392584644756383.pdf
9/14/2017 6:10 PM 385274 VPCT-HOA DON SO 9950-8 9 2017-636410094106647046.pdf
5/4/2017 11:32 AM 376259 VPCT-HOA DON VIETNAM AIRLINE SO 587295-636294943788597095.pdf
4/10/2017 3:56 PM 2852617 VPCT-HOA DON-636274366013513706.pdf
7/10/2017 10:59 AM 2214134 VPCT-HOA DON-636352811404877070.pdf
4/24/2017 12:12 PM 2332743 VPCT-HOP DONG DAT PHONG KHACH SAN O DA NANG-20 4 2017-636286327789817433.pdf
5/15/2017 2:56 PM 2240633 VPCT-HOP DONG KIEM TOAN 2016-20 4 2017-636304569991051613.pdf
3/2/2017 3:25 PM 855231 VPCT-HOP DONG MUA BAN HANG HOA THANG CAP VA CAP DIEN DONG LUC-21 2 2017-636240651117416278.pdf
3/2/2017 3:25 PM 855231 VPCT-HOP DONG MUA BAN HANG HOA THANG CAP VA CAP DIEN DONG LUC-21 2 2017-636240651218193832.pdf
3/2/2017 3:25 PM 855231 VPCT-HOP DONG MUA BAN HANG HOA THANG CAP VA CAP DIEN DONG LUC-21 2 2017-636240651257779892.pdf
1/14/2017 10:56 AM 860885 VPCT-HOP DONG SO HUU CONG NGHIEP-25 4 2015-636199882177233576.pdf
1/5/2017 6:00 PM 3052106 VPCT-Hop dong thue MB giua Gasco va CTLand-17 11 14-636192360019037843.pdf
1/5/2017 6:00 PM 3052106 VPCT-Hop dong thue MB giua Gasco va CTLand-17 11 14-636192360055483493.pdf
9/14/2017 6:22 PM 779321 Vân Long T.8.17- Hoa Đà Lạt-636410101514507365.pdf
9/14/2017 6:30 PM 827635 Vân Long T.8.17- Leman Golf-636410106166138593.pdf
9/14/2017 6:11 PM 765107 Vân Long T.8.17- Tân Sơn-636410094922867749.pdf
10/10/2017 5:18 PM 733149 Vân Long T.9.17 Hoa Đà Lạt-636432527375836122.pdf
10/10/2017 5:07 PM 734734 Vân Long T.9.17 Tân Sơn-636432520264005875.pdf
8/23/2017 11:30 AM 548308 Vân Long VN T.6.17-636390846529611314.pdf
6/1/2017 11:19 AM 144185 vé máy bay-636319127544233913.jpg
2/27/2017 4:44 PM 108544 vật tư TP-636238106566695657.doc
2/22/2017 9:13 AM 915041 WhatsApp Image 2017-02-22 at 09.12.19-636233516169815243.png
4/14/2017 5:45 PM 81102 WhatsApp Image 2017-04-14 at 3.22.55 PM-636277887305096544.jpg
4/14/2017 5:45 PM 81102 WhatsApp Image 2017-04-14 at 3.22.55 PM-636277887478661019.jpg
8/7/2017 10:43 AM 2137292 Whole Trip Ve may bay 2 chieu-636376994104020340.pdf
11/8/2017 8:36 AM 2944245 Xăng dầu tháng 10.17-636457269705012845.pdf
10/7/2017 2:00 PM 2845389 Xăng Dầu Tháng 9-636429816487822655.pdf
8/4/2017 4:39 PM 262088 YC vật tư diện Quý Dần-636374615549414608.pdf
8/4/2017 4:39 PM 262088 YC vật tư diện Quý Dần-636374615934895321.pdf
8/4/2017 4:48 PM 262088 YC vật tư diện Quý Dần-636374621225680491.pdf
8/4/2017 4:48 PM 262088 YC vật tư diện Quý Dần-636374621357706814.pdf
11/2/2017 8:27 AM 368218 Yuki T.10.17-636452080210768212.pdf
1/6/2017 11:14 AM 156593 z553465484818_42d7fa51306cd2b07d26abe735f4910d-636192980809918047.jpg
1/9/2017 10:14 AM 156593 z553465484818_42d7fa51306cd2b07d26abe735f4910d-636195536514316903.jpg
2/11/2017 11:21 AM 90622 z582205063854_0945095eb6f8a8d2462896e4fc49423d-636224088943268584.jpg
2/13/2017 10:28 AM 99900 z583809653123_a3827c63d0a07e60edc9025ac541682e-636225785089986820.jpg
2/13/2017 4:45 PM 88865 z583835558682_4179ef9a845205af2c4818386d9ea238-636226011437223142.jpg
2/13/2017 4:45 PM 88865 z583835558682_4179ef9a845205af2c4818386d9ea238-636226011459753346.jpg
2/13/2017 4:53 PM 34907 z584050692187_74a007a3e3d3a80b3c23561f948be7dd-636226016125320464.jpg
2/13/2017 4:53 PM 46441 z584050877223_150efdb5551ebe310bda6ab1ea032400-636226016125320464.jpg
2/13/2017 5:15 PM 35811 z584055581052_eef4160cd0a7b0cfc1007b84f4c89092-636226029528122139.jpg
2/13/2017 5:15 PM 39419 z584055748883_6305849910caf82036be9d93f4542b19-636226029528122139.jpg
2/17/2017 12:00 PM 94938 z587363315663_360f4c5667764fbecc889afa8ead41e6-636229296071717023.jpg
2/21/2017 11:41 AM 89109 z588155919606_b2143f82cd782bdfda52e9573fef635c-636232740705808029.jpg
2/20/2017 2:56 PM 43899 z589997163594_01667c47f0ede46e0e0ca377d7b523a8-636231993625842728.jpg
2/28/2017 11:26 AM 105779 z596412015151_7d0068a37c1984c1f6e2c35ca22ba49b-636238780156957901.jpg
2/28/2017 11:03 AM 104431 z596412019930_be6c59ef2d592d3ed7810de71b21b8aa-636238766315308014.jpg
2/28/2017 9:38 AM 104595 z596412023610_3e372f1dd8f24e17ad320a0022df37b9-636238715118170011.jpg
2/28/2017 11:14 AM 105618 z596412035818_d96defe7d427d25f23d86433e91a906a-636238772517673571.jpg
2/28/2017 9:31 AM 105541 z596412036134_933aad53dd7558ea2baa27384dd05b3b-636238710812014998.jpg
3/6/2017 9:59 AM 105608 z601367573463_4102568a8a15717bd34b30d683e9daea-636243911411246798.jpg
3/11/2017 10:19 AM 69982 z605689181344_9a6350155d89a24e36362f1648fd0659-636248243469025784.jpg
3/11/2017 10:19 AM 73558 z605689182997_af481aa7d3be7c2d634cbea3347350c1-636248243469025784.jpg
3/11/2017 10:30 AM 86555 z605697736885_09e559e823399262e3748d79e3ff6f1a-636248250293741675.jpg
3/11/2017 10:35 AM 78569 z605698870589_d627bbda3bcaaf52807974664cfac22b-636248253037091401.jpg
5/20/2017 9:52 AM 104690 z665172156894_94d03826c7f048201bfaa9035239fe45-636308707635959826.jpg
5/20/2017 10:57 AM 400353 z665202844051_46f927203be4b0b5479e0a0331cc5e01-636308746377843673.jpg
1/6/2017 11:48 AM 2181583 ĐKKD C&T-636193001162797622.JPG
1/6/2017 11:45 AM 1756558 ĐKKD CT Land-636192999462237045.JPG
1/6/2017 11:47 AM 1756558 ĐKKD CT Land-636193000537519942.JPG
1/6/2017 11:47 AM 2230683 ĐKKD I-Home (1)-636193000203425655.JPG
1/6/2017 11:47 AM 1482065 ĐKKD I-Home (2)-636193000203445662.JPG
10/10/2017 4:10 PM 1628019 ĐN Thanh toán-636432486495872992.PDF
10/10/2017 4:11 PM 1628019 ĐN Thanh toán-636432486700731286.PDF
10/11/2017 9:40 AM 1628019 ĐN Thanh toán-636433116553108847.PDF
10/11/2017 10:03 AM 1628019 ĐN Thanh toán-636433129973283472.PDF
8/11/2017 5:07 PM 201058 ĐNTT thuê vp Pullman Tháng 8.2017-636380680684148741.PDF
8/11/2017 5:08 PM 201058 ĐNTT thuê vp Pullman Tháng 8.2017-636380680906967538.PDF
8/4/2017 4:07 PM 655842 ĐNTT Định PHí tháng 07.2017-636374596228567643.PDF
10/14/2017 9:41 AM 386364 ĐNTT đợt 1 Đan Nguyễn-636435708672464141.pdf
6/1/2017 3:40 PM 734154 ĐNTT-DVBV-T5-2017-636319284289989238.pdf
10/4/2017 10:28 AM 266572 ĐNTT_11tr-636427097029132080.pdf
10/5/2017 11:25 AM 190147 ĐNTT_MK-636427995501749230.pdf
1/12/2017 12:19 PM 836662 ĐX thuận duyệt chi phí TB văn nghệ LTK-10.01.2016-636198203426913114.pdf
1/12/2017 12:19 PM 836662 ĐX thuận duyệt chi phí TB văn nghệ LTK-10.01.2016-636198203427622995.pdf
1/12/2017 3:25 PM 836662 ĐX thuận duyệt chi phí TB văn nghệ LTK-10.01.2016-636198315370639143.pdf
1/13/2017 11:08 AM 836662 ĐX thuận duyệt chi phí TB văn nghệ LTK-10.01.2016-636199024984242838.pdf
1/13/2017 11:08 AM 836662 ĐX thuận duyệt chi phí TB văn nghệ LTK-10.01.2016-636199024985649272.pdf
1/18/2017 5:14 PM 836662 ĐX thuận duyệt chi phí TB văn nghệ LTK-10.01.2016-636203564569594573.pdf
1/24/2017 2:39 PM 836662 ĐX thuận duyệt chi phí TB văn nghệ LTK-10.01.2016-636208655638423904.pdf
8/28/2017 3:41 PM 444471 Đăng kiểm xe 51F 07051-636395316648113526.pdf
10/30/2017 5:39 PM 449469 Đăng kiểm xe 56S - 4704-636449819749064741.pdf
11/2/2017 8:48 AM 538813 Đại Tín-636452093013611519.pdf
8/12/2017 2:47 PM 235562 Đề nghị thanh toán Ibis T.8-636381460577090461.pdf
1/6/2017 9:28 AM 1608377 Đề nghị tạm ứng chi phí hậu cần-636192916889362885.pdf
1/12/2017 12:22 PM 1608377 Đề nghị tạm ứng chi phí hậu cần-636198205646655797.pdf
1/6/2017 9:16 AM 2301202 Đề nghị tạm ứng chi phí thuê Agency-636192909611737091.pdf
1/6/2017 9:31 AM 1612617 Đề nghị tạm ứng chi phí truyền thông-636192918662081091.pdf
1/12/2017 12:55 PM 1612617 Đề nghị tạm ứng chi phí truyền thông-636198225162391277.pdf
7/31/2017 3:00 PM 53885 Đề xuất chi phí nợ lãi chậm nộp thuế TNCN chi nhánh bán lẻ-636371100261211960.PDF
5/22/2017 10:09 AM 522391 Đề xuất chuyển nhượng căn hộ A2.14D KH Vũ Như Hải dự án IHPVC-636310445812863666.pdf
4/24/2017 2:27 PM 231409 Đề xuất in dây đeo thẻ tên-636286408595763434.pdf